Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12345
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Mačát Z., Jablonski D., Reiter A., Jeřábková L., Rulík M. & Mikulíček P. Čolek dravý v České republice: revize rozšíření a genetická variabilita populací. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 124 -125. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Coufal R. Jak se to dnes má s včelínkou ozdobnou (Pagodulina pagodula) (Pagodulinidae; Gastropoda). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 38 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Čížovský starý rybník. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Havraníky – třešňový a višňový sad. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality PP Horáčkův kopeček. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Machač O. Závěrečná zpráva k provedenému arachnologickému průzkumu – NP Podyjí: vybrané lokality v okolí Hnanic. 10 stran. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2014Pavlík T. Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby. [Greek and Roman Myths from a New Perspective III. Reptiles, Amphibians and Fishes.] – Živa 62(3): 141. Časopis D PDF
 2014Šmerda J. Geologická expozice v Čížově. Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí. 2 strany. D
 2014Kacetl J. Jihomoravské obce na pomezí Národního parku Podyjí. Nástin historie malebných podyjských obcí. 2 strany. D
 2014Reiterová L. Rostlinstvo středního Podyjí. Malá ukázka bohatství flóry v území mnoha hranic. 2 strany. D
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2013Bažant M., Piálková R. Hnízdní ekologie pěnice vlašské (Sylvia nisoria) – výzkum ve fragmentované krajině za využití molekulárních metod. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Kaděra M. Jasoň dymnivkový v nivě nejdolnější Dyje. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Poláková S.,Kovář J.,Chlumská Z.,Trnka F.,Beneš J.,Plátek M.,Šebek P.,Bartoš M.,Fasterová Z.,Doležal J.,Dvorský M.,Dančák M.,Zapletal M.,Vlašánek P.,Vrba P.,Gabriš R.,Vodka Š.,Drag L., Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 183 -184. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Běťák J. Houby v Národním parku Podyjí. Krátká vycházka do tajemné říše hub. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Kacetl J. Hrady středního Podyjí. Malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. Skládačka D PDF
 2012Vrška T. Lesy Národního parku Podyjí. Jaké typy lesních společenstev můžeme vidět při toulkách národním parkem a proč se v nich někde zasahuje a jinde nikoliv. 12 strany. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Máčka Z. Mrtvé dřevo součást říční krajiny Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Kos J., Lazárek P. & Rothröckl T. Národní park Podyjí. Co je dobré vědět o nejmenším národním parku v ČR. 2 strany. D
 2012Němec R. Orchideje Národního parku Podyjí/Thayatal. 2 strany. D
 2012Mikátová B. & Vlašín M. Plazi v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 strany. Sprava NP Podyjí; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Skládačka D PDF
 2012Dubovská V. Sídelní zeleň Podyjí. Inspirace pro plánování zahrady nebo živého plotu v obcích regionu Národního parku Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Němec R., Stejskal R. & Valášek M. Vřesoviště v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Procházka pestrým světem vřesovišť v Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. Skládačka D PDF
 2011Lazárek P. Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Lazárek O. & Lazárek P. Drobné sakrální památky v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Malý průvodce krajinou spirituálních staveb. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Sitek J. Faunistic records from the Czech Republic – 309. – Klapalekiana 47(1-2): 74. Časopis D PDF
 2011Dubovská V. Krajinná zeleň Podyjí. Stromy, aleje a ostatní typy rozptýlené zeleně v regionu Národního parku Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Šumpich J. Motýli význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 10 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Patzelt Z. Národní parky České republiky. [National parks in the Czech Republic. / Nationalparks der Tschechischen Republik.] 317 stran. Granit. ISBN 978-80-7296-077-4 Fotografické publikace D
 2011Reiter A. Netopýři tradičně žijí s námi. Národní park Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. Skládačka D PDF
 2011Škorpíková V. & Křivan V. Ptáci význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Malinová J., Ježek M. & Štípek K. Složení potravy prasete divokého (Sus scrofa) v NP Poddyjí. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 140 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kouřil M. Technické pamětihodnosti v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Cesty, mosty, mlýny, přehrady, bunkry, železná opona. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Lazárek P. Turistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 8 tipů na pěší výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2010  Dříve zakázaný Nový Hrádek u Lukova – Lesu zdar 2010( 9): 19 -20. Časopis D Celé číslo
 2010Honců M. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí XIII. Celostátního semináře odonatologů v Podyjí v roce 2010. [Faunistic records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the XlIIth odonatological meeting (2010) in the Podyjí National park.] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 50 -58. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Šumpich J. Pozorohudný nález vysokohorské můry v národním parku Podyjí. – Živa 58(6): 274 -275. Časopis D PDF
 2010Klebanová L., Kouřil M. & Kostkan V. Předpoklady osídlení Národního parku Podyjí - Thayatal bobrem evropským. [Conditions for the settlement of the Podyjí - Thayatal National Park by the European beaver.] – Příroda, Praha 27: 169 -179. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Správa národního parku Podyjí Tradiční dům Podyjí. Čím je dobré se inspirovat při plánování rekonstrukce nebo novostavby rodinného domu v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2010Dolný A. & Harabiš F. Vážky 2010. Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí. – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 1 -156. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Kos J. Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - Národní park Podyjí. [Monitoring Visitor Attendance in the Podyjí/Thaya River Basin National Park.] – Ochrana přírody 65(zvl.číslo): 19. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Lučan R.K. Netopýr Alkathoe v České republice aneb i v srdci Evropy lze objevit nového savce. [The Alcathoe Bat in the Czech Republic or a New Mammalian Species Can Even Be Discovered in the Heart of Europe.] – Živa 57(2): 86 -89. Časopis D PDF
 2008Mikátová B. & Vlašín M. Dílčí výsledky z výzkumu populace užovky stromové a návrhy managementu v NP Podyjí. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 32 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Mikátová B. & Vlašín M. Dílčí výsledky z výzkumu populace užovky stromové a návrhy managementu v NP Podyjí. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 130 -131. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Škorpík M. Jak měnil aplikovaný výzkum NP Podyjí přístup k péči o území? – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 20 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Kočárek P. & Holuša J. Kobylka sága a problematika její ochrany v České republice. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Rothrockl T., Škorpík M. Národní park Podyjí. [The Podyjí/Thaya River Basin National Park.] – Ochrana přírody 63( 2): 2 -5. Časopis D
 2008Klebanová L. Předpoklady osídlení NP Podyjí – Thayatal bobrem evropským. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 71 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Tabášek A. Znovínské vinice a zvěř. – Myslivost 2007(12): 66. Časopis D PDF
 2006Hoffmannová A. Aktivita netopýrů nad malými vodními nádržemí v Národním parku Podyjí (jižní Morava). 111 listů. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Klepáč V. Pěvuška podhorní v Podyjí. – Veronica 20(2): 25. Časopis D
 2006Křivan V. Pozorování albína jiřičky obecné (Delichon urbica). [Observation of an albino of the House Martin (Delichon urbica).] – Crex 26: 147. Časopis D Abstrakt
 2005Valášek M. Hnízdní ekologie ptáků v křovinných biotopech Národního parku Poddyjí. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. VŠKP D
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Valášek M. & Křivan V. Ptáci Národního parku Podyjí - souhrnné zpracování. – Zprávy ČSO 60: 87. Časopis D PDF
 2004Plamínková J. Národní park je učebnicí přírody. – Zprav. MŽP ČR 14(12): 1 -4. Časopis D Celé číslo
 2004Anonym Národní park Podyjí. – Zprav. MŽP ČR 14(12): 4 -6. Časopis D Celé číslo
 2004Škorpíková V. Ptáci NP Podyjí - výzva ke spolupráci. [The birds of the Podyjí National Park – appeal to contribution.] – Crex 23-24: 185. Časopis D
 2004Hoffmannová A., Reiter A., Benda P., Andreas M., Barčiová L. & Hotový J. Sezonní dynamika tělesné hmotnosti šesti vybraných druhů netopýrů na lokalitě Ledové sluje (NP Podyjí). – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2004, Sb. abstraktů, 179 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
 2004Kvardová H. Základní funkční schéma a struktura společenstva makrozooplanktonu přirozených a umělých tůní v Národním parku Podyjí. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 2003Fabšičová M., Sedláková I., Holub P., Tůma I., Chytrý M. & Zahora J. 3.15 Dynamika dusíku a expanze ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) na vřesovištích v Národním parku Podyjí.. [Nitrocen dynamics and expansion of the arrhenatherum elatius in heathlands in the Podyjí Tvaya River Basin National Park.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 255 -264. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003- mk - 55 železničních archeologů hledalo zbytky železnice. – Podyjské listí 2003(1): 8. Časopis D PDF
 2003- mj - Carmina Clara v čížovské kapli. – Podyjské listí 2003(1): 5. Časopis D PDF
 2003- jš- Duhové kameny ve znojemském muzeu. – Podyjské listí 2003(2): 4. Časopis D PDF
 2003Marsová K. Entomologický výzkum v Národním parku Podyjí. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 2003Anonym Evropský den parků. – Podyjské listí 2003(1): 4. Časopis D PDF
 2003- mj - Hvězdy nad Podyjím. – Podyjské listí 2003(1): 5. Časopis D PDF
 2003Redakce Kalendář vycházek a exkurzí pro veřejnost na srpen - říjen 2003. – Podyjské listí 2003(1): 8. Časopis D PDF
 2003- jš- Malý fejeton o přírodě, smetí, dopisu v lahvi a odpověď Vojtovi. – Podyjské listí 2003(2): 2 -3. Časopis D PDF
 2003- tor - Mezinárodní komise opět zasedala. – Podyjské listí 2003(1): 3. Časopis D PDF
 2003- mj - Národní park přichází do škol. – Podyjské listí 2003(2): 1 -2. Časopis D PDF
 2003- kk - Nový turistický okruh. – Podyjské listí 2003(1): 4. Časopis D PDF
 2003- tor - Obnova kapličky u Havraníků. – Podyjské listí 2003(2): 3. Časopis D PDF
 2003- tor - Pohraničí 1938. – Podyjské listí 2003(2): 3. Časopis D PDF
 2003- tor - Poslanci v Podyjí. – Podyjské listí 2003(1): 2. Časopis D PDF
 2003- tor - Publicistický pořad „Nedej se!“ v Podyjí. – Podyjské listí 2003(1): 3. Časopis D PDF
 2003- dub - S ministrem za květenou Podyjí. – Podyjské listí 2003(1): 4. Časopis D PDF
 2003Rothröckl T. Slovo úvodem .... – Podyjské listí 2003(2): 1 -2. Časopis D PDF
 2003- kk - Technická a první pomoc v Národním parku Podyjí. – Podyjské listí 2003(1): 6. Časopis D PDF
 2002Redakce 23. ročník přednáškového cyklu Jihomoravského muzea ve Znojmě. – Podyjské listí 2002(4): 16. Časopis D PDF
 2002- mj - Den Země. – Podyjské listí 2002(1): 8. Časopis D PDF
 2002- ra - Entomologická sbírka Jihomoravského muzea ve Znojmě - nahlédnutí do historie a neukončený „detektivní“ příběh. – Podyjské listí 2002(3): 12 -14. Časopis D PDF
 2002- mj - Entomologická výstava v muzeu. – Podyjské listí 2002(4): 12. Časopis D PDF
 2002- mj - Evropský den parků v NP Podyjí. – Podyjské listí 2002(2): 4 -5. Časopis D PDF
 2002Horal D. & Horák P. Hnízdí v oblasti dolního Pomoraví a Podyjí vodouš kropenatý (Tringa ochropus)? [Does Green Sandpiper /Tringa ochropus/ breed in the Lower Morava and Dyje rivers floodplain?] – Crex 18: 34 -37. Časopis D
 2002- kk - Hurá, telefon! – Podyjské listí 2002(2): 13. Časopis D PDF
 2002Redakce Kalendář vycházek a exkurzí pro veřejnost na rok 2002. – Podyjské listí 2002(2): 16. Časopis D PDF
 2002Redakce Kalendář vycházek a exkurzí pro veřejnost na rok 2002. – Podyjské listí 2002(1): 8. Časopis D PDF
 2002- laz - Kam s ním? – Podyjské listí 2002(2): 10. Časopis D PDF
 2002- mk - Krekak Vranov o svá nádraží přišel... – Podyjské listí 2002(4): 3 -5. Časopis D PDF
 2002- tor - Letohrádek u Lesné slavnostně otevřen. – Podyjské listí 2002(2): 10. Časopis D PDF
 2002- jur - Milá návštěva v Podyjí. – Podyjské listí 2002(2): 12. Časopis D PDF
 2002- kk - Na Silvestra do Podyjí. – Podyjské listí 2002(4): 6. Časopis D PDF
 2002- kk - Návštěva kolegů z NP Šumava. – Podyjské listí 2002(4): 13. Časopis D PDF
12345
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348