Mammalogické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí v DB zařazených do mammalogické bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345678910
OrganizationType workYearLeadingThesis BibliothecasDPDF
ČZU FAPPZ Bakalářská práce2008  Nesvadbová J. : Adaptace mořských savců na potápění a hypoxii. [Tha adaptation of sea mammals to diving and hypoxia.] Mam DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)1961  Heráň I. : Adaptační znaky na kostře lasicovitých šelem. Mam DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1974  Křivanec K. : Adiaspiromykóza divoce žijících savců se zvláštním zřetelem na problematiku této nákazy u šelem. Mam Žp DPDF
UK FPed KBEV Diplomová práce2007Marván R. Hradilová E. : Afiliativní chování se zřetelem na infant-handling u makaků červenolících (Macaca fuscata) v zajetí. Mam DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Chvátalová Hana : Agonistické chování u koňovitých (Equidae). [Agonistic behaviour of horses (Equidae).] Mam Zoolog Zoo DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2000  Volfová R. : Agonistické chování vybraných populací myši domácí (Mus musculus sensu lato): vliv Y chromozómu, ekologie a sociálního kontextu [rukopis]. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2008  Škochová Petra : Agresivní chování psa domácího vůči člověku. [Aggressive behavior of dog (Canis familiaris) against human..] Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1979  Hurtová S. : Aktivace lymfocitů u experimentální endotoxemie králíka Oryctolagus cuniculus (L.) Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2002Berger J. Macháčková M. : Aktivita potkaních lymfocytů v závislosti na věku a restrikci příjmu potravy. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1966  Kubík M. : Aktivita transaminásy glutamooxaloctové a glutamopyrohroznové v tkáních a orgánech opice Macaca mullata. Mam DPDF
ČZU FAPPZ DEP Bakalářská práce2014Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D. Žingorová Tatiana : Aktivní a pasivní formy léčebné rehabilitace pohybového aparátu u psů. [Active and passive forms therapeutic rehabilitation of musculoskeletal system in dogs.] Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014Ing. Olga Kracíková, Ph.D. Novák Matěj : Aktuální problémy v chovu psa pralesního Speothos venaticus Lund, 1842 v evropských ZOO. [Current problems in the breeding of the bush dog Speothos venaticus Lund, 1842 in European Zoo´s.] Mam Zoo DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1975  Krabec Z. : Akumulace rádioaktivity v ovariálním cytosolu krysy po podání 125 I-HCG in vivo a její inhibice současnou aplikací neznačeného hormonu. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Jahelková H. : Akustická komunikace u rodu Pipistrellus. Mam DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)1987  Kršiaková M. : Aloantigenní lokusy RT4 a RT6 ve vazbě s lokusem albino geneticky izolované v kongenních kmenech potkana. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1995  Hejnová L. : Alosterický vliv alkuronia na vazbu antagonistů k muskarinovým acetylcholinový receptorum ze srdečních síní potkana. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1968  Bubeníková J. : Analysa vztahů mezi matkou a mládětem u čeledi Eguidae. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2003Řičánková V. & Sedláček F. Dolenská M. : Analýza afiliativního chování tří druhů hrabošů Microtus arvalis, M. brandti a M. oeconomus. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Diplomová práce2014Ing. Olga Kracíková, Ph.D. Piťhová Sandra : Analýza amerického chovu pandy červené Ailuridae a možnosti zajištění genetické variability u následných generací. [Analysis of American breeding and possibility to ensure a genetic variability in subsequent generations of red panda Ailurus fulgens.] Mam Zoo DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1969  Dub M. : Analýza celoročního úlovku populací hraboše polního (Microtus arvalis Pallas, 1778) ze tří biotopů u Nového Bydžova a metodika zjišťování populační hustoty. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Diplomová práce2014Ing. Renata Masopustová, Ph.D. Zemanová Zuzana : Analýza echolokačních signálů pěti druhů rodu Myotis nahraných v uzavřeném prostoru. [Analysis of echolocation signals of five Myotis species recorded in clutter space.] Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2000Špinka M. Šmídová E. : Analýza hravého chování selat domácího prasete a selat kříženců domácího a divokého prasete. Mam DPDF
ČZU FAPPZ Bakalářská práce2008  Pichertová P. : Analýza chovu tuleňů v zoologických zahradách. [Analysis of seals breeding in ZOO.] Zoo Mam DPDF
ČZU FLE KLT Diplomová práce2004Pintíř J. Hanzal Libor : Analýza lovecké upotřebitelnosti psů při výkonu myslivosti s aspektem na skupinu teriérů. Mam Mys Zoolog DPDF
ČZU FŽP KEŽP Diplomová práce2007Vorel A. Nováková Ivana : Analýza možného výskytu bobra kanadského (Castor canadensis) na území ČR. Mam Zoolog DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2003  Cíchová D. : Analýza populací lovné zvěře v jihozápadních Čechách. Orn Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2003Pintíř J. Větrovský David : Analýza populační dynamiky černé zvěře v okrese Příbram. [Analysis of the wild boar population dynamics in the Příbram region.] Mam Mys DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2012Vedoucí práce: doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.; Konzultant: ing. Zdeněk Keken Šmíd Petr : Analýza příčin a prevence střetu motorových vozidel se zvěří v okrese Praha východ. [The causes analysis and collision prevention of the wildlife with motor vehicles in the East Prague district.] Opk Mam DPDF
UJEP FŽP KPV Bakalářská práce2006Pokorný R. Hýblová M. : Analýza stavu životního prostředí zvěře v honitbě Ledčice - Jeviněves. Mam Žp DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Diplomová práce2014Ing. Renata Masopustová, Ph.D. Šmídová Dana : Analýza světového chovu bonobů Pan paniscus v ZOO a stanovení míry příbuzenské plemenitby. [Analysis of the global breeding bonobos Pan paniscus at the zoo and determine the degree of inbreeding.] Mam Zoo DPDF
ČZU FLE KEŽP Diplomová práce2006Vorel A. Přikrylová Petra : Analýza těžkých kovů v srsti jedinců různých populací bobra evropského v ČR. [Analysis of the heavy metals in the fur of various beaver populations in the Czech Republic.] Mam Žp DPDF
ČZU FAPPZ KMVD Diplomová práce2014doc. Ing. Boris Hučko, CSc. Kupková Petra : Analýza výskytu chorob trávicího traktu u psa. [Analysis of the incidence of diseases of the gastrointestinal tract in dogs.] Mam DPDF
ČZU ITS Diplomová práce2006Nežerková P. Tománková Irena : Antelope Behavior in Captivity : Common Eland - Human Interaction. [Chování antilop vzajetí: interakce mezi Antilopou losí a člověkem.] Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1964  Koníčková L. : Antikoagulační účinky Heparoidu a jeho chování v zažívacím traktu krys. Mam DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Michal Hejcman Bella Luděk : Antilopy losí v ZOO Dvůr Králové a stanovení poměru pohlaví u mláďat. [Eland antelopes in ZOO Dvur Kralove, assesment relate sex in offsprings.] Zoo Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2004  Bellinvia E. : Apodemus (Muridae) phylogeny [rukopis] : a biomolecular approach. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2005  Štěpánková J. : Arboreální aktivita drobných savců ve smíšeném lese. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Vašíčková P. : Areály podvojných druhů hrabošů ze skupiny Microtus arvalis a proměnlivost heterochromatinu ve středoevropských populacích hraboše polního. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Kovačiková L. Baloghová Renata : Archeozoologie středověkých studen. Žp Mam DPDF
UK FPř KZŽVB Habilitační práce (Doc.)1996  Horáček I. : Aspekty biogeografického výzkumu evropských savců. Mam DPDF
UK FPří Habilitační práce (Doc.)1994  Horáček I. : Aspekty biogeografického výzkumu středoevropských savců. Mam DPDF
JU FB Diplomová práce2005Sedláček F. Knotková E. : Audiogram of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus). Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1972  Sýkorová J. : Autoradiografická studie procesu gliogeneze v mozku krysy v průběhu ontogenetického vývoje. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1976  Kaňka J. : Autoradiografická studie syntézy DNA, RNA a proteinů v epitelu nadvarlete myši. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1967  Vlček M. : Bakulum netopýru rodu Myotis. Mam DPDF
UK FPř KPar Diplomová práce2006školitel Jaroslav Flegr Hodková Hana : Behaviorální a neurofyziologické projevy latentní toxoplazmózy u myší. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1996  Zahradníková -Weinfurtová D. : Behaviorální profil letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Mam DPDF
UK FPř KZŽVB Diplomová práce1970  Fořt P. : Bioenergetika hryzce vodního (Arvicola terrestris L.) Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Šumbera R. Zemanová M. : Bioenergetika reprodukce a postnatálního vývoje dvou sociálních druhů rypoše rodu Fukomys. Mam DPDF
UK FPed KBEV Diplomová práce2003Vančata V. Dytrtová Jana : Biogeografický atlas primátů v interaktivní formě. Mam DPDF
ČZU FAPPZ Bakalářská práce2008  Pivoňková K. : Biochemická regulace kondenzace a segregace chromozomů během meiotického zrání savčích oocytů. [Biochemical regulation of chromosome condensation and segregation during the meiotic maturation of mammalian oocytes.] Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1966  Hodková Z. : Biologický věk u hibernujících a nehibernujících plchu. Mam DPDF
UK FPed KBEV Diplomová práce2003Andreska J. Moravcová J. : Biologie a ekologie vydry říční (Lutra lutra), výchova a vzdělávání k její ochraně. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Jonášová Nikol : Biologie a chov činčily vlnaté (Chinchilla lanigera). [Biology and breeding of Long-tailed chinchilla (Chinchilla lanigera).] Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Seethaler Filip : Biologie a chov gorily nížinné Gorilla gorilla. [Biology and breeding of western lowland gorilla Gorilla gorilla.] Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Slavík Dan : Biologie a chov lemura kata Lemur catta. [Biology and breeding of ring-tailed lemur Lemur catta..] Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Nejedlá Veronika : Biologie a chov maki trpasličího Microcebus murinus. [Biology and breeding of Grey Mouse Lemur Microcebus murinus.] Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Psiková Monika : Biologie a chov orangutana bornejského Pongo pygmaeus. [Biology and breeding of the Borneo orang-utan Pongo pygmaeus.] Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Sladká Kateřina : Biologie a chov pand (Ailurinae). [Biology and breeding of pandas (Ailurinae).] Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Jelínek Tomáš : Biologie a chov psouna prériového černoocasého (Cynomys ludovicianus ludovicianus). [Biology and breeding of praerie dog (Cynomys ludovicianus ludovicianus).] Mam DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Lhotková Eva : Biologie a chov rypoše lysého Heterocephalus glaber. [Biology and breeding of Naked-Molerat Heterocephalus glaber.] Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Poupalová Michaela : Biologie a ochrana medvěda hnědého (Ursus arctos) v České republice a na Slovensku. [Biology and conservation of brown bear (Ursus arctos) in the Czech Republic and Slovakia.] Mam Opk DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1971  Zbytovský P. : Biologie a postnatální vývoj hraboše mokřadního Microtus agrestis (Linné, 1761). Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1970  Vohralík V. : Biologie a postnatální vývoj křečka polního Cricetus cricetus (Linn., 1758). Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014Ing. Zuzana Čapková, Ph.D. Krčmová Hana : Biologie a radiace šakala obecného (Canis aureus, Linnaeus, 1758). [Biology and radiation of golden jackal (Canis aureus, Linnaeus, 1758).] Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Marešová Martina : Biologie koně Převalského (Equus przewalskii) a jeho chov v Zoo Praha. [Biology of the Przewalski´s horse (Equus przewalskii) and its breeding in Prague ZOO.] Mam Zoo DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)1969  Vlasák P. : Biologie rozmnožování a postnatální vývoj bělozubky šedé (Crocidura suaveolens Pallas,1811) v laboratorních podmínkách.. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1975  Ečerová-Zimová I. : Biologie rozmnožování a postnatální vývoj hrabošíka podzemního Pitymys subterraneus v laboratorních podmínkách. Mam DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1977  Ečerová-Zimová I. : Biologie rozmnožování a postnatální vývoj hrabošíka podzemního Pitymys subterraneus v laboratorních podmínkách.. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1979  Kosnar J. : Biologie rozmnožování, populační dynamika a etologie sysla obecného (Citellus citellus). Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Válek Marcel : Biologie, chov a výživa mandrila (Mandrillus sphinx). [Biology, breeding and feeding of mandrill (Mandrillus sphinx).] Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1965  Šachlová D. : Biometrická studie rodu Plecotus Geoffroy,1818. Mam DPDF
ČZU LF KOL Diplomová práce1997Vach M. Hejduková Gabriela : Biometrické a kraniometrické porovnání introdukovaných a původních populací kamzíka horského. [Biometrical and craniometrical comparison of introducted and original chamois populations.] Mam Opk Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Vlk Pavel : Biometrické, kraniometrické a parožní charakteristiky jelena lesního (Cervus elaphus L.) oblasti Šumava. [Biometrical , kraniometrical and antlers charakteristic of red deer (Cervus elaphus L.) in region Šumava.] Mam Mys Opk DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1968  Šachlová - Krátká D. : Biometrie tělesných rozměrů rodu Plecotus Geoffroy 1818 (Mammalia, Chiroptera).. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1982  Holečková D. : Bionomicko-etologická studie o netopýru velkém Myotis myotis (Borkdensen, 1797) prováděná na letních koloniích. Mam DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)0   Anonym : Blechy (Aphaniptera) netopýrů. Příspěvek k morfologii, bionomii, ekologii rozšíření a systematice. Mam Ent DPDF
ČZU LF KE Diplomová práce2001Šťastný K. Vorel Aleš : Bobr evropský (Castor fiber L.) na Labi a Kateřinském potoce. [The Eurasian beaver (Castor fiber) in the Labe River and Kateřinský stream.] Mam DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce1995  Lehký J. : Bobr evropský (Castor fiber L.) na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mam DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2002  Vávra T. : Bobr evropský (Castor fiber L.) na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mam DPDF
UK FPř ÚŽP Diplomová práce1999  Gutknecht J. : Bobr evropský (Castor fiber Linnaeus, 1758) na Labi. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce1996Veselovský Z. Smržová V. : Celoroční aktivita koně Převalského (Equus przewalskii). Mam DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1975  Růžičková M. : Cirkadiánní rytmus aktivit enzymu tenkého střeva krysy. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1974  Růžičková M. : Cirkadiánni rytmus aktivit enzymů v enterocytech tenkého střeva krysy. Mam DPDF
JU FB Diplomová práce2001Berger J. Černá M. : Cirkadiánní rytmy nukleolů krevních buněk člověka a Rattus norvergicus. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1984  Cizová M. : Citlivost čichového orgánu bělozubky šedé (Crocidura suaveolens, Soricidae, Insectivora, Mammalia) ke kyselině octové v neuroethologickém pokuse. Mam DPDF
JU FB Diplomová práce1997Sedláček F. Uvírová L. : Citlivost čichového orgánu hraboše hospodárného (Microtus oeconomus) ke směsím rostlinných látek. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1980  Sedláček F. : Citlivost rejska obecného (Sorex araneus) k některým mastným kyselinám. Opk Mam DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2011Vedoucí práce: Mgr. Karel Houdek, Konzultant: Správa KRNA|P, dr. M. Anděra, CSs., NM Praha Antošová Hana : Citlivosti a ostražitosti srnčí a jelení zvěře vůči návštěvníkům v průběhu roku na příkladu území Východních Krkonoš.. [ensitivity and alertness, and roe deer to visitors throughout the year on the example of Eastern Giant Mountains.] Mys Mam Zoolog DPDF
JU FB Bakalářská práce1998Dyková I. Fiala I. : Cizopasní prvoci v orgánech Pangasius sutchi. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1970  Zima J. : Cytoarchitektonická studie mozku některých zástupců řádu Lagomorpha Brandt,1855. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1957  Svoboda L. : Cytochromoxydosa v orgánech křečka zlatého (Mesocricetus auratus Nehring). Mam DPDF
JU FB Diplomová práce1998Kopecký J. Braunfuchsová P. : Cytokinová odpověď myší na infekci spórami Encephalitozoon cuniculi. Mam DPDF
ČZU FŽP KEK Diplomová práce2008Vorel A. Kadlecová Hana : Časová analýza podzimního kácení dřevin bobrem evropským. [Time analysis of prewinter foraging activity of European beaver.] Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Weps P. : Časové změny početnosti stavů populace jelena lesního (Cervus elaphus L.) a sledování pohybové aktivity populace v oblasti Děčínského Sněžníku. [Time changes of the red deer abundance (Cervus elaphus L.) and monitoring of population´s motion activity in the area of Děčínský Sněžník.] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Šlégr Antonín : Černá zvěř na výsypkách na Mostecku. [Wild boars (Sus scrofa) in the Most region (N Bohemia, Czech republic).] Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2004Lhota S. Adamová T. : Čištění srsti u hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus): analýza čištěných míst. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc. Římalová Lucie : Dědičnost barev a odznaků u Starokladrubských koní. [Heredity of coat color and markings in Old Kladruber horse.] Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2004Sedláček F. Burger Tomáš : Dehnelův fenomén - sezónní změny u drobných savců : literární rešerše. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Johánková Klára : Delfínovití (Delphinidae) - chování a využití v zoorehabilitaci. [Dolphins (Delphinidae) - behavior and use in zoorehabilition.] Mam DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348