Citace pro vybraný taxon: Stratiotes aloides
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Lepší M. & Lepší P. (red.) Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXIV. [Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXIV.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 58: 5 -26. Časopis recenzovaný D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2010Klaudys M. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Skládačka D PDF
 2008Kloupar M. Lesnické hospodaření v Ramsarském území- interdisciplinární problematika. – In: Management kulturní krajiny. Sb. referátů, 45 -46. strana. Sborník z konference-referáty D
 1990Hlásek J. Ostříž lesní (Falco subbuteo). – Myslivost 1990( 7): 166. Časopis D
 1988Čeřovský J. ftezan piloliatý. – Věda techn. ml. 25( 1): 32 ,2 obr.. Časopis D
 1987Albrecht J. Vodní květena Třeboňska. – Třeboňsko 5: 6 -7,3 foto. Časopis D
 1982Rydlo J. Kriticky a silně ohrožené druhy květeny – Naší přírodou 2( 7): 24 -25. Časopis D
 1981Souček Z. Květena v okolí Nymburka a Poděbrad z geobotanického hlediska. – In: Poznej a chraň přírodu našeho okresu, 34 -41. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 1980Čermohous F. Řezán pilolistý (Stratiotes aloides) ve východních Čechách. – Práce a studie - přír. 12: 25 -34. Časopis D
 1979Suchara I. Chráněné druhy vodních rostlin. – Chatař 1979(10): 233 -234,2 obr.. Časopis D
 1979Nováková H. & Rydlo J. Rozšíření vodních a některých pobřežních cévnatých rostlin v korytě Labe mezi Jaroměří a Pardubicemi. – Práce a studie - přír. 11: 53 -62. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348