Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123456
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Bušek O. Hnízdění orla křiklavého v severozápadních Čechách. – Ptačí svět 21(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilová R. & Melichar V. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. 133 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. 978-80-88017-11-0 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Michálek J. Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-10-3 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. [Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Evropě.] – Preslia 86(2): 155 -178. Časopis D Open Access PDF
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013AOPK ČR Naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 17 stran. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Informační brožura D PDF
 2013Šifner F. Poznámky k druhovému složení čeledi Scathophagidae (Diptera) západní části Severočeské hnědouhelné pánve (Česká republika). [Notes on species composition of the family Scathophagidae (Diptera) in the western part of the North Bohemian brown coal basin (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 57 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013AOPK ČR Slavkovský les chráněná krajinná oblast. 2 strany. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Skládačka D PDF
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2012Minaříková J. Analýza environmentální politiky obce Jenišov u Karlových Varů v zájmu ochrany životního prostředí. [Analysis of the environmental policy community Jenisov in Carlsbad in order to protect the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Bušek O. Hnízdní výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese a další pozorování v hnízdní době v jihozápadních Čechách. [Brutvorkommen des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kaiserwald und weitere Beobachtungen in der Brutzeit in Südwestböhmen.] – Sluka 8: 99 -104. Časopis D
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Kubelková I. Mapování invazních taxonů rodu křídlatka (Fallopia) ve Slavkovském lese. [Mapping of invasive knotweeds (Fallopia) in Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Hallfahrt T. Prokázané hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Ohři u Karlových Varů. [Brutnachweis des Gänsesägers (Mergus merganser) auf der Eger bei Karlsbad.] – Sluka 8: 105 -108. Časopis D
 2011Hečková M. Hodnocení krajinného rázu správního území města Lokte. [Landscape character assessment of the administrative territory of the city Loket.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D PDF
 2011Weinlichová M. Stará ekologická zátěž poddolování Horního Slavkova a její rizika pro životní prostředí.. [Contaminated undermining at Horní Slavkov and environmental risks..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Karel Škvor VŠKP D PDF
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Čerňanský A. & Bauer A. M. Euleptes gallica Müller (Squamata: Gekkota: Sphaerodactylidae) from the Lower Miocene of North-West Bohemia, Czech Republic. – Folia Zool. 59(4): 323 -328. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2010Horáková M. Festival ptactva v Chodově u Karlových Varů v roce 2010. – Columba 16(2): 28. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Všetečková J. Ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. [Landscape character protection in CHKO Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D
 2010Horáková M. Pozorování zimujících špačků obecných (Sturnus vulgaris) v Chodově u Karlových Varů. – Columba 16(1): 18. Časopis D
 2010Dvořák S. Prostorová aktivita siky japonského (Cervus n. nippon) v honitbě VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary. [Space activity of the sika deer (Cervus n. nippon) in the hunting ground of VLS CR, Karlovy Vary, western Bohemia, Czech Republic.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Ježek J. Stará ekologická zátěž v průmyslovém areálu v obci Prameny u Mariánských Lázní a její rizika pro okolní životní prostředí. [The old ecologic load in the industrial zone of Prameny - Mariánské Lázně area and its risks for surrounding environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Zapletal M. Výroba a prodej palivového dříví u Lázeňských lesů Karlovy Vary. [The production and distribution of fuelwood in spa forests of Karlovy Vary.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Blažková P., Rus I. & Tájek P. Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) vybraných lokalit CHKO Slavkovský les. [The results of faunistic research of the dragonflies (Odonata) of selected lokalities in the Protected Landscape Area Slavkovský les (West Bohemia).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 14 -49. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Mudrochová M. Ekologie prasete divokého (Sus scropha) a vyhodnocení škod ve vybraných honitbách SZ Čech. [Ecology of Wildboar (Sus scropha) and damages evaluation in chosen hunting grounds in NW Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2009Wieser S. Milota J. & Bartoš J.: Průvodce po minerálních pramenech II. Minerální prameny Tepelska. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 355 -356. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Syrovátková L. Návrat epifytických lišejníků na území Doupovských hor po snížení znečištění ovzduší. 75 stran,7 obr. příl. : obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Ondřej Peksa VŠKP D PDF
 2009Kožíšková H. Návrh liniových porostů ve Slavkovském lese v okolí Ovesných Kladrub. [Project of line corridors in the surrounding of Ovesné Kladruby, Slavkovský les area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D
 2009Joza V. Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. [The contribution to the flora of northwestern Bohemia.] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 24: 91. Časopis D
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
 2009Svoboda L. Starý židovský hřbitov v Malé Šitboři. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 311 -326. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Jakubův P. Testování plodnosti semenného sadu borovice lesní na divizi Karlovy Vary VLS s.p. [Scots pine seed orchard fructification testing in division Karlovy Vary VLS s.p.] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jaroslav Kobliha VŠKP D
 2009Masopustová A. Typologický a botanický inventarizační průzkum území NATURA 2000 v oblasti Bečovských lesních rybníků (část 1A). [Typological and botanical inventory surveys of the NATURA 2000 area in Bečovské lesní rybníky (part 1A).] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jiří Viewegh VŠKP D
 2009Zadražilová J. Typologický a botanický inventarizační průzkum území NATURA 2000 v oblasti Bečovských lesních rybníků (část 1B). [Typological and botanical inventory surveys of the NATURA 2000 area in Bečovské lesní rybníky (Bečov forest ponds) (part 1B).] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jiří Viewegh VŠKP D
 2009Kopáčková I. Vybrané projevy klimatické změny v Česku. 87 listů,obr. (některé barev.),tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Pretel VŠKP D
 2009Dvořák L. Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy). [The results of the malacological survey of the Lazurový Vrch National Reserve (Slavkovský Les Mts., West Bohemia).] – Malacologica Bohemoslovaca 8: 31 -37. Internetový časopis D PDF
 2009Větrovec R. Vývoj zalesňování zemědělských půd na území Slavkovského lesa. [Development of agricultural land afforestation in the Slavkovský les territory.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2009Truhlářová T. Způsoby rekultivace výsypek po povrchové těžbě hnědého uhlí v SZ Čechách. [Metods of reclamations of spoil banks after surface brown coal mining in NW Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2009Rauchová J., Suda J. Zvonek jemný - přehlížená vzácnost naší květeny. – Živa 57(4): 160 -162. Časopis D PDF
 2008Nová P., Matějů J. & Šašek J. Classification of European ground squirrel (Sepermophilus citellus) habitat in the Czech Republic. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 79 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Řeháček K. Dolní Žandov v prvních letech po skončení války (1945-1948). [Untersandau (Dolní Žandov) in den ersten Nachkriegsjahren (1945-1948).] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 221 -236. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Matějů J. Ecology and space use in a relict population of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) at the north-western edge of its distribution range. [Ekologie a prostorové uspořádání v reliktní populaci sysla obecného (Spermophilus citellus) na severozápadní hranici areálu jeho rozšíření] – Lynx n. s. 39(2): 263 -276. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Horáková M. Festival ptactva 2008 v Chodově. – Columba 14(2): 27. Časopis D
 2008Hlinomaz M. Gerhard Lehrberger und Stephanie Gillhuber (Hrsg.), TEPLÁ - TRACHYT Herkunft, Verwendung, Verwitterung und Konservierung in der Klosteranlage von Teplá in Westböhmen. Münchner Geol. Hefte, Paperbackversion, München 1997, 261 str. [Původ, použití, zvětrávání a konzervování v areálu Kláštera Teplá v západních Čechách.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 386. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Vopalecká B. Historický přehled myslivosti v podmínkách Slavkovského lesa. [Historical overview of game management in conditions of the Slavkovský forest.] 83 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Miloslav Vach VŠKP D PDF
 2008Ernst S. Hnízdí morčák velký (Mergus merganser) na Ohři u Karlových Varů? [Brütet der Gänsesager Mergus merganser an der Eger bei Karlovy Vary.] – Sluka 5: 101 -105. Časopis D
 2008Olbert P. Husa běločelá (Anser albifrons) na Tepelsku. – Columba 14(1): 18. Časopis D
 2008Řepa P. Kvantitativní mapování ptactva v Slavkovském lese skončilo. – Columba 14(1): 11. Časopis D
 2008Dvořák L. Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) [Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia).] – Malacologica Bohemoslovaca 7: 1 -8. Internetový časopis D PDF
 2008Pátková H. Několik poznámek ke kostelu sv. Michaela v Otročíně. [Einige Bemerkungen zur Michaeliskirche in Landek (Otročín).] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 345 -348. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Ilichmann J. Obnovení lesní kaple u VLS Karlovy Vary. – Svět myslivosti 9(11): 46. Časopis D PDF
 2008Fiala J. Rekatolizace na Loketsku. [Die Rekatholisierung im Elbogener Ländchen.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 27 -93. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Horáková M. Vítání ptačího zpěvu v Chodově 2008. – Columba 14(2): 23. Časopis D
 2008Havlíček J. Vývoj zastoupení jedle bělokoré na Mariánskolázeňsku. [Silver fir in the Mariánské Lázně region.] 45 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček VŠKP D PDF
 2008Nováková B. Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku. – Ochrana přírody 63( 2): 24 -25. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Svoboda L. Židovský hřbitov v Poutnově. [Der Judenfriedhof in Patten (Poutnov).] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 141 -158. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Kadera J. Borovice blatka, opomíjená dřevina Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 2: 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2007Janda T. Hospodaření se zvěří jelena siky v honitbách LČR, s. p. – LZ Kladská. – Myslivost 2007(11): 14. Časopis D PDF
 2007Řepa P Kvantitativní mapování hnízdícího ptactva CHKO Slavkovský les. [Quantitative Kartierung der Brutvogelwelt im Landschaftsschutzgebiet Slavkovský les (Kaiserwald), Westböhmen.] – Sluka 4: 31 -43. Časopis D
 2007Trégler M. O nálezech některých vzácných hub v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 2: 23 -24. Časopis D Celé číslo
 2007Řepa P. Početnost výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus) ve Slavkovském lese. [Numbers of Eagle Owl (Bubo bubo), Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) and Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in Slavkovský les Protected Area.] – Otus 4: 33 -34. Časopis D
 2007Řepa P. Poslední rok mapování ptáků Slavkovského lesa. – Columba 13(1): 10 -12. Časopis D PDF
 2007Fenclová I. Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť. [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště.] – Erica 14: 65 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Řepa P. Skřivan lesní v CHKO Slavkovský les. – Arnika 2007(2): 31 -33. Časopis D Celé číslo
 2007Neudert J. Studie migrační prostupnosti na Teplé. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2007Hlávka J. Tip na výlet: Zámečky Haimhausenů na Broumovsku. – Český les - Příroda a historie 2: 36 -37. Časopis D Celé číslo
 2007Horáková M. Vítání ptačího zpěvu v Chodově v roce 2007. – Columba 13(2): 34. Časopis D PDF
 2007Řepa P. Výskyt supa bělohlavého (Gyps fulvus) ve Slavkovském lese v roce 2006. [Occurence of Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Slavkovský les Protected Area in 2006.] – Otus 4: 35. Časopis D
 2007Tájek P. Známé neznámé hadce Slavkovského lesa. – Živa 55(2): 59 -61. Časopis D PDF
 2006Řeháček K. Bachtrogové z Dolního Žandova a jejich osudy během války a po jejím skončení. – Sb. Chebského muzea 15: 309 -313. Sborník vlastivědný D
 2006Bäumlová M. Buchtele Z., Švandrlík R.: Tři Sekery v historii a dnes. Mariánské Lázně 2006, 322 str. + obr. příl. – Sb. Chebského muzea 15: 323 -327. Sborník vlastivědný D
 2006Sklenička P. Cenné biotopy hnědouhelných výsypek severozápadních Čech. Ústecký kraj 35 -37. strana. D PDF
 2006Řepa P. Inventarizace hnízdní ornitofauny v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. [Inventory of breeding avifauna in protected landscape area Slavkovský forest.] – Zprávy MOS 64: 5 -10. Časopis D
 2006Řepa P. Jak jsme hledali tetřevy ve Slavkovském lese. – Columba 12(2): 19 -20. Časopis D PDF
 2006Burachovič S. Karlovy Vary v 16. století. – Sb. Chebského muzea 15: 57 -67. Sborník vlastivědný D
 2006Bušek O. Ptactvo v okolí Teplé v roce 1786. – Arnika 2006(1): 5 -9. Časopis D Celé číslo
 2006Řepa P. Zajímavá ptačí návštěva ve Slavkovském lese. – Arnika 2006(2): 14 -15,foto na 3. str. obálky. Časopis D Celé číslo
 2005Řepa P. Jak jsem na tom ve Slavkovském lese se sovami? – Arnika 2005(1): 9 -12. Časopis D Celé číslo
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Cehláriková P. Plachý obyvatel jehličnatých lesů Slavkovského lesa. – Arnika 2005(1): 19 -20. Časopis D Celé číslo
 2004Šedivý S. Hnízdní výskyt výra velkého v jižní části Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. – Arnika 2004(3): 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2004Křížek J. Ichtyologický průzkum řeky Teplé na území CHKO Slavkovský les. – Biodiverzita ichtyofauny České republiky 5: 13 -121. Časopis D
 2004Tájek P. Nová chráněná území ve Slavkovském lese. – Arnika 2004(2): 13 -14. Časopis D Celé číslo
 2004Žďárek P. O hnízdní biologii vodouše kropenatého (Tringa ochropus) a jeho hnízdění v České republice. [Breeding biology of the Green Sandpiper (Tringa ochropus) and its breeding in the Czech Republic.] – Sylvia 40: 1 -26. Časopis D PDF
 2004Matějů J. Tetřívek ve Slavkovském lese mizí. – Arnika 2004(1): 4 -6. Časopis D Celé číslo
 2004Oličová L. Úroveň péče o rozptýlenou zeleň ve Slavkovském lese a jeho okolí. 55 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš VŠKP D
 2004Horáková M. Vítání ptačího zpěvu 2004 - Chodov u Karlových Varů. – Columba 10(2): 6. Časopis D PDF
 2003Křížek J. 1.03 Ichtyologický průzkum a charakteristika povodí řeky Teplé a části toku Ohře v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.. [Ichthyological survey and characteristics of the catchment area of the river Tepla in the Slavkovský les Protected Landscape Area.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 21 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003Vondráčková L. Svatohubertská slavnost na Lokti. – Svět myslivosti 4( 1): 32. Časopis D
123456
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348