Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Benda P. Čáp černý - report XII. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 7. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Benda P. První prokázané hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) v Labských pískovcích v roce 2014. – Kominíček 20: 5. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Ptačí oblast Labské pískovce – 10 let od vyhlášení. – Ptačí svět 21(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Redakce Ptačí oblasti objektivem. – Ptačí svět 21(4): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Souhrn monitoringu vybraných ptačích druhů v Ptačí oblasti Labské pískovce za rok 2014. – Kominíček 20: 6. Časopis D Celé číslo
 2014Nagel R. Vítání ptačího zpvěvu 2014 v Českém Švýcarsku. – Kominíček 20: 17 - 18. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Vyhubené a nezvěstné druhy Labských pískovců (Českosaského Švýcarska). Díl 18. Čírka obecná (Anas crecca) a čírka modrá (Anas querquedula). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 5. Časopis D Celé číslo
 2013Hadincová V. Případ Vejmutovka: Invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) do  lesů pískovcových skalních měst. – Botanika 1(1): 9 -10. Časopis D PDF
 2012Rutarová M. Historický vývoj a identita krajiny Českosaského Švýcarska. [Historical development and identity of the landscape of Czech-Saxon Switzerland.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Slavíčková M. Kořenové čistírny v Ústeckém kraji. [Constructed wetlands in the Ústí Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Klitsch M. & Holešinský O. Možnosti zjišťování prostorové aktivity spárkaté zvěře a způsoby vyhodnocení získaných dat. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 59 -60. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Dvořáková P. Postrealizační posouzení vlivu větrných elektráren na Vysočině na životní prostředí. [Postproject environmental impact assessment of wind energy power stations in Vysocina region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Nováková J. Vliv turismu na vybrané složky ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [The influence of tourism on selected aspects of protection of nature and landscape in the protected landscape area Labské pískovce.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Benda P. & Chvátal P. Výsledky monitoringu zimujících letounů (Chiroptera) v rozsedlinových jeskyních kaňonu Labe v Labských pískovcích v letech 1995–2010. [Bats hibernating in fault caves of the Elbe river canyon in the Elbe Sandstones in 1995–2010.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 211 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Keřlíková K. Kulturní a historická charakteristika části území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [Cultural and historical characteristics of Labské pískovce PLA.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Weps P. Přeměny porostů náhradních dřevin na revíru Tisá. [Conversion of stands of preparatory tree species on the forest district Tisá.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy). [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Labské pískovce Protected Landscape Area and České Švýcarsko National Park (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 59 -70. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Jakešová K. Růstová dynamika Pinius Sylvestris L. na dvou typech stanovišť Labských pískovců. [Pinius sylvestris L. growth dynamics at two different habitats in the Elbe river Sandstones.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Bohumil Mandák VŠKP D
 2010Stránská P. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [Current possibilities of designing zones of nature conservation in the Protected Landscape Area Labské pískovce.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Benda P. Zápis ze 7. setkání ornit. klubu při Labských pískovcích. – Kominíček 11: 9 -11. Časopis D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Benda Pavel , Šena V. & Sojka V. Monitoring Ptačí oblasti Labské pískovce v roce 2009. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5: 4 -6. Časopis D Celé číslo
 2009Benda P. Obratlovci dolního Labe. – Živa 57(4): 176 -177. Časopis D PDF
 2009Benda P. Zápis z 6. setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5: 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2009Beran V. Zpětné hlášení sokola stěhovavého (Falco peregrinus) z Dolního Žlebu. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5: 12. Časopis D Celé číslo
 2008Benda P. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) opět po deseti letech v Labských pískovcích. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 3: 15. Časopis D Celé číslo
 2008Svoboda D. & Peksa O. Epifytická lichenoflóra stromů podél silnic v Labských pískovcích v severních Čechách. [Epiphytic lichen flora on roadside trees in the Elbe Sandstones (Labské pískovce) in northern Bohemia (Czech Republic).] – Příroda, Praha 26: 131 -140. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 41 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Benda P. Hnízdní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v Labských pískovcích v roce 2007. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 3: 9 -10. Časopis D Celé číslo
 2008Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území. [Elbsandsteingebirge -Geschichte, Ausstattung und Naturschutz.] – In: Sb. ref. 'Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území', 129 stran, 32 str.příl.. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Benda P. Monitoring vybraných druhů ptáků v Ptačí oblasti Labské pískovce v roce 2008. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 4: 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2008Vávra J. Motýlí fauna připravované národní přírodní rezervace Kaňon Labe v CHKO Labské pískovce. [Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of prepared Kaňon Labe National Natural Reservation in Labské pískovce Landscape Protected Area.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 29-30: 91 -115. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Benda P. Nález hnízdní lokality strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) v Labských pískovcích. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 4: 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2008Benda P. Ornitologické střípky 2008. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 4: 5 -7. Časopis D Celé číslo
 2008Kolektiv pracovníku SCHKO Lužické hory Průvodce naučnými stezkami Lužických hor 10 stran. Správa CHKO Lužické hory. ISBN 978-80-87051-50-4 Informační brožura D PDF
 2008Benda P. Výsledky monitoringu Ptačí oblasti Labské pískovce za rok 2007. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 3: 3. Časopis D Celé číslo
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Blažej L. Entomologické dny EK při Labských pískovcích. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 7: 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2007Stránská P. Fauna netopýrů Národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [Bats of the NP České Švýcarsko and PLA Labské pískovce.] 37 stran. Bakalářská práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2007Černý J. Inventarizační průzkum motýlí fauny v připravovaném ZCHÚ Na Tisce. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 7: 13 -16. Časopis D Celé číslo
 2007Benda P. Ornitologický klub při Labských pískovcích na webu. – Kominíček 5: 26. Časopis D Celé číslo
 2007Černý J. Přehled zjištěných motýlů (Lepidoptera) v rámci 3. entomologických dnů EK při Labských pískovcích v roce 2007. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 7: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2007Benda P. Ptačí oblast Labské pískovce a sokol stěhovavý (Falco peregrinus) v roce 2006. – Kominíček 5: 13. Časopis D Celé číslo
 2007Benda P. & Phoenix J. Setkání saských odonatologů 2007 v česko – německých Labských pískovcích. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 7: 2. Časopis D Celé číslo
 2007Benda P. Sokol stěhovavý zpátky v Labských pískovcích. – Ptačí svět 14(1): 8. Časopis D Celé číslo
 2007Blažej L. Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy řeky Labe v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) der Aue der Elbe im LSG Labské pískovce.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 25: 71 -86. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Benda P. & Šena V. Výsledky monitoringu Ptačí oblasti Labské pískovce 2006. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 2: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2007Blažej L. & Krásenský P. Významné mokřady Jetřichovicka a okolí. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 7: 16. Časopis D Celé číslo
 2007Benda P. Výzva ke spolupráci – doplňky k tesaříkům Labských pískovců. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 7: 2. Časopis D Celé číslo
 2007Benda P. Zápis se setkání členů ornitologického klubu při Labských pískovcích konané 10. 02. 2007. – Kominíček 6: 4 -6. Časopis D Celé číslo
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Pudil M., Honců M., Benda P. Patronátní skupiny ptačích oblastí Natura 2000. – Kominíček 3: 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2006Hrdlička O. Provozní zkušenosti se zachováním genofondu vzácně se vyskytujících lesních dřevin. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 21 -24. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Svoboda I. Recenze - Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích. – Kominíček 3: 24. Časopis D Celé číslo
 2006Jonáková S. Rozpočet obce Tisá a jeho environmentální funkce. 57 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce M. Farský VŠKP D
 2006Kula E., Černý J. & Spružina J. Sezónní letová aktivita motýlů čeledi Geometridae v území Děčínského Sněžníku. [Seasonal flight activities of moths of the family Geometridae in the region of Děčínský Sněžník.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28: 49 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Blažej L. Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy Labe v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 86 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Holec VŠKP D
 2006Benda P. Výsledky monitoringu Ptačí oblasti Labské pískovce. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 1: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2006Benda P. Zápis ze třetího setkání patronátní skupiny pro SPAs Labské pískovce konané dne 14.01. 2006 v Krásné Lípě. – Kominíček 4: 10 -12. Časopis D Celé číslo
 2006Benda P. Zimování vodních ptáků 2005/2006 na Děčínsku. – Kominíček 4: 7. Časopis D Celé číslo
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Anonym Pohled proti proudu Labe, v pozadí Dolní Žleb. – Veronica 19(1): 5. Časopis D
 2005Beran L. Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem [Aquatic molluscs of the Elbe River between Pardubice and Hřensko (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 3: Internetový časopis D PDF
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
 2003Trýzna M. Editoria. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 3: 1 -2. Časopis D Celé číslo
 2003Dadák V. Monitoring sklaních bloků v Hřensku. – Zprav. MŽP ČR 13(11): 29. Časopis D Celé číslo
 2003Svobodová K. Řícení skal ve Hřensku a jejich vliv na životní prostředí. 65 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková VŠKP D
 2003Randus P. Skalní hrádky na Kokořínsku II. – Sosna 2003(1): 18 -28. Časopis D PDF
 2003Fiedlerová K. Turistické a cykloturistické stezky na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 58 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KIG. Vedoucí práce R. Tekeljak VŠKP D
 2002Benda P. & Honců M. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí V. celostátního setkání odonatologů v Labských pískovcích. [A list of dragonflies (Odonata) found during the Vth Odonatological Days in July 2002 in PLA Labské Pískovce (Northern Bohemia).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2002. Sb. ref., 8 -13. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2002Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. Floristické mapování Labských pískovců - předběžná analýza na základě srovnání se saským atlasem rozšíření. [Mapping of the flora of the Elbe Sandstones – a preliminary analysis based on the comparison to the saxonian distribution atlas.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Dadák V. Skalní řícení v Hřensku. – Zprav. MŽP ČR 12( 4): 21. Časopis D Celé číslo
 2002Benda P. Vážky (Odonata) Labských pískovců (Českého Švýcarska). [Dragonflies (Odonata) of the Protected Landscape area Elbe Sandstone and National park Bohemian Switzerland (Northern Bohemia).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2002. Sb. ref., 14 -20. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2002Hanel L. (ed.) Vážky 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích, který se konal ve dnech 25.7.-27.7.2002. – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2002. Sb. ref., 1 -184. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2002Beran L. Vláskatec tajemný. – Sosna 2002(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2002Benda P. Zápis ze setkání Entomologického klubu při NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, konaného dne 1.prosince 2001 v Děčíně. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 2: 2. Časopis D Celé číslo
 2001Härtel H., Bauer P. & Wild J. Botanický výzkum Národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce: principy, výsledky a perspektivy. [Botanical research of the Bohemian Switzerland National Park and Elbe Sand-stones Protected Landscape Area: principles, results and perspectives (North Bohemia, Czech Republic).] – Příroda, Praha 19: 59 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2001Vysoký V. Editoria. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 0: 1. Časopis D Celé číslo
 2001Trýzna M. Faunisticky významné nálezy některých druhů brouků na území Labských pískovců. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 1: 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2001Čáp J. Mykologický monotoring chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a národního parku České Švýcarsko. 110 stran. – ms. [Depon. in: Sprava NP České Švýcarsko. ] Neveřejná D
 2001Svadbík P. Pozdě, ale přece (aneb pozdní specializace). – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 1: 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2001Redakce Seznam členů Entomologického klubu při Labských pískovcích. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 0: 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2001Benda P. Zápis ze setkání entomologického klubu dne 9.12.2000 na Správě CHKO Labské pískovce v Děčíně. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 0: 2. Časopis D Celé číslo
 2001Benda P. Zápis ze setkání Entomologického klubu při NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, konaného dne 17.3. 2001 ve Chřibské. – Listy entomologické klubu při Labských pískovcích 1: 2. Časopis D Celé číslo
 2000MŽP ČR Natura 2000 v České republice. Národní park České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. 23 minut. MŽP ČR. Řada: Cyklus dokumentárních filmů NATURA 2000 v ČR Video, film D Film
 2000Vysoký V. & Benda P.. Tesaříci Labských pískovců (Coleoptera, Cerambycidae). 337 stran. Albis international. D
 1999Kolektiv Chráněná území ČR - Ústecko. Labské pískovce. – Chráněná území ČR 281 -316. Časopis D
 1999Červený J. & Koubek P. Management populace rysa ostrovida na území připravovaného národního parku Labské pískovce. 34 stran. – ms. [Depon. in: MŽP ČR. ] Neveřejná D
 1999Červený J. & Koubek P. Management populace rysa ostrovida na území připravovaného národního parku Labské pískovce. Odborná studie MŽP ČR. 34 stran. – ms. Neveřejná D
 1999Kratochvílová R. Vegetační monitoring vybrané oblasti na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 52 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP. Vedoucí práce P. Bauer VŠKP D
 1999Vaca D. Vogtova obora na Děčínském Sněžníku . – Myslivost 1999( 3): 14. Časopis D
 1998Marvan P., Heteša J„ Hrdina V., Čáp J., Sukop I. & Marvanova L. Algologický monitoring Kamenice, jejích přítoků a Olešského rybníka. 36 stran. – ms. Neveřejná D
 1998Vysoký V. Mravenci vybraných mokřadů chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. – Fauna Bohemiae septentrionalis 23: 103 -115. Časopis D
 1998Skácelová O. Předběžná zpráva o algologickém průzkumu v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. – Sb. ref. 38. pracovní konf. Algologické sekce České botanické společnosti Rožmberk nad Vltavou. 37 -40. Časopis D
123
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348