Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
1234
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2006Zedníková K. Štěnice (Cimicidae) evropských netopýrovitých. 44 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KZOL. Bakalářská práce D
 1997Treglerová K. Společenstva drobných savců v potravě sovy pálené. 45 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Kutal M. Potravní nabídka a lovecká aktivita reprodukční kolonie netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) na jižní Moravě. 98 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Diplomová práce D
 1997Hruška J. Letní aktivita netopýrů (Chiroptera) na Hlučínsku. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2000Bartonička T. Letní aktivita netopýrů (Chiroptera) na Hlučínsku. 106 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Diplomová práce D
 2014Ondřej J. Vliv úprav horských bystřin na ichtyofaunu se zaměřením na vranku pruhoploutvou. 63 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Rulík Bakalářská práce D PDF
 2017Briedis M. Linking events through the annual cycle in migratory songbirds: causes and consequences of different spatiotemporal strategies. [Propojení fází ročního cyklu u tažných ptáků: příčiny a důsledky rozdílných časoprostorových strategií.] 130 stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KZOL. Supervisor Peter Adamík Disertační práce (Ph.D.) D PDF
 2017Zemánek M. Které vlastnosti samců ovlivňují u lejsků bělokrkých jejich přílet na hnízdiště? [Which traits affect the arrival of males of the collared flycatcher to their breeding sites?] 38 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Diplomová práce D PDF
 2017Brlík V. Metaanalýza efektu světelných geolokátorů na malé druhy ptáků. [Effect of light-level geolocators on small bird species: a meta-analysis.] 49 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce Petr Procházka, konzultant Jaroslav Koleček Bakalářská práce D PDF
 2001Ženatá M. Biologie a rozšíření jalovce nízkého (Juniperus communis subsp.alpina) v Hrubém Jeseníku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Zýka M. Růstová odpověď topolu kanadského na dynamiku hladiny podzemní vody. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Zentnerová A. Fenologické odezvy vybraných alpinských graminoidů na globální změny prostředí. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Zahradník D. Klimato-fenologická srovnávací analýza tří stanovišť alpínského bezlesí Vysokých Sudet na příkladu druhů Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2000Wernerová N. Užití regionálních směsí pro zalučňování v CHKO Bílé Karpaty. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Vyslyšelová N. Determinace variability virulence v populaci plísně okurkové (Pseudoperonospora cubensis) v České republice. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2001Vrbický J. Realizace záchranného programu matizny bahenní Ostericum palustre (Besser) Besser. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1999Vrbický J. Ochrana ohrožených taxonů čeledi Apiaceae v České republice. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Vratilová K. Diverzita mechorostů v luzích Litovelského Pomoraví. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1993Vojtek M. Hodnocení stability lužních lesů v nivě řeky Moravy. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Veličková P. Ekologický význam obnovených krajinných prvků v okolí Břidličné – posouzení na základě vybraných ukazatelů. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2004Vavrušková J. Řasová flora vybraných rašelinišť v Jizerských horách. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Válová L. Studie taxonomického komplexu Pinguicula vulgaris za použití AFLP markerů a průtokové cytometrie, se zaměřením na středoevropské taxony. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2007Valentová E. Floristický průzkum a návrh managementu na území evropsky významné lokality Žďár u Rudy nad Moravou. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2006Vaculíková A. Psamofilní vegetace v Dolnomoravském úvalu: historie,současný stav a management. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2000Tylčer O. Rozšíření a ekologická diferenciace česneku planého (Allium oleraceum L.) a česneku viničného (Allium vineale L.) v České republice. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Tomášková M. Změny v rozšíření některých vzácných rostlin na vybraných rašeliništích Orlických hor. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Taraška V. Karyologická a morfologická variabilita okruhu Dactylorhiza maculata v České republice a na západním Slovensku. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Taraška V. Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 1997Švehlová K. Populační ekologie tisu červeného v CHKO Moravský kras. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1998Švajková A. Řasová flora rašeliniště Rejvíz. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2015Šulcová A. Bryoflóra Přírodního parku Jabkenicko (okr. Mladá Boleslav). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2004Šubrt J. Výzkum lučních společenstev v NPP Babiččino údolí. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Štěpánová N. Výskyt a optimalizace zastoupení hospodářsky nevýznamných druhů dřevin v okolí obce Nové Město pod Smrkem. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2013Štěpánková B. Sinice a řasy významné v kosmetice a farmacii: možnosti jejich didaktického využití. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Diplomová práce D
 2011Štěpánková B. Využití sinic a řas v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu: sortiment výrobků obsahujících výtažky ze sinic a řas na Prostějovsku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2014Šťastný P. Populační struktura a reprodukce populací česneku planého (Allium oleraceum) a česneku viničného (Allium vineale) podél sukcesního gradientu. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2011Šprtová L. Prediktivní model výskytu invazní krušiny olšové na Mount Desert Island, Maine. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Špíšek Z. Vybrané aspekty generativní rozmnožování jeřábu oskeruše v CHKO Bílé Karpaty. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Špíšek Z. Biologie a rozšíření jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) na území CHKO Bílé Karpaty. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2004Špačková J. Řasová flóra ÚN Slezská Harta. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Škrottová P. Fenologické odezvy vybraných alpínských chamaefytů a hemikryptofytů na globální změny prostředí. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1998Škrabalová E. Využití vodních mechorostů k zajišt‘ování geochemických anomálií v Hrubém Jeseníku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2012Šimková V. Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2008Šimková V. Substrátové preference epifytických mechorostů v lesích Litovelského Pomoraví. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Šilarová V. Synantropní druhy rostlin podél silnic v Orlických horách a jejich podhůří. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Šilarová V. Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO Orlické hory). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Šiková P. Mezidruhová hybridizace v rodu Ficaria v prostoru střední Evropy. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2009Šigutová L. Vegetace říčních náplavů vybraných toků Moravskoslezských Beskyd. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Ševčík J. Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2015Suchánková M. Výtrusné cévnaté rostliny ve výuce biologie na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2003Strejčková L. Biotopy na hadcovém podloží. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Stanovská E. Vrba lýkovcová (Salix daphnoides) v Moravsko-slezských Beskydech: vztahy mezi rozšířením, ekologii, populační strukturou a ohrožením druhu. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Sochor M. Genetická struktura populací ohrožených horských druhů vrb (Salix spp.). stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2009Sochor M. Molekulární markery pro studium vysokohorských druhů vrb (Salix). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2007Smolová J. Výskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (CHKO Orlické hory). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Slížek Š. Role sekundárních metabolitů ve strategii přežití rostlin na pastvinách. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2006Slipková R. Fenotypová plasticita rostlin. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2005Skuhravá L. Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpínských brusnicových porostů asociace Festuco –Vaccinietum a vyfoukaných alpinských trávníků asociace Centrario - Festucetum v Hrubém Jeseníku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Skácelová M. Zbytková sexualita fakultativně apomiktického druhu Pilosella officinarum. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Skácelová M. Diverzita cévnatých rostlin nově zatravněných pozemků v severní části Bílých Karpat. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2001Skácelová I. Ekobiologie hadince červeného (Echium russicum) a jeho rozšíření v ČR. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2002Scharf R. Inventarizace a klasifikace dřevin v západní části zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1999Ryšavá K. Revitalizace mokřadů na příkladu PR Chomoutovské jezero. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Rulfová A. Zhodnocení současného stavu městské zeleně a jejího plánování ve vybraných evropských státech. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1998Ritterová J. Invazní druhy rostlin v lučních komplexech severní části Bílých Karpat. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2005Richterová J. Význam generativní reprodukce rostlin v travinobylinných společenstvech. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2005Riedel P. Postupy umělého pěstování vodních šídlatek (Isoëtes). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2003Rejzek T. Floristická inventarizace Národní přírodní rezervace Jezevčí vrch v Lužických horách. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Rada S. Vliv různého managementu travních porostů na diverzitu a početnost rovnokřídlého hmyzu. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Ráčková M. Vliv globálních změn prostředí na minerální složení rostlinné biomasy v alpínských vřesovištích. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Pourová K. Dlouhodobý vliv mulčování na horskou louku v Krkonoších. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Poulíčková M. Vyšší rostliny ve výuce přírodopisu na základní škole. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Pospíšil J. Analýza květeny vybraných štěrkopískoven v území severně od Kolína. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Bakalářská práce D
 2014Popelka O. Vliv různých disturbancí na subalpínskou a alpínskou vegetaci Krkonoš. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Popelka O. Změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů na lokalitě Mumlavská louka. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Poledníková B. Management populace židoviníku německého (Myricaria germanica) v Národní přírodní památce Skalická Morávka. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2015Pokorná P. Botanická exkurze do okolí černovírského slatiniště. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Pokorná P. Městská zeleň v Olomouci. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2011Poklembová P. Ekologie epifytů z čeledi Orthotrichaceae (Bryophyta) podél toku Bystřice. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2013Plánka V. Historické a současné rozšíření rosnatky okrouhlolisté Drosera rotundifolia v karpatské části Moravy. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2002Pižlová K. Ekobiologie vybraných druhů vřesoviště v PP Na Plachtě v Hradci Králové. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Petrusek M. Distribuce a abundance epigeonu na pastvině. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Pechanová L. Hodnocení stavu a návrh managementu pro vybraná prameniště v Chřibech. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2001Pechanec V. Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2008Pazderová V. Výskyt starých a krajových odrůd hrušní v oblasti Moravskokrumlovska. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2005Pavelčík P. Vybrané fyzikální vlastnosti sněhové pokrývky a jejich vliv na vegetaci v alpínském stupni. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Paštová L. Anatomické znaky v hybridním komplexu Elytrigia repens/E. intermedia a jejich využití pro určování. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2007Paštová L. Současný stav poznání vegetace CHKO Litovelské Pomoraví. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2003Papež T. Mykoflóra lužního lesa. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Pálková R. Inventarizace významných solitérních dřevin v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2002Pacner M. Vybrané těžké kovy v plodnicích stopkovýtrusých hub. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1993Ondřejová J. Význam,využití a kultivace sinice Spiruliny. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1997Ondráková L. Šíření neofytů podél vodních toků. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Ohryzek J. Srovnávací biologie cytotypů česneku planého ( Allium Oleraceum L.). stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Nývltová V. Charakteristika molekulárních markerů pro studium Salix phylicifolia agg. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Novotná R. Slunečnice roční (Helianthus annuus)ve výuce biologie na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Novák J. Halofilní a subhalofilní vegetace dolního Poohří. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2012Nezval O. Využití účelových meteorologických měření pro upřesnění vybraných fenologických charakteristik. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Nevřelová L. Obilniny ve výuce na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2001Němcová J. Flora a vegetace obnažených den okolí Velkého Meziříčí. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1993Nekardová R. Kultivace a reintrodukce vybraných ohrožených druhů fytogenofondu CHKO Bílé Karpaty. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2005Navrátil M. k Ekobiologie a rozšíření druhu šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum Hagerup) na území CHKO Jeseníky. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2000Moravcová A. Vliv hospodaření na luční společenstva. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2000Mládek J. Vliv pastvy na druhové složení a vývoj bělokarpatských luk. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1996Miklová P. Biologie a ekologie okřehků. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2004Michálek J. Příspěvek k poznání potravního spektra bublinatky jižní. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 1996Merta L. Řasová flóra račího potoka. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2010Mendelová M. Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion villosae. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Melichaříková Z. Rasově specifická rezistence vůči Bremia lactucae u krajových odrůd lociky seté. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Mazalová P. Diverzita Desmidiales v rašeliništích Jizerskýchhor. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Marková I. Využití mechorostů pro monitorování některých vybraných hydrobiologických parametrů řeky Moravy. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Malinková L. Botanický průvodce okolím Bzence a lokalitou Žilkův dub. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1998Malenovský Z. Vztahy mezi přirozenou obnovou a vybranými faktory a složkami horských smrkových ekosystémů v Krkonoších analyzované pomocí GIS. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2000Machainová K. Perspektiva obnovy jedle bělokoré v genové základně Kopeček. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2012Macháčková P. Dub letní (Quercus robur) ve výuce na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Macáková R. Vliv antropogenní činnosti na ekosystém slatiniště Libišanské louky. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Lysák F. Květena velkomeziříčska z hlediska ochrany přírody (literární rešerše). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2004Luxová A. Distribuce rozsivek na mechorostech svahových pramenišť Západních Karpat. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Lukešová M. Hodnocení a obnova krajinné zeleně v Lázních Jeseník. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Ludmilová E. Rozšíření zvonku vousatého v Hrubém Jeseníku a na Kralickém Sněžníku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2015Lopraisová M. Botanické vycházky po Vršavě. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2003Lobová J. Vegetace Horeckých písníků u Bohdanče v letech 2002/2003. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Lingrová H. Vztah rozšíření invazních druhů rostlin ke zvolenným charakteristikám prostředí podél vybraných říčních toků. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Lingrová H. Zatížení nivy řeky Bělé (východní Čechy) invazními druhy rostlin. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Lešková M. Posouzení vlivu výsadeb kleče (Pinus mugo) na přirozenou vegetaci arkto-alpinské tundry Hrubého Jeseníku. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2006Lešková M. Posouzení vlivu výsadeb kleče (Pinus mugo) na přirozenou vegetaci arkto-alpinské tundry Hrubého Jeseníku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Kubíková P. Vybrané populační parametry druhu mečíku střechovitého (gladiolus imbricatus) na Frenštátsku. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2007Kubíková P. Hodnocení stavu vybraných populací mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) na Frenštátsku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Křivánková V. Funkční typy rostlin ve vztahu k obhospodařování trvalých travních porostů. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2015Křenová J. Srovnání rezistence českých a britských populací lociky kompasové (Lactuca serriola L.) vůči Bremia lactucae z L. serriola. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Křenová J. Rezistence českých populací lociky kompasové (Lactuca serriola L.) vůči Bremia lactucae z L. serriola. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2012Krpec P. Vliv mechů na přirozenou obnovu lesa. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2004Krčmová R. Vliv managementu na druhové složení lučních společenstev Českého ráje. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2003Krátká M. Současný stav středomoravských lokalit vstavače kukačky (Orchis morio L.) analýza příčin mizení druhu a návrh managementu na stávalících lokalitách. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2004Krásová P. Vliv zastínění a vlhkosti na vertikální distribuci epifytických sinic a řas na mechorostech. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2005Králová L. Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpínských kapradinových niv asociace Adenostyli-Athyrietum. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Kozlovská J. Morfologie a anatomie květu ve výuce biologie na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2001Kozáková M. Studium rozšíření hub řádu Erysiphales v PR Údolí Jizery u Semil a Bítouchova. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Konečná S. Sezónní dynamika fytoplanktonu litovelských rybníků. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2005Komárek J. Chráněné,ohrožené a vzácné rostliny vrcholové části Drahanské vrchoviny. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Kollár J. Společenstva epifytických rozsivek na vodních makrofytech. [Epiphytic diatom assemblages inhabiting aquatic plants.] 71 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Aloisie Poulíčková Bakalářská práce D PDF
 2012Kolářová E. Dlouhodobé změny jarní a podzimní fenologie dřevin na území ČR. 31 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Supervisor Peter Adamík Diplomová práce D PDF
 2008Kocyanová M. Inventarizační průzkum rostlin v NPR Čantoryje. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Kocián J. Reprodukční systémy polyploidního komplexu Hieracium prenanthoides. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Kocián J. Rozšíření a cytogeografie jestřábníku věsenkovitého (Hieracium prenanthoides Vill.) v Sudetech a Západních Karpatech. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Kobrlová L. Biosystematická a chorologická studie Symphytum tuberosum agg. ve střední Evropě. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Kobrlová L. Cytologická a morfologická variabilita Symphytum tuberosum agg. ve střední Evropě. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 1997Kmet J. Sezónní dynamika fytoplanktonu nádrže Nové Mlýny II. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2000Kluková M. Inventarizace a návrh obnovy zeleně na Ústředním hřbitově v Olomouc. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2013Klečková L. Genetická variabilita původních populací vrby šedé (Salix elaeagnos) v ČR. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Kalous R. Ekologie a rozšíření suchých trávníků ve východních Čechách a jejich proměna v posledních 50 letech. 114 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Duchoslav Diplomová práce D PDF
 2012Kalous R. Vegetace suchých trávníků (tř. Festuco-Brometea) v Královéhradeckém kraji: minulost (1950-2000) a současný stav. 65 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Duchoslav Bakalářská práce D PDF
 2013Juránková E. Fissidens adianthoides a Fissidens dubius var. dubius v České republice. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2016Coufalová H. Současný stav zeleně a květeny revitalizovaného rybníka v Císařově. 52 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Zbyněk Hradílek Bakalářská práce D PDF
 1998Vincenecová K Mechorosty města Olomouce Existují závislosti rozšíření mechorostů v městském prostředí. 59 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Šikula T. Využití nízkých teplot k dlouhodobému uchovávání explantátové kultury Dianthus arenarius ssp. bohemicus. 70 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Hájková S. Využití kryoprezervace pro uchování genofondu Dianthus superbus ssp. superbus. 52 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Mečová M. Využití explantatovych kultur k uchovávání genofondu Dianthus superbus ssp. superbus. 45 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Gavendová L. Využití explantátových kultur k ochraně genofondu Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex DC. 53 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Písková E. Výskyt a frekvence pylových alergenů vybraných dřevin na Olomoucku v sezóně 1996. 56 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Barešová M. Vliv údolní nádrže Letovice na perifyton toku Křetínka. 43 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Jančová D. Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. 123 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Gábová K. Vegetace zemědělských hald u Malé Moravy ve vztahu k ekologickým faktorům prostředí. 96 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Burianová P. Vegetace mokřadních luk a pramenišť Hostýnských vrchů se zvláštním zřetelem k mechovému patru. 118 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Pařáková G. Variabilita a reprodukční potenciál vstavače kukačky (Orchis morio) na Malém Kosíři. 69 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Luxová K. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia L.) v Beskydech - současný stav, dynamika populací a návrhy managementu. 124 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1998Tomčala M. Rasová flóra řeky Veličky v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 26 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Labonková L. Přirozená lesní vegetace zapadni části Vojenského výcvikového prostoru Libavá. 157 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Miklová P. Možnosti monitorování obsahu vybraných těžkých kovů ve vodním prostředí pomocí mechorostů na příkladu řeky Moravy. 81 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1998Buchtová A. Morfometrie listu Diyopteris dilatata s. s. (Hoffm.) A. Gray a D expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy. 44 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Hájek M. Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. 132 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Dančák M. Květena severozápadního Vsetínska z hlediska ochrany přírody. 133 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Forejtarová P. Květena mokřadních biotopů v nivě Bečvy mezi Valašským Meziříčím a Černotínem. 66 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Nekardová R. Kultivace a repatriace vybraných ohrožených druhů fytogenofondu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 89 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1998Kopecká K. Chemismus a fytoplankton mrtvého ramene Moravy v Olomouci. 69 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Švarc D. Hybridogenní potenciál druhů rodu Drosera se zřetelem na druhy české flóry. 55 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Novák J. Halofilní a subhalofilní flóra a vegetace dolního Poohří. 103 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Malina P. Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. 100 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1998Dlabolová E. Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. 163 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Borská J. Frekvence bylinných pylových alergenů na Olomoucku v sezónách 1995 a 1996. 67 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Jiřičný P. Floristický význam území jižně od Prostějova. 60 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Kočí B. Floristický výzkum území východně od Konice. 94 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1997Grycová Š. Floristická inventarizace území v okolí Skalický. 63 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Marková I. Epifytická a epixylická společenstva mechorostů v lesním komplexu Pomoraví. 70 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Novotný J. Ekobiologie lilie zlatohlávku. 106 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1999Ondráková L. Ekobiologie a populační biologie netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera Royle) v Litovelském Pomoraví. 45 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1997Ort M. Diverzita biotopů nivy Dřevnice. 133 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 1998Palochová A. Biodiverzita řas v okolí Olomouce. 56 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 1998Štejgerlová M. Algologická charakteristika mrtvého ramene Bečvy v přírodní rezervaci Škrabalka. 46 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2000Ritterová J. Výskyt a rozšíření Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. a Plagiochila asplenioides (L.) Dum. na území ČR a SR. 62 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2001Dřímalová D. Vliv světla a živin na růst a morfologii Klebsormidium flaccidum. 44 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2001Šikolová K. Vliv mladých smrkových porostů na výsadby buku lesního (Fagus syivatica L.) při přeměnách druhové skladby porostů náhradních dřevin. 100 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2000Ludmilová E. Současné rozšíření a ekologie zvonku vousatého (Campanula barbata L.) v Hrubém Jeseníku. 119 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2002Suchyňová M. Řasy v potravě žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii). 54 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2002Šlachtová M. Revize vitality a zdravotního stavu památných stromů v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 55 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2001Vrbičky J. Realizace záchranného programu matizny bahenní Ostericum palustre (Besser) Besser. 65 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2000Švajková A. Rasová flóra rašeliniště Rejvíz (Hrubý Jeseník). 48 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2001Ryšavá K. Průběh sukcese revitalizovaných ploch v přírodní rezervaci Chomoutovské jezero. 83 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2000Korytář J. Problematika jedle bělokoré, zhodnocení současného stavu jizerskohorské populace a návrh opatření pro její stabilizaci. 94 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2002Dostalik S. Populační biologie vstavače trojzubého (Orchis tridentata). 50 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348