Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
1234
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Pešout P. 200 kilometrů obnovených alejí na Podblanicku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 2 -5. Časopis D PDF
 2018Klaudys M. Skřípina kořenující na Podblanicku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 6 -8. Časopis D PDF
 2018Otradovec Z. Vlastní životopis Marie Kráčmerové rozené Neradové. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: II.-V. Časopis D PDF
 2018Moran P. & Křížová I. Výstava hub v Domě přírody Blaníku opět přivítala své návštěvníky. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: příloha: VII.-VIII. Časopis D PDF
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2017Otradovec Z. Dějiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 6 -8. Časopis D PDF
 2017Švecová M. Stálá expozice „Okénko do života našich předků“. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 4 -7. Časopis D PDF
 2016Ryšková M. Beseda s pamětnicí druhé světové války v ZŠ Načeradec. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 99 příloha: IV.-V. Časopis D PDF
 2016Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2015. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 99 příloha: VI.-IX. Časopis D PDF
 2016Novotný P. Hlevík rolní – nenápadný obyvatel strnišť. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 3 -4. Časopis D PDF
 2016Klaudys M. Průzkum mechorostů a lišejníků na lokalitách Pozemkového spolku. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 4 -8. Časopis D PDF
 2015Pešout P. Dům přírody Blaníku otevřen. – Pod Blaníkem 19(41) č.2: 2 -4. Časopis D PDF
 2015Malíček J. Lišejníky Křížovského lomu v Chráněné krajinné oblasti Blaník. – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 3 -5. Časopis D PDF
 2015Špinar P. & Klaudys M. Mykologický průzkum přírodní rezervace Podlesí v roce 2014. – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 8 -12. Časopis D PDF
 2015Špinar P. & Klaudys M. Na Pramenech u Horní Lhoty – významná mykologická lokalita. – Pod Blaníkem 19(41) č.2: 6 -9. Časopis D PDF
 2015Říhová P. Pro spolek chovatelů z Načeradce začal významný rok. – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 96 příloha: XIV.-XVI. Časopis D PDF
 2015Červenková K. & Hozová B. S geoparkem Kraj blanických rytířů na Cestu za zlatem. – Pod Blaníkem 19(41) č.2: 95 příloha: VIII.-IX. Časopis D PDF
 2015Moudrý J. Vzpomínka na zaniklou památku v Louňovicích pod Blaníkem. – Pod Blaníkem 19(41) č.4: 17 -19. Časopis D PDF
 2015Ryšková M. Žáci ZŠ a MŠ Načeradec obdivovali historické nástroje. – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 96 příloha: XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Hanel L. Co dělají vážky v zimě? – Pod Blaníkem 18(40) č.4: 2. Časopis D Celé číslo
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Hanel L. Čtvrtstoletí průzkumu vážek na Podblanicku. – Živa 62(5): CXXVIII.-CXXIX. Časopis D PDF
 2014Pešout P. & Červenková K. Kraj blanických rytířů národním geoparkem. – Pod Blaníkem 18(40) č.2: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2014Jakubův P. Masopust v Načeradci. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: XIII.-XIV. Časopis D Celé číslo
 2014Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilová R. & Melichar V. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. 133 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. 978-80-88017-11-0 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Křížová I. Výstava hub blanických lesů 2014. – Pod Blaníkem 18(40) č.3: 99 příloha: XII. Časopis D Celé číslo
 2014Cáder R. & Otradovec Z. Z pamětní knihy kostela sv. Václava v Libouni. – Pod Blaníkem 18(40) č.3: 19 -21. Časopis D Celé číslo
 2014Pithart D. Zapojení vodních a mokřadních ekosystémů do řešení současných úkolů vodního hospodářství. [Involvement of aquatic and wetland ecosystems in addressing current challenges of water management.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 26 -35. strana. Sborník z konference-referáty D
 2013Kochánek V. 150 let od vysvěcení kaple ve Vracovicích. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 15 -16. Časopis D PDF
 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: VII.-XI. Časopis D PDF
 2013Dušek R. Je na Roudném ještě zlato? – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: I.-III. Časopis D PDF
 2013Hanel L. Nové nálezy rysa na Podblanicku. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 4 -5. Časopis D PDF
 2013Říhová P. Oslavy 100 let včelařů v Načeradci. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 99 příloha: XIV.-XVI. Časopis D PDF
 2013Pojmon O. Pozvánka na jubilejní 40. ročník závodu Zimní běh na Blaník. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 99 příloha: XVII.-XVIII. Časopis D PDF
 2013Křížová I. Výstava hub v Louňovicích pod Blaníkem. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 99 příloha: XII.-XIV. Časopis D PDF
 2013Hanel L. Záhadný vrtavec. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 2. Časopis D PDF
 2012Hanel L., Holubová J., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné pblasti Blaník v letech 2010 a 2011. – Pod Blaníkem 16(38) č.1: 99 příloha: IX.-XI strana. Časopis D PDF
 2012Urban J. Historie hornictví na Podblanicku. – Pod Blaníkem 16(38) č.4: 99 příloha: IV.-V. Časopis D PDF
 2012Klaudys M., Hocek J., Hajská P. & Zapletal P. Lesní poklady blanických rytířů. Hra s GPS pro celou rodinu. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Skládačka D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2011Veselý A. Na Blaníku. Dvě naše tradice se spojují. – Pod Blaníkem 15(37) č.2: 99 příloha: III.-IV. Časopis D PDF
 2011Procházka P. Nález dudka chocholatého u Louňovic pod Blaníkem. – Pod Blaníkem 15(37) č.2: 5 -6. Časopis D PDF
 2011Jarolímková J. Ochotnické divadlo na Podblanicku XXXI. Z historie ochotnického divadla ve Velíši. – Pod Blaníkem 16(38) č.1: 21. Časopis D PDF
 2011Hübst Z., Zachariáš J. & Selmi M. Stříbronosný žilník na Hřívě u Louňovic pod Blaníkem: strukturní vývoj a složení fluid. [Silver-bearing stringer at Hříva near Louňovice pod Blaníkem: structural and fluid evolution.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 43 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Hanel L. Šídlo červené znovu na Podblanicku. – Pod Blaníkem 15(37) č.3: 5. Časopis D PDF
 2011Klaudys M. Všivec lesní znovu nalezen v přírodní památce Částrovické rybníky. – Pod Blaníkem 15(37) č.3: 2 -4. Časopis D PDF
 2011Cáder R. Z historie Kamberka. – Pod Blaníkem 15(37) č.4: 99 příloha: III. Časopis D PDF
 2010Zapletal P. Farní muzeum v Kondraci. – Pod Blaníkem 14(36) č.2: 12 -15. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Klaudys M. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Skládačka D PDF
 2010Urban J. Praha – Prčice. 40 ročníků pochodu. – Pod Blaníkem 14(36) č.1: 99 příloha: IV. Časopis D PDF
 2010Hanel L. & Doležal T. Střevlíkovití brouci (Carabidae) Velkého a Malého Blaníku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 50(2): 215 -228. Časopis D
 2010Pásková M. & Zelenka J. Udržitelnost cestovního ruchu a ochrana přírody a krajiny v České republice. [Tourism Sustainability and Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic.] – Ochrana přírody 65(zvl.číslo): 15. Časopis D PDF
 2010Říhová J. Zhodnocení stavu znečištění drobných toků v evropsky významné lokalitě Vlašimská Blanice. [Assesment of the state of population in small streams in the Site of Community Importance of the Vlašimská Blanice river.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Bílý VŠKP D
 2009Cáder R. Blaník a Louňovice pod Blaníkem ve vzpomínkách. – Pod Blaníkem 13(35) č.3: 99 příloha: VII.-VIII. Časopis D PDF
 2009Racková L. Jak stavět v Chráněné krajinné oblasti Blaník. – Pod Blaníkem 13(35) č.4: 14 -15. Časopis D PDF
 2009Správa CHKO Blaník Jak stavět v Chráněné krajinné oblasti Blaník aneb jak žít a nechat žít krajinu. 2 strany. Správa CHKO Blaník. Skládačka D PDF
 2009Nusek J. Obnovené malby v libouňské rotundě. – Pod Blaníkem 13(35) č.4: 99 příloha: III. Časopis D PDF
 2009Holá J. Z historie Podlouňovického mlýna. – Pod Blaníkem 13(35) č.4: 17 -20. Časopis D PDF
 2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník. Skládačka D PDF
 2008Bílek R. Jak to bylo s původní rozhlednou na Blaníku. – Pod Blaníkem 12(34) č.1: 9 -12. Časopis D PDF
 2008Procházka F. Kámen z Blaníku v základech stadionu Slavie. – Pod Blaníkem 12(34) č.2: 11 -12. Časopis D PDF
 2008Hanel L. & Kerouš K. Nálezy zmije obecné na Podblanicku. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 48: 77 -90. Časopis D
 2008Klaudys M. Rosnatka okrouhlolistá v Chráněné krajinné oblasti Blaník. – Pod Blaníkem 12(34) č.2: 7 -9. Časopis D PDF
 2008Klaudys M. Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník čtvrtstoletí po vzniku. – Pod Blaníkem 12(34) č.3: 99 příloha: VII.-XIII. Časopis D PDF
 2008Anonym Středočeský kraj - Příroda a krajina. Kraj, který nemůžete minout! 16 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Jonáš J. Velký Blaník, rezervace se spícími rytíři. – Lesu zdar 2008( 4): 16 -20. Časopis D Celé číslo
 2008Moudrý J. Vzácná historická soška pocházející z Malého Blaníka. – Pod Blaníkem 12(34) č.2: 16 -18. Časopis D PDF
 2007Procházka P. Bekasina větší na Podblanicku. – Pod Blaníkem 11(33) č.1: 9. Časopis D PDF
 2007Procházka F. Kámen z Blaníku v Hasičském domě v Praze. – Pod Blaníkem 11(33) č.3: 3 -5. Časopis D PDF
 2007Klaudys M. Naučné stezky v CHKO - CHKO Blaník: za půvabným koloritem české krajiny. – Ochrana přírody 62( 1): 23 -24. Časopis D Celé číslo
 2007Čech P. Somatické parametry ledňáčka říčního evropského (Alcedo atthis ispida) na Podblanicku a středním Povltaví v letech 1974-2005. [Somatic parameters of Kingfisher (Alcedo atthis ispida) in Podblanicko and middle Vltava River basin in years 1974-2005.] – In: Ledňáček říční - ochrana a výzkum, sb. ref. z mezinárodního semináře, 1.10.2005, 40 -48. strana. Sborník z konference-referáty D
 2007Cáder R. Stopy dějin pod Blaníkem. – Pod Blaníkem 11(33) č.2: příloha: III. Časopis D PDF
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Havlíčková A. Tajnička rýžovitá nalezena v Chráněné krajinné oblasti Blaník. – Pod Blaníkem 11(33) č.1: 7 -8. Časopis D PDF
 2006Pošmourný P., Brandejs J., Vítek J. & Němec J. Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. Skládačka D PDF
 2006Pošmourný P., Brandejs J., Vítek J. & Němec J. Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). [Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky.] 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. Skládačka D PDF
 2006Hanel L. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2005. – Pod Blaníkem 10(32) č.1: příloha: V.-VII. Časopis D PDF
 2006Fiala M. Prčické varhany slaví 275 let. – Pod Blaníkem 10(32) č.1: 16 -18. Časopis D PDF
 2006Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blaník PLA (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 5: 46 -50. Internetový časopis D PDF
 2006Šafránková L. Ze stanice pro handicapované živočichy. – Pod Blaníkem 10(32) č.3: příloha: V.-VI. Časopis D PDF
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. Monografie D PDF
 2005Hanel L. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2004. – Pod Blaníkem 9(31) č.1: příloha: VI.-IX. Časopis D PDF
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Rýdlová S. Ochotnické divadlo na Podblanicku IV. Louňovičtí a divadlo. – Pod Blaníkem 9(31) č.1: 23 -26. Časopis D PDF
 2005Rýdlová S. Ochotnické divadlo na Podblanicku VI. Z historie ochotnického divadla v Načeradci (1). – Pod Blaníkem 9(31) č.3: 21 -23. Časopis D PDF
 2005Rýdlová S. Ochotnické divadlo na Podblanicku VII. Z historie ochotnického divadla v Načeradci (2). – Pod Blaníkem 9(31) č.4: 25 -27. Časopis D PDF
 2005Beran L. Vodní měkýši vybraných území Chraněné krajinné oblasti Blaník. 6 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Blaník. ] Neveřejná D PDF
 2005Záruba P. Výskyt čmeláků na území CHKO Blaník. – Pod Blaníkem 9(31) č.2: 8 -9. Časopis D PDF
 2005Záruba P. Zmije obecná v Chráněné krajinné oblasti Blaník. – Pod Blaníkem 9(31) č.3: 3 -4. Časopis D PDF
 2004Hanel L. & Pešout P. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2003. – Pod Blaníkem 8(30) č.1: příloha: VIII.-X. Časopis D PDF
 2004Jandová J. Historie sboru v Kondraci. – Pod Blaníkem 8(30) č.4: 23 -24. Časopis D PDF
 2004Cáder R. Josef Hauser: K historii podblanické obce Kondrac, Dub, Krasovice. – Pod Blaníkem 8(30) č.4: příloha: IV.-V. Časopis D PDF
 2004Just V. Načeradec – další postup v revitalizaci podblanického Brodce. [Revitalizace of the Brodce Brook.] – Ochrana přírody 59( 9): 267 -268. Časopis D Celé číslo
 2004Hanel L. Nález vodní želvy u Louňovic. – Pod Blaníkem 8(30) č.1: 4 -5. Časopis D PDF
 2004Cáder R. Pavel Toufar: Tajemnou českou krajinou. Od Blaníku k Sázavě. – Pod Blaníkem 8(30) č.3: příloha: II.-III. Časopis D PDF
 2004Cáder R. Výstava Blaník. – Pod Blaníkem 8(30) č.3: příloha: VI.-VIII. Časopis D PDF
 2003Hanel L. & Pešout P. Činnost Správy chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2002. – Pod Blaníkem 7(29) č.1: 8 -10. Časopis D PDF
 2003Svoboda J. Historické sídlo Načeradec. – Pod Blaníkem 7(29) č.3: 9 -10. Časopis D PDF
 2003Vrabec V. Měkkýší fauna rybníka Strašík u Libouně (střední Čechy, okres Benešov) a poznámky k fauně rybníků na Podblanicku. [The Molluscan Fauna of Strašík Pond by Libouň Village (Central Bohemia, Benešov District) and Several Notes to Malacofauna of Ponds in Podblanicko Region.] – Malacologica Bohemoslovaca 2: 19 -26. Internetový časopis D PDF
1234
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348