Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2012Ohr Beskydská orlice Tonička v Broumovsku. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Dostál Z. Nejedno tajemství. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/3: 37. Časopis D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Fišer B., Kostečka P. & Klápště J. Národní programy Ministerstva životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny v roce 2009. [National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Republic in Nature Conservation and Landscape Protection in 2009.] – Ochrana přírody 65(2): 8 -11. Časopis D PDF
 2010Velehradský D. Negativní dominanty v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Negative dominating features in the Protected Landscape Area Broumovsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D PDF
 2010Jonáš J. Tři perličky z Broumovska – Lesu zdar 2010( 3): 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Köppl P. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Broumovské stěny. – Veronica 24(3): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Jarešová P. Vyhodnocení přeshraniční migrace jelení zvěře v příhraniční honitbě Javory v Broumovském výběžku. [Evaluation of the red deer cross-border migration in hunting area Javory ...] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Šramarová K. Vyhodnocení stavu ÚSES na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Evaluation of Territorial System of Ecological Stability of Protected Landscape Area Broumovsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Janoška M. Zimními Broumovskými stěnami. – Naše příroda 2010( 6): Časopis D PDF
 2010Jonáš J. Zlomená stolová hora Ostaš – Lesu zdar 2010( 5): 21 -22. Časopis D Celé číslo
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2008Jonáš J. Broumovské stěny - lesy, rokle, skalní hřiby. – Lesu zdar 2008( 9): 18 -23. Časopis D Celé číslo
 2008Rejl J. Nález páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko [Finding of the species Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) in the Protected Landscape Area Broumovsko.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 309 -310. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Špulák O. Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. [Soils and forest communities of the nátuře reserves Ostaš and Kočičí skály near Broumov (Bohemia, Czech Republic).] – Příroda, Praha 26: 85 -105. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Pohlodková K. Sledování vývoje struktury krajiny v nivě Stěnavy v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2006Vítek J. Ďáblova palice. – Ochrana přírody 61(10): 300. Časopis D Celé číslo
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Krautová M. Sinice a řasy pískovcových skal národní přírodní rezervace Broumovské stěny. [Cyanobacteria and algae from protected sandstone area Broumovské stěny.] 37 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Jan Kaštovský, konzultant Tomáš Hauer VŠKP D PDF
 2006Kuna P. & Spíšek J. Sokol stěhovavý na Broumovsku. – Příroda, Praha 25: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2006Hlávka J. Zapomenuté kolowratské dolování. – Český les - Příroda a historie 1: 20 -24. Časopis D Celé číslo
 2005Hamet A., Vancl Z. a spolupracovníci Katalog brouků (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area.] 126 stran. Nakl. Olga Čermáková. ISBN 80-86703-07-X Katalog D
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2004Filippov P. Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. – Muzeum a současnost, řada přírodov. 19: 101 -116. Časopis D
 2004Šťovíčková Š. Botanicko-geologické aspekty Adršpašsko-teplických skal a okolí s atlasem vybraných rostlinných druhů.. 121 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Ziegler VŠKP D
 2004Vrána J. Čáp černý (Ciconia nigra L.) v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [The Black Stork (Ciconia nigra /L./) in nature preserve Broumovsko.] – Panurus 14: 3 -26. Časopis D PDF
 2004Halačka K., Vetešník I. & Lusková V. Fauna ryb vodních toků na území CHKO Broumovsko. – Biodiverzita ichtyofauny České republiky 5: 83 -88. Časopis D
 2004Zelinková J. Lišejníky pískovcových oblastí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Literární excerpce. [The Lichens of Sandsone areas of the protected area Broumovsko in the Czech Republic - literary excerption.] – Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.) 11(2): 81 -99. Časopis D PDF
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
 2003Halačka K., Lusk S., Lusková V. & Vetešník L. 1.09 Ichtyofauna říčních systémů na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko.. [Ichthyofauna of the river systems in the Broumovsko Protected Landscape Area.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 51 -55. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003Hamet A., Mertlik J. & Vancl Z. Kovaříkovití (Coleoptera, Elateridae) CHKO Broumovsko. [Elateridae in the Protected Landscape Area Broumovsko.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 29: 89 -94. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2003Anonym Ministr Ambrozek zahájil sanaci nebezpečné skládky v Jetřichově. – Zprav. MŽP ČR 13( 9): 7. Časopis D Celé číslo
 2003Hamet A. & Vancl Z. Výsledky faunistického průzkumu brouků tribů Cicindelini, Carabini a Cychrini v CHKO Broumovsko. [Faunistic research results of beetles tribes Cicindelini, Carabini, Cychrini in the Protected Landscape Area Broumovsko.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 29: 83 -87. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2002Halačka K., Lusk S., Lusková V., Vetešník L. Ichtyofauna hydrologického systému území CHKO Broumovsko – Biodiverzita ichtyofauny České republiky 4: 65 -72. Časopis D
 2002Redakce Krátké zprávy. – Sosna 2002(2): 36 -37. Časopis D PDF
 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). [Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 49 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001- kk - Chráněná krajinná oblast Broumovsko. – Podyjské listí 2001(4): 7. Časopis D PDF
 2001Podrázský V. & Vacek S. Změny půd reliktních borů v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Soil changes in relict pine forests in the Broumovsko Protected Landscape Area.] – Příroda, Praha 19: 123 -130. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2000Vacek S. & Podrázský V. Influence of the environment on the health statě of relict pine forests in the Broumovsko Protected Landscape Area, NE Bohemia. [Vliv prostředí na zdravotní stav reliktních borů v chráněné krajinné oblasti Broumovsko.] – Příroda, Praha 17: 81 -100. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1999Mocek B. Současný stav výzkumu vážek (Odonata) v regionu východních Čech. [A current state of the dragonfly (Odonata) research in the eastern Bohemia.] – In: Vážky 1999. Sb. ref., 17 -46. strana, 1 tab.. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D PDF
 1998Řepka R., Kučera J. & Bílek J. Příspěvek ke květeně Řeřišného v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [The contribution to the study of flora of the Řeřišné in the Landscape Protected Area of Broumovsko (East Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 6: 153 -154. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1998Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko v roce 1997. – Sosna 1998(1): 7 -9. Časopis D PDF
 1997Ducháč V. Dosavadní nálezy stírku (Pseudoscorpiones) v Adršpašsko - teplických skalách. [Used occurrences of pseudoscorpiones in Adršpašsko-teplické skály (so-called "rockcity").] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 5: 117 -119. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1997Vacek S. & Podrázský V. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko V. Vegetační změny v reliktních borech. [Forest ecosystem stability in sandstone localities in the Protected Landscape Area of Broumovsko V. Vegetation changes ofthe relict pine forests.] – Příroda, Praha 11: 171 -182. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1997Vacek S. & Podrázský V. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko. IV. Struktura a vývoj reliktních borů. [Forest ecosystems stability potenciál on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumovsko. IV. Structure and development of relict pine forest..] – Příroda, Praha 10: 125 -141. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1996Zlatníková J. Bryologický průzkum okolí Broumova - Bylnice. 61 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. VŠKP D
 1996Štursa J. Chráněná krajinná oblast Broumovsko. – Krkonoše 1996/ 5: 24. Časopis D
 1996Bílek J. Chráněné rostliny v okolí Bezděkova n. Metují a Machova. – Zprav. ORCHIS 15( 2): 34 -36. Časopis D
 1996Vacek S. & Podrázský V. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblast Broumovsko III. Dynamika poškození reliktních borů. [Forest ecosystems stability in sandstone localities in the Protected Landscape Area of Broumovsko, NE Bohemia. III. Decline dynamics of relict pine forests.] – Příroda, Praha 5: 111 -124. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1996Hanzal V. Vrápenec malý. – Ochrana přírody 51( 7): 208 -211. Časopis D
 1996Flousek J. Zimní sčítání netopýrů v severovýchodních Čechách. – Roč. KRNAP 1996: 35 -36, 1 tab.. Časopis D
 1994Podrázský V. & Vacek S. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko. I. Stav lesních půd. [Forest ecosystems stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumovsko. I.Forest soil condition.] – Příroda, Praha 1: 137 -143. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1994Podrázský V. & Vacek S. Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech chráněné krajinné oblasti Broumovsko. II. Stav výživy borovice lesní a smrku ztepilého. [Forest ecosystems stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumovsko. II. Nulrítion status of Scots plne and Norway spruce.] – Příroda, Praha 1: 145 -151. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1993JVT Krajina obřích hub. – Věda, technika, my 1993/2: 51 -52. Časopis D
 1993Vrána J. Výskyt a hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Broumovské vrchovině. [Occurence and breeding of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in the Broumov Highlands.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 1: 59 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1993Demek J. & Kopecký J. Zpráva o geomorfologickém mapování Ostaše a jeho záp. okolí v Polické vrchovině. – Sb. České geografické společnosti 98(3): 190 -192. Časopis D
 1992Faltys V. Výsledky flóristického minikurzu v Broumově 1992. – Východočeský botanický zpravodaj 1992/: Časopis D
 1989Veselý J. Návrat krkavčího rodu. – Sosna 1989(3): 12 -13. Časopis D PDF
 1987Vítek J. Pískovcové sloupky u České Metuje. – Památky a příroda 12: 252. Časopis D
 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. stran. Diplomová práce. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. VŠKP D
 1986Nghiem Phuc Hai Hydrogeologické poměry jižní části Broumovské kotliny. 55 stran,11 pří1.. Diplomová práce. VŠKP D
 1986Tran Minh Duc Hydrogeologické poměry v Broumovské kotlině a její východní a západní části. 59 stran,16 pří1.. Diplomová práce. VŠKP D
 1986Kučera B. Kočičí skály. – Věda techn. ml. 60( 7): 27 -28,1 foto. Časopis D
 1986Kučera B. Státní přírodní rezervace Broumovské skály. – Věda techn. ml. 60( 7): 27 -28,1 foto. Časopis D
 1986Kučera B. Státní přírodní rezervace Ostaš. – Věda techn. ml. 60( 7): 27 -28,1 foto. Časopis D
 1985Hofmann G. Drátovna v Broumově. – Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 20: Sborník vlastivědný D
 1985Kopecký J., Vítek J. Pseudokras. – Stalagmit, Praha, 4 příl.: 17 -24, 9 obr.. Časopis D
 1985Rubín J. Skalní hřiby a pokličky. – Turista 39(24): 27 , 1 obr.. Časopis D
 1985Vítek J. Vycházky do skalních oblastí Brounovské vrchoviny. – Přírodní vědy ve škole 36( 9): 355 -358, 4 foto. Časopis D
 1984Vítek J. Božanovský Špičák. – Věda techn. ml. 66: 48 ,1 foto. Časopis D
 1984Zittová-Kurková J. Bryophyte communities of sandstone rocks in Bohemia. – Preslia 56(2): 125 -152. Časopis D
 1984Miš- . Bude Broumovsko chráněno? – Chatař 1984( 7): 162 ,4 obr.. Časopis D
 1984Sýkora T. & Hadač E. Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-teplických skal. – Preslia 56(4): 359 -376. Časopis D
 1984Vejlupek M. Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců polické pánve. – Věst. ÚÚG, Praha, 59( 6): 343 -350,3 obr.. Časopis D
 1983Vítek J. Kočičí skály. – Naší přírodou 3( 9): 349 -15. Časopis D
 1983Kopecký J. Kořenové stalagmity. – Lidé a země 1983( 1): 32 -41,1 foto. Časopis D
 1983Šimková M. Kyjovské ledopády. – Turista 63(17): 57 -58,1 foto. Časopis D
 1983Rambousek R. Myslivecké hospodaření s divokými kachnami na Broumovsku. Diplomová práce. MENDELU FLD. VŠKP D
 1983Vítek J. Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách. – Lidé a země 1983( 8): 355 ,1 foto. Časopis D
 1983Vítek J. Půlstoletí některých geologických rezervací. – Geologický průzkum 25(12): 24 ,12 obr. na příl.. Časopis D
 1983Rohulán J. Státní přírodní rezervace Kočičí skály. 5 stran. – ms. Neveřejná D
 1983Rohulán J. Státní přírodní rezervace Ostaš. 13 stran. – ms. Neveřejná D
 1983Hrabec J., Zábranská D. & Kopeček F. Státní přírodní rezervace Vlčnovský háj. 61 stran. – ms. Neveřejná D
 1983Bárta Z. Závěrečná zpráva ústav.úkolu č.II/2-1981/83. Drobní savci nivy Křinice (Děčínské Mezihoří.Jetřichovlčké stěny,o.Děčín) mezi nultým a třináctým kilometrem jejího toku. nestránkováno. – ms. Neveřejná D
 1982Němec J. Do skalního města. – Naší přírodou 2( 5): 15 -18. Časopis D
 1982Rybář P. Inventarizační průzkum zoologický státní přírodní rezervace Adršpešsko-teplické skély. 28 stran. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; KSSPPOP, Pardubice. ] Neveřejná D
 1982Vítek J. Kamenné panoptikum. – ABC ml. tech. přírodov. 26( 9): 14 -15,5 foto. Časopis D
 1982Klimeš L. Příspěvek k poznání vegetace Kozínku u Hronova. – Práce a studie - přír. 13-14: 91 -98. Časopis D
 1982Vítek J. Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály. – Práce a studie - přír. 13-14: 5 -14. Časopis D
 1982Anděra M. & Vohralík V. Savci Broumovska. [The mammals of Broumov region (Northeastern Bohemia).] – Lynx n. s. 21: 15 -39. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1982Dvořák L. & Petříčková K. Státní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály - kamenná učebnice přírody - plakát. stran. Nakl. Svoboda. D
 1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořek. 3 strany. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; KSSPPOP, Pardubice. ] Neveřejná D
 1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Kočičí skály. 5 stran. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; KSSPPOP, Pardubice. ] Neveřejná D
 1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace. 7 stran. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; KSSPPOP, Pardubice. ] Neveřejná D
 1981Skalický J. Broumovské stíny - k 25.výročí vyhlášení státní přírodní rezervace. – Lidé a země 1981( 9): 411 -412,1 foto. Časopis D
 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. 272 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. Monografie D
12
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348