Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2013Zlámalová T. Mapování krajiny a vegetace ve třech vybraných územích CHKO Broumovsko. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2012Zítková T. Floristický průzkum na vybraných lomech Skutečska. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2016Zedníkovám P. Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2016Zedníková P. Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Vychytil J. Monitoring fytocenóz s výskytem zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)., stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2016Vávra M. Sukcese slepých ramen a tůní řeky Orlice u Hradce Králové. stran. Rigorózní práce (RNDr.). UHK KB. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2014Vávra M. Sukcese odstavených ramen řeky Orlice u Hradce Králové. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2012Vávra M. Stadia sukcese na odstavených ramenech řeky Orlice. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Valterová K. Významné parky v Hradci Králové. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2008Truhlářová K. Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) na Jaroměřsku. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2014Tomášová Z. Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a výběr lokalit pro jeho reintrodukci. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2015Šupalová M. Makrofyta na vodních plochách v přírodní rezervaci Baroch. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2009Šubrtová J. Naučná stezka přírodní rezervací Dubno u České Skalice. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2014Štěrba L. Monitoring východočeských populací hlízovce Loeselova (Liparis loeselii). stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2015Šoupalová M. Makrofyta na vodních plochách v přírodní rezervaci Baroch. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2012Šoupalová M. Srovnání flóry a vegetace 3 vybraných lokalit v Krkonoších z hlediska jejich managementu. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2015Srnková V. Současný stav rozšíření zvláště chráněného taxonu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2012Srnková V. Vegetace evropských pohoří. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2010Součková E. Porovnání vybraných přírodních památek vzniklých na odtěžených pískovnách na Královéhradecku a Havlíčkobrodsku. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2008Součková E. Flóra, vegetace a její změny v přírodní památce Bělečský písník u Hradce Králové. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Sikorová P. Faktory ovlivňující klíčivost rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen). stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2011Sikorová P. Studium generativní reprodukce rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen). stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2016Sehnoutková B. Dřeviny Smetanových sadů v Hořicích v Podkrkonoší. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Řeháková A. Monitoring populací zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia). stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2011Ráčková P. Porovnání investičních strategií rostlinných druhů na různých typech podmáčených luk. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2008Ráčková P. Opuštěné opukové stráně v okolí Střemošic (okr. Chrudim) - současný stav a možnosti obnovy. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Procházková L. Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách východních Krkonoš. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2011Procházková L. Rozšíření endemitního druhu Campanula bohemica ve vybraných lokalitách východní části KRNAP. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Petržílková J. Hodnocení krajinného rázu a fytocenologický průzkum přírodní památky Orlice v přírodním parku Orlice u Nepasic. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2011Petržílková J. Floristický průzkum přírodní památky Orlice v přírodním parku Orlice u Nepasic. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Petrovičová K. Floristický průzkum botanicky významných lokalit v okolí Světlé nad Sázavou. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2010Petrovičová K. Botanická vycházka na vybraných lokalitách v okolí Světlé nad Sázavou. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2014Petrášková M. Makromycety vybraných biotopů Labských pískovců Mykofloristická a ekologická studie. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2013Pávová K. Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách západních Krkonoš. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2011Pávová K. Rozšíření endemitního druhu Campanula bohemica ve vybraných lokalitách západní části KRNAP. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2015Novotná K. Srovnání flóry a vegetace ve vybraných písníkách v Pardubickém kraji. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2012Novotná K. Sukcese na písníku Oplatil. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2010Novohradská J. Biodiverzita a cílový management zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice). stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2011Nečesaná B. Botanický průzkum lokality V bukách nedaleko Ruprechtického Špičáku v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2012Myšák J. Průzkum lokalit s výskytem kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice a stanovení optimálních vlastností stanoviště pro jeho růst. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2010Myšák J. Optimální vlastnosti stanoviště s výskytem kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2012Mudrlová H. Botanický průzkum vybraných vápencových lomů v okolí Černého Dolu a Strážného v Krkonoších. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2010Mudrlová H. Floristický průzkum okolí Černého Dolu v Krkonoších. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2011Mruzíková Z. Floristická studie Osoblažského výběžku. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2016Maternová A. Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2009Mašková K. Rostlinná společenstva s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice). stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2015Martincová M. Vliv klečových porostů na okolní vegetaci v 1. zóně Krkonošského národního parku. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2013Marešová M. Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Marečková L. Stav populací a lokalit kriticky ohroženého druhu rostliny zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v České republice. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2010Marečková L. Sledování populace zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v lokalitě Vražba na Jaroměřsku ve vztahu k managementu jeho biotopu. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2015Kuncová D. Flóra a vegetace lyžařských sjezdových tratí v Deštném v Orlických horách a okolí. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2012Kuncová D. Monitoring změn flóry v nově vytvořených vodních plochách v komplexu městských lesů Hradce Králové. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2013Kozelková Z. Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a limitující faktory pro jeho růst. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2011Kozelková Z. Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2016Koudelka T. Vliv nově zakládaných a obnovovaných vodních ploch na biodiverzitu. stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 2016Klimlová A. Současný stav a dynamika spontánních výskytů cévnatých rostlin na území města Chrudim. 48 stran. Bakalářská práce. UHK KB. Vedoucí práce Jan Košnar Bakalářská práce D PDF
 2011Kalousková I. Geologické a botanické aspekty vybraných území středního Poohří. stran. Bakalářská práce. UHK KB. Bakalářská práce D
 2016Čechová R. Produkce sekundárních metabolitů rostlin jako odpověď na napadení herbivory. 53 stran. Bakalářská práce. UHK KB. Vedoucí práce Jiří Tůma Bakalářská práce D PDF
 1985Michková B. Výskyt černýše českého (Melampyrum bohemicum) ve Východočeském kraji. (Úvod do sosiekologické studie endemiekého druhu). 108 stran,7 map,9 obr.,1 tab.. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Marešová H. Změny v bylinném patře smrkových porostů ve střední části Orlických hor. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Hlaváčová R. Změny v bylinném patře smrkových porostů v západní části Orlických hor. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Špaček J. Vodní larvy řádu ephemeropthera, trichoptera v řece Orlici v úseku Blešno-Svinary. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Milatová M. Vliv spárkaté zvěře na tundrové ekosystémy východních Krkonoš - zmapování ovlivněných ploch. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Hána V. Vliv spárkaté zvěře na tundrové ekosystémy východních Krkonoš - studium vlivu na vegetaci a půdu. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Tauchmanová D. Vliv rekreačního využití horských enkláv Krkonoš na jejich prostředí. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1992Misárková K. Vliv přehnojení na růst a vývoj vybraných druhů zeleniny. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1993Pechanec M. Vliv chemických přípravků používaných v zemědělské velkovýrobě na prvoky (Paramecium Caudatum). Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Vohralík V. Vliv endotoxinu na kultury prvoků. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1992Tocháčková B. Vliv emisí na lesní porosty vybraných lokalit okresu Hradec Králové. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Skokan P. Vliv antropogenních zásahů na přírodu rekreačního území Janských Lázní. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Kalousková K. Vliv antropogenních činitelů na vegetaci subalpinského stupně v Krkonoších. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Hetnerová J. Vliv antropogenních činitelů na vegetaci montánního stupně v Krkonoších. 73 ,stran. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Králová D. Viatická migrace vybraných nepůvodních druhů v tundrových ekosystémech východních Krkonoš. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Šindelářová J. Viatická migrace vybraných antropofyt zóny I. KRNAPu (čeleď - Ranunculaceae, Apiaceae). Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Tomíčková M. Úvod do problematiky ekologie konkrétní aplikací na zebry Böhmovy. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Plíhalová J. Studium vlivu atoniku na klíčivost semen zelenin. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Cajthamlová O. Studium účinnosti nových herbicidů ve vybraných kulturách. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Čermáková R. Studium synantropizace v hřebenových oblastech západních Krkonoš. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1992Štefanová J. Sledování změny v mechovém patře rostlinných společenstev Kotelních jam a Zlatého návrší v KRNAPu. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1991Kubištová I. Rozbor ekologické výchovy v učivu přírodopisu 6.r. ZŠ a doplňující náměty pro výuku. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1991Šulová D. Rozbor a návrhy ekologického vzdělávání v práci školních družin. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1991Jaklová I. Regionální ekologický výzkum v okolí České Skalice. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1993Kopecký M. Reakce prvoků [Paramecium caudatum] na běžně dostupné chemické prostředky používané k ochraně rostlin. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Roubalová H. Příčiny šíření synantropní flóry v okolí bunkrů v Krkonoších. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1992Karhanová M. Problematika antropických vlivů v chráněných krajinných oblastech. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1992Prouza J. Námět ekologické výchovy na vyučování přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Šolcová A. Morfologie listů nových odrůd jabloní. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Skřivánková Z. Monitoring vybraných synantropních a apofytických taxonů rostlin v hřebenových oblastech západních Krkonoš. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1994Čáslavová G. Monitoring vegetace antropicky narušených ploch vybraných lokalit v západních Krkonoších. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Andělová D. Migrace vybraných apofytických a synantropních taxonů v hřebenových oblastech západních Krkonoš. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Hájek P. Mechorosty vápencových výchozů povodí horní Úpy. 53. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Mazánková R. Kvantitativní a kvalitativní změny v rostlinných společenstvech Kotelních jam. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1991Horáková J. K poznání brouků Chrudimska. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1998Pocisková J. Inventarizační průzkum vybraných regionů - slepá ramena Labe. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1994Novotná A. Geologické a geomorfologické zajímavosti v okolí Ústí nad Labem a jejich využití v pedagogické praxi. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Dobřická E. Geologické a geomorfologické zajímavosti novopackého Podkrkonoší a jejich využití v praxi. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1991Špinar J. Geologické a geomorfologické poměry vybraných lokalit chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Velíšková I. Geobotanické a didaktické zhodnocení lokality v okolí Slaného. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1993Cupáková Š. Fyziologický náčrtník - fyziologie rostlin. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Spíchal L. Fytogeografická studie druhů rodu aconitum (L.) a delphinitum (L.) v Krkonoších. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Pospíšilová S. Floristický výzkum lokality Tábor v Českém ráji. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1993Dolanský J. Fauna obojživelníků a plazů vybraných lokalit Východočeského kraje. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1991Kratochvílová Š. Fauna motýlů v povodí Chrudimky. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1993Nováková H. Fauna motýlů okolí Chornice. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1996Veverka J. Fauna motýlů Hořovicka ([vybrané čeledi). Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1993Faltusová H. Fauna dravců a sov na Královéhradecku. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Šimarová M. Dendrologický inventarizační průzkum a didaktické využití zeleně lázní Bohdaneč. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1997Zálešáková D. Dendrologický a inventarizační průzkum a didaktické využití extravilánu Pardubic. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
 1990Hlaváček T. Barvoměna obojživelníků - fyziologie a ekologie tohoto jevu. Diplomová práce. UHK KB. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348