Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123456
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2014Juda J. Broukoviště. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 18. Časopis D Celé číslo
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Juda J. První glisarium v Krásné Lípě. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 18. Časopis D Celé číslo
 2014Pudil M. Vítání ptačího zpvěvu 2014 - Liberecko. – Kominíček 20: 19 - 20. Časopis D Celé číslo
 2014Nagel R. Vítání ptačího zpvěvu 2014 v Českém Švýcarsku. – Kominíček 20: 17 - 18. Časopis D Celé číslo
 2014Koukol O. & Havrdová L. Vřeckovýtrusná zkáza jasanů. [Ascomycetous Doom of Ash Trees.] – Živa 62(1): 7 -10. Časopis D PDF
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2013Marek T. Inventarizace kamenitých akumulací v Bukovohorském středohoří (severní Čechy, Česká republika). [Inventorying of stony accumulations in the Bukovohorské Středohoří Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 3 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Součková D. Na samém začátku Lužických hor. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Šumpich J., Žemlička M. & Dvořák I. Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I. [On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 67 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Leden M. Kolize se zvěří v automobilové dopravě. [Collisions with animals in automobile traffic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Zuzana Dvořáková Líšková, Petr Samek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Jelínek M. & Beran V. Zálet vzácných druhů racků do České republiky. – Ptačí svět 19(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Tobiška V. Analýza cestovního ruchu v CHKO Lužické hory a návrh opatření a námětů pro jeho šetrný rozvoj.. [Analysis of tourism in the Lusatian Mountains Protected Landscape Area and the draft measures and proposals for its economical development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Nepraš K., Kroufek R. Orchideje Českého středohoří. – Živa 59(3): 111 -114. Časopis D PDF
 2011Rydygrová P. Preventivní hodnocení krajinného rázu, případová studie správní územíobce Mařenice. [Preventive assessment of landscape character, case study Mařenice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Janoška M. Předjarní Lužické hory. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Zajíček T. Srovnání lidové architektury v česky a německy mluvícím kulturním okruhu. [Comparison of vernacular architecture in the Czech and German-speaking cultural area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Jelínková A. Vodohospodářská revitalizace území vzniklých báňskou činností v severních Čechách. [River restoration of mining area in North Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Vojar J., Solský M., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled a zhodnocení výskytů obojživelníků na severočeských výsypkách. [Summary of faunistic records and evaluation of amphibian occurrence on spoil banks in northern Bohemia.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 155 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Solský M., Vojar J., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled obojživelníků na severočeských výsypkách . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 193 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran. Správa CHKO Lužické hory. Informační brožura D PDF
 2010Trpišovská M. Jablonné v Podještědí - zhodnocení současného stavu veřejných městských prostor a návrh na řešení jejich dalšího rozvoje a využití. [Jablonne v Podjestedi - assessment of quality of public spaces and masterplan of their improvement.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Leugnerová G. & Janeček V. Populace měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa) v severní zátoce Máchova jezera (severní Čechy). [Population of the Bog Orchid (Hammarbya paludosa) in the northern cove of the Máchovo jezero pond (northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 21 -38. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Weinholdová L. Role místního referenda v problematice prolomení limitů těžby hnědého uhlí v pánevní oblasti severních Čech. [The role of local referendum on matter of breaking the brown coal mining limits in the North Bohemian Basin.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D
 2010Mračková M. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. [The current possibilities of designing nature protection zones in the Protected Landscape Area „Lužické hory“.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 11 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Sedláček T. Turistická stezka Pod vrcholem Jedlové – Lesu zdar 2010( 6): 25 -26. Časopis D Celé číslo
 2010Jonáková J. & Kasina J. Umění z bronzu. – Myslivost 2010( 1): 36. Časopis D
 2010Honců M. Zápis z podzimní schůze Severočeské pobočky ČSO. – Kominíček 11: 3 -9. Časopis D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Novák J. Zkoušky z norování na Českolipsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 13. Časopis D
 2010Dusík M. & Plesník J. Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie dutinových ptačích predátorů v horských oblastech severních a východních Čech. [Increase in Numbers, Habitat Selection and Feeding Ecology of Hole-nesting Avian Predators in Northern and Eastern Bohemia Mountain Areas.] – Ochrana přírody 65(5): 22 -28. Časopis D PDF
 2009Vaňková H. Ekologické nároky, rozšíření a škodlivost jelení zvěře v Lužických horách. [Ecology, occurrence and harmfulness of deer game in the Lužické Mts.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petra Nováková VŠKP D
 2009Mildorfová M. Fluktuace početnosti skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce. [population dynamics of the agile frog,Rana dalmatina in Hornojiřetínská spoil heap.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jiří Vojar VŠKP D
 2009Mildorfová M. Flukturace početnosti skokana štíhlého (Rana dalmatina) na Hornojiřetínské výsypce. Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. VŠKP D
 2009Gelnar M. Hmotné prameny z náleziště sklářské hutě u Naděje na Cvikovsku. – Bezděz 18: 265 -273. Sborník vlastivědný D
 2009Schillerová L. Hodnocení krajinného rázu okolí obce Rynoltice v Lužických horách. [Landscape assessment in the surrounding of Rynoltice in Lužické hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2009Gelnar M. Hyality, agatiny a uranová skla ze sklárny Nová Huť na svorském katastru. – Bezděz 18: 27 -51. Sborník vlastivědný D
 2009Správa CHKO Lužické hory Jak stavět v Cráněné krajinné oblasti Lužické hory. Vývoj a historie, základní informace a doporučení pro stavebníky. 2 strany. Správa CHKO Lužické hory. Skládačka D PDF
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2009Zelený J. Neuropterida a Mecoptera Jizerských hor a Lužických hor, výsledky Entomologických dnů 2007 a výzkumu v roce 2003. [Neuropterida and Mecoptera of the Jizerské hory Mts. and Lužické hory Mts., results of “Entomological Days 2007” and other surveys in 2003.] – Klapalekiana 45(1-2): 138 -144. Časopis D PDF
 2009Fleglová J. Revitalizace Lesního potoka v Lužických horách. [Restoration of Forest brook in the Lužické Mountain.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D
 2009Plánská M. Rozšíření vstavačovitých v Lužických horách a vliv biotechnických zásahů na jejich populační dynamiku ve vybraných lokalitách. – Bezděz 18: 153 -172. Sborník vlastivědný D
 2009Šena V. Včelojed lesní (Pernis apivorus) na Studeném vrchu. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5: 17 -18. Časopis D Celé číslo
 2009Meskařová J. Vodohospodářská revitalizace území vzniklých báňskou činností v severních Čechách. [River restoration of mining area in North Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D
 2009Zemánková J. Vyhodnocení různých metod ochrany kultur proti okusu zvěří v rámci doporučení pro OPRL v lesní oblasti č. 20 - Lužická pahorkatina. [Evaluation of various method of young cultures protection within recommendations for Regional Plan of Forest Development in the Natural Forest Area No. 20 - Lužická pahorkatina.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Oto Nakládal VŠKP D
 2009Smolová D. Výskyt obojživelníků na severočeských výsypkách. [The occurrence of amphibians on spoil banks in North Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Doležalová VŠKP D
 2009Rydygrová P. Zpracování podkladových analýz pro hodnocení významu znaků kulturní charakteristiky krajinného rázu na území CHKO Lužické hory. [Background analysis for assessment of value of elements of cultural characteristic of landscape character of PLA Luzicke hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2009Rauchová J., Suda J. Zvonek jemný - přehlížená vzácnost naší květeny. – Živa 57(4): 160 -162. Časopis D PDF
 2008Plánská M. Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Spravedlnost. – Bezděz 17: 187 -204. Sborník vlastivědný D
 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 41 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Hrozková L. Floristické hodnocení národní přírodní rezervace "Jezevčí vrch". [Floristic evaluation of NPR "Jezevčí vrch".] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KBFR. VŠKP D
 2008Konrád J. Historie a současnost rozšíření kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) v severních Čechách. [Historical and presential extending of Chamois (Rupicapra rupicapra) in northern part of the Czech Republic.] 79 stran,18 tab.,. Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce M. Vach VŠKP D
 2008Anonym Lesnická naučná stezka Sokol 1 -2. strana. LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec. Skládačka D PDF
 2008Vojar J., Zavadil V., Doložalová J., Solský M. & Kpecký O. Obojživelníci na výsypkách. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 93 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Benda P. & Šena V. Odchyt chřástala vodního (Rallus aquaticus) na Velkém rybníce u Rybniště. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 3: 13. Časopis D Celé číslo
 2008Beneš J. Pomník padlým příslušníkům finanční stráže v Dolním Podluží u Varnsdorfu. – Bezděz 17: 273 -283. Sborník vlastivědný D
 2008Gajdošík P. Prokřemenění pískovců lužského hřbetu. – Bezděz 17: 299 -306. Sborník vlastivědný D
 2008Kolektiv pracovníku SCHKO Lužické hory Průvodce naučnými stezkami Lužických hor 10 stran. Správa CHKO Lužické hory. ISBN 978-80-87051-50-4 Informační brožura D PDF
 2008Kühn P. Tajemná vražda Josefa Kaufmanna z Horní Světlé v roce 1928 ve světle zpráv v soudobých novinách. – Bezděz 17: 85 -100. Sborník vlastivědný D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Šreiber J. Botanický průzkum lokality přírodní rezervace Marschnerova louka. [Inventarization of plants on natural reserve Marschnerova louka.] Bakalářská práce. ČZU FLD. VŠKP D
 2007Beneš J. Celnice v Horní Světlé. – Bezděz 16: 241 -252. Sborník vlastivědný D
 2007Plánská M. Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Vápenka. – Bezděz 16: 135 -156. Sborník vlastivědný D
 2007Klápště J. & Klápšťová J. Poměr dvou ras u mlynaříků dlouhoocasých (Aegithalos caudatus) chycených pro kroužkování v severních Čechách. [Ratio of two races of the Long-tailed Tits (Aegithalos caudatus) captured for ringing in northern Bohemia.] – Panurus 16: 73. Časopis D PDF
 2007Kühn P. Poznámky k tajemnému hradu "Winterstein" v Lužických horách. – Bezděz 16: 27 -48. Sborník vlastivědný D
 2007Valášek M. Ptáci národní přírodní rezervace Jezevčí vrch v Lužických horách. [Birds of the Jezevčí vrch National Nature Reserve, Lužické hory Mountains (Northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 25: 141 -149. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Havránek P. Skalní reliéfy u Mařenic. – Bezděz 16: 259 -274. Sborník vlastivědný D
 2007Svoboda I. Stručně z kroužkovací zprávy za rok 2005. – Kominíček 5: 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2007Jasso L. Tah skřivana lesního (Lullula arborea) v severních Čechách v letech 1999–2005. [Migration of the Woodlark (Lullula arborea) in northern Bohemia during the period 1999–2005.] – Panurus 16: 81. Časopis D PDF
 2007Hlávková A. Vliv chuťových látek rodu Salix spp. na potravní preference bobra evorpského na Labi. 61 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. – Ptačí svět 14(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2007Kučera J. & Buršík O. Zdravotní problematika kamzíka v Lužických horách. – Myslivost 2007( 8): 11. Časopis D PDF
 2006Zinke J. Cordulegaster bidentata (Odonata) im Lausitzer Bergland (Lužické hory, Tschechische Republik) - Erster Bodenständigkeitsnachweis a.H. von Larvenfunden./The dragonfly Cordulegaster bidentata (Odonata) in Lausitian Mountain (Northern Bohemia, Czech Republic [Páskovec dvouzubý Cordulegaster bidentata v Lužických horách.] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 165 -166. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Musil P. & Musilová Z. Početnost zimujících kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo sinensis) v České republice a jejich možný vliv na jiné rybožravé druhy ptáků. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 78 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Hrdlička O. Provozní zkušenosti se zachováním genofondu vzácně se vyskytujících lesních dřevin. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 21 -24. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Roušar A. Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Harvestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrušnohoří foot - hills.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28: 3 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Havránek P. Skalní mísy v Lužických horách? – Bezděz 15: 177 -182. Sborník vlastivědný D
 2006Kühn P. Zlaté a stříbrné doly u Naděje a Mimoně? – Bezděz 15: 183 -194. Sborník vlastivědný D
 2006Svoboda L. Židovský hřbitov v Krásné Lípě. – Sb. Chebského muzea 15: 148 -167. Sborník vlastivědný D
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Bulva P. Mechanické předčištění na ČOV Děčín-Boletice, ČOV Česká Kamenice a ČOV Hřensko. 49 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Richter VŠKP D
 2005Musilová Z. & Musil P. Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005. [The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2005.] – Zprávy ČSO 61: 22 -28. Časopis D PDF
 2005Kühn P. Modrý hřeben v Lužických horách. Sto let od vydání Paudlerovy knihy o první značené dálkové cestě v Lužických horách. – Bezděz 14: 297 -300. Sborník vlastivědný D
 2005Vondráček J. Orel mořský v severních Čechách. [Der Seeadler in Nordböhmen / Sea-eagle in northern bohemia.] – Fauna Bohemiae septentrionalis 30: 163 -170. Časopis D
 2005Havránek P. & Adamovič J. Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách. – Bezděz 14: 133 -162. Sborník vlastivědný D
 2004Heinrich K. Jak jsem lákal kamzíka. – Myslivost 2004( 5): 38. Časopis D PDF
 2004Musilová Z. & Musil P. Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2004. [The International Waterbird Census in the Czech Republic in January 2004.] – Zprávy ČSO 59: 33 -37. Časopis D PDF
 2004Plánská M. Mikrolesy - Microsylvae v Polevsku. – Bezděz 13: 233 -246. Sborník vlastivědný D
 2004Kühn P. Mineralogie rudných žil v Jiřetíně pod Jedlovou. – Bezděz 13: 181 -196. Sborník vlastivědný D
 2004Bílý M. Možnosti využití skrývkových materiálů pro průmyslové zpracování v SHP /Doly Bílina/. 49 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Richter VŠKP D
123456
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348