Citace pro vybraný taxon: Iris pseudacorus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2011Šebestian J. Významné ptačí území Českobudějovické rybníky. – Ptačí svět 18(1): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Kaděra M. Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Drábková M. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Stará řeka. – Veronica 24(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Šebestian J. & Brinke T. Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2009Brož K. & Rolková J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Soos. – Veronica 23(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník. Skládačka D PDF
 2008Kuchařík L. Ptačí pozorovatelna na stezce v Blahutovicích. – Poodří 11(2): 4 -5. Časopis D
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Rosendorf P. Přírodní památka Ládví a Ďáblický háj. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec. Řada: Chráněná území Prahy 8 Informační brožura D PDF
 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. [Nature Parks in Pilsen Region.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. D
 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). [Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 49 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1990Brestovanský J. Chrysomelidae (Mandelinkovití). Výskyt rodů Donacia F. a Plateumaris Thoms. v okrese Mělník (Coleoptera, Chrysomelidae) – Sosna 1990(2): 11 -13. Časopis D PDF
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1990Šafránková Z. Stav chráněných území na Mělnicku. – Sosna 1990(2): 2 -5. Časopis D PDF
 1989Šestáková E. Zpráva o stavu chráněných území a naučných stezek v okrese Mělník. – Sosna 1989(3): 8 -11. Časopis D PDF
 1988Turoňová D. Kaprad" hřebenitá. – Památky a příroda 13( 1): 3 strany ob.,1 foto,1 mapa. Časopis D
 1988Čeřovský J. Kosatec žlutý. – Věda techn. ml. 24( 5): 32 , 4 obr.. Časopis D
 1988Štědronský E. Kosatec žlutý. – Rybářství 1988( 5): 57 ,1 foto. Časopis D
 1988Maršaková M. & Rubín J. Nová chráněné území přírody v ČSSR za r. 1987. – Památky a příroda 13( 6): 365 -367,1 tab.. Časopis D
 1988Lumpe P. Státní přírodní rezervace Černínovsko. – Sosna 1988(3): 13. Časopis D PDF
 1987Záruba P. Navrhovaný Chráněný přírodní výtvor Božkovské jezírko. – Památky a příroda 12( 4): 249 ,1 manka. Časopis D
 1987Ševčík J. Ohrožené druhy mokřadů. – Naší přírodou 7(11): 264 -265. Časopis D
 1986Linhart L. Slezský rýč. – Naší přírodou 6( 7): 160 -162. Časopis D
 1984Zapletal L. Bašňov - poslední mokřad na okrese Kroměříž. [Bašňov - die letzte Nassgalle im Bezirk Kroměříž.] – Zprávy MOS 42: 39 -50. Časopis D PDF
 1983Nový P. Floristické údaje k navrženým Státní přírodní rezervace Jemnický velký rybník, Mělký rybník v okrese Tachov. – Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 28-29: 11 -15. Časopis D
 1983Grulich V. Za červenými skalami - pozvánka na výlet. – Naší přírodou 3( 4): 10 -11. Časopis D
 1982Příhoda A. Jezero v Božkově u Mnichovic a přehled brouků sbíraných v tomto místě J. Tichým. [Der See in Božkov bei Mnichovice und eine Übersicht der dort von J. Tichý gesammelten Käfer.] – Bohemia centralis 11: 123 -133. Časopis D PDF
 1982Anonym Milíčovský les a rybníky. – Nika 3( 8): 20 -21,24,7 foto,1 mapka. Časopis D
 1982Kubiková J. Příspěvek ke květeně chráněných území Šáreckého údolí. – Natura Pragensis 1: 70. Časopis D
 1981Vaněk J. Botanické lokality státní přírodní rezervace Babiíčino údolí. – Památky a příroda 6( 6): 375. Časopis D
 1981Anonym Chráněné rostliny v Severočeakém kraji - kosatec žlutý. Propagační materiály 1 ,. KSSPPOP, Ústí n. L.. Propagační materiály D
 1981Šebek S. Chráněné území na okrese Nymburk. – In: Poznej a chraň přírodu našeho okresu, 94 -141. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 1981Hanousek J. Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 16(2): 119 -124. Časopis D PDF
 1981Dostál D. & Kudličková J. Vodní a pobřežní květena Olomouce a okolí. 3 strany. – ms. [Depon. in: Gymnázium Olomouc. ] Neveřejná D
 1981Vaněček J. Vyhynulé a ohrožené rostliny v horním Pootavl. – Památky a příroda 6(10): 603 -608,8 foto,lit.. Časopis D
 1981Kol. Význam zachování maloplošných přirozených ekosystémů v kulturní krajině na příkladu lokality Božice u Znojma. neatr.. Disertační práce. UK FPří. VŠKP D
 1981Rydlo J. Zpráva o exkurzi do okolí Velkého Oseka. – Zprav. středoč. pob. ČBS 23: 7 -12,lit.. Časopis D
 1980Toběrná V. Flóra a vegetace modelového území Polabí se zvláštním zřetelem k antropogennlm vlivům. 267 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Buček A. & Pátkova J. Ochrana fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Pálava. – Památky a příroda 5( 9): 564 -567,1 mapka,1 tab.,lit.. Časopis D
 1980Skalický V. & VaněčejJ. a kol.* Příspěvek ke květeně Blatenská a přilehlých území, II. – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 36: 1 -136,1 mapa,lit. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1979Suchara I. Chráněné druhy vodních rostlin. – Chatař 1979(10): 233 -234,2 obr.. Časopis D
 1979Hanousek J. Vegetační poměry jižního okraje Drahanské vrchoviny. 216 stran,18 obr.,6 tab.,4 mapy,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
 1978Procházka F. Nové pozoruhodsé naleziště chráněných a vzácných. – Památky a příroda 3( 1): 46 -48,4 obr.. Časopis D
 1976Burešová Z. & Bureš L. Floristické poměry východní části Třebovskeho mezihoří. – Práce a studie - přír. 8: 109 -125. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348