Citace pro vybraný taxon: Potamogeton obtusifolius
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2014Rak Š., Přidalová P. & Špryňar P. Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců. [Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity.] – Český kras XL: 49 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Prach K., Jírová A. & Doležal J. Pattern of succession in old-field vegetation at a regional scale. [Sukcese na opuštěných polích v regionálním měřítku.] – Preslia 86(2): 119 -130. Časopis D Open Access PDF
 2014Samková V. Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. [Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its vicinity (East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 34: 41 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Málková J. and Matějka K. Vegetation and Landscape on Crystalline Limestone Bedrock in the Vicinity of Lánov (Giant Mountains, Czech Republic). – European Journal of Environmental Sciences 3(2): 77 -87. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Hrdličková J. Vliv dostupnosti živin na produkci a klíčení semen šťovíku kadeřavého a tupolistého. [Effect of nutrient availability on production and gemination of Rumex crispus and R. obtusifolius seeds..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D PDF
 2010Fričová K. Vliv dostupnosti živin na konkurenční schopnost šťovíku kadeřavého a šťovíku tupolistého v travních porostech. [Effect of nutrients availability on competitive ability of Rumex crispus and Rumex obtusifolius in grasslands.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D
 2009Hrdličková J. Ekologie Rumex obtusifolius a Rumex crispus - dormance semen a vliv živin na jejich klíčení. [The ecology of Rumex obtusifolius and Rumex crispus - dormancy of seeds and effect of nutrients of their germination.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D
 2009Brázdil P. Porovnání klíčivosti semen druhů Rumex obtusifolius a R. crispus. [Comparison of Rumex obtusifolius and R. crispus germination.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2002Beneš J., Konvička M. (eds.), Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. & Weidenhoffer Z. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. Díl I. a II. [Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I. and II.] 857 stran. SOM. Edice: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 26 , ISBN 80-903212-0-8 Metodika D PDF
 2001Bulušek P., Česká J. & Skalický M. Květena přírodní památky Slunečná stráň v Krkonoších. [Flora of nature monument Slunečná stráň on the Krkonoše Mts.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 65 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001Zárubová-Prausová R. & Samková V. Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě “Mazurovy chalupy” u Hoděšovic. [Results of the floristic and phytocoenological research in the locality ”Mazurovy chalupy” near the village Hoděšovice (Eastern Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 23 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1991Kopecký K. Přirozená společenstva svazu Convolvulion sepium na Spojené a Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. [Natürliche Gesellschaften des Convolvulion sepium-Verbandes an der Vereinigten und Wilden Adler in Nordestböhmen.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 43 -48. Časopis D
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1989Kopecký K. Rozbor ztv. procesu apofytizace druhu Chaerophyllum bulbosum s použitím deduktivní metody syntaxonomické klasifikace. [Analyse des sog. Apophytisierungsprozesses von Chaerophyllum bulbosum unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(2): 105 -113. Časopis D
 1989Saul J. Seoučasná vegetace mokrých a vlhkých luk v údolí potoka Ponávka jižně Lelekovic na Brněnsku. [Die gegenwärtige Vegetation der Nass- und Feuchtwiesen im Tale des Ponávka Baches südlich von Lelekovice in der nördlichen Umgebung von Brno (Mittelmähren).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(1): 53 -59. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348