ISSN 1804-3348
Seznam hesel
Tento seznam obsahuje popis používaných hesel ke kterým jsou přiřazovány jednotlivé citace. Přiřazení umožňuje výběr citací podle zvoleného hesla. Zdena Vacíková mail:vacikova@tkv.cz.
12
SkupinaHesloPodskupinaCharakteristika
Ochrana vody; 
Akvaristika;Obory
Doprava;Obory Železniční, silniční, letecká
Hedvábnictví;Obory Popisuje výrobu hedvábí
Chovatelství;Obory Popisuje chov domácích zvířat
Rybářství,rybníkářst;Obory Rybářství a rybníkářství
Včelařství;Obory Popisuje lidskou činnost jejímž předmětem je chov včely medonosné
Vodní hospodářství;Obory Obor plánování, vyvíjení, rozšiřování a optimálního využívání vodních zdrojů podle definovaných pravidel a předpisů.
Zahradnictví;Obory Obor zabývající se studiem všech rostlin, které mohou člověku přinést nejen užitek (ovoce, zelenina), ale i radost (okrasné rostliny).
Zemědělství;Obory Popisuje produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat
Antropologie;Vědy Nauka zabývající se člověkem, lidskými společnostmi, kulturami a lidstvem vůbec.
Archeologie;Vědy Nauka studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů
Biofyzika;Vědy Nauka studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků
Biochemie;Vědy Nauka o chemických pochodech v živých organismech
Biologie;Vědy Nauka zabývající se studiem živé přírody
Cytologie;Vědy Nauka zabývající se studiem buněk, též buněčná biologie
Embryologie;Vědy Nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů
Endokrinologie;Vědy Odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou žláz s vnitřní sekrecí
Genetika;Vědy Nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů.
Geografie;Vědy věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi
Hydrologie;Vědy Obor studující organizmy žijící ve vodě
Chemie;Vědy Nauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí
Imunologie;Vědy Nauka zabývající se zkoumáním imunitního systému
Klíma;Vědy Studuje dlouhodobou podobu a účinky meteorologických procesů
Medicína;Vědy Nauka o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka vč. zdravotnictví
Mikrobiologie;Vědy Nauka studující mikroorganismy jako jsou jednobuněčná eukaryota a prokaryota, mikroskopické houby, viry a subvirové patogeny
Molekul. biologie;Vědy Obor studující buněčnýé biologické procesy na jejich molekulární úrovni
Paleontologie;Vědy Nauka o životě v minulých geologických obdobích.
Pedologie;Vědy Nauka studující půdy ze všech hledisek, zejména však jejich vznik
Zvěrolékařství;Vědy Veterinární lékařství je nauka, která se zabývá zdravotní problematikou, léčbou i prevencí nemocí domácích i divoce žijících zvířat.
BotanikaAkvakultury;
BotanikaAntropofyty; Synantropní druh rostlin vyskytující se v blízkosti lidských sídel, šířený lidmi, antropofilní rostlina
BotanikaBryoflora; Mechorosty
BotanikaFloristika; Vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů na určitém území.
BotanikaHerbář;  Soubor herbářových položek
BotanikaHydrobotanika; 
BotanikaNeofyt; Nepůvodní rostlinný druh, v Evropě zavlečený po roce 1492
BotanikaPlevel; Rostlina, která roste v kulturním porostu proti vůli pěstitele
BotanikaSymbioza;  Úzké soužití dvou a více organismů.
BotanikaŠlechtění;  Šlechtění rostlin je cílevědomá lidská činnost zabývající se vytvářením nových odrůd zemědělských, okrasných i lesních plodin, případně zlepšováním již stávajících odrůd
BotanikaZeleň;
BotanikaZoocecidie; Hálka vzniklá působením živočicha (nejčastěji hmyzu)
BotanikaAgrotechnika;Obory Hospodaření na polích a loukách.
BotanikaAlgologie;Vědy Věda zabývající se studiem řas
BotanikaDendrologie;Vědy Dendrologie je nauka o stromech a dřevinách
BotanikaFytocenologie;Vědy Nauka o rostlinných společenstvech
BotanikaFytogeografie;Vědy Vědní disciplína studující rozšíření rostlin na Zemi
BotanikaFytopatologie;Vědy Nauka zabývající se studiem chorob rostlin
BotanikaKryptogamologie;Vědy Nauka o tajnosnubných rostlinách, které se rozmnožují výtrusy
BotanikaLichenologie;Vědy Nauka o lišejnících
BotanikaMykofloristika;Vědy
BotanikaPaleobotanika;Vědy Odvětví botaniky, které se zabývá zkoumáním vyhynulých rostlin.
BotanikaPalinologie;Vědy Věda, zabývající se studiem pylů
BotanikaSynekologie;Vědy Nauka o vztazích rostlinných společenstev k prostředí
EkologieBionomie; Souhrnné práce, jako např. "Hnízdění a potrava.."
EkologieEkologie; Vztahy mezi organismy a jejich prostředím.
EkologieEndemit; Organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje.
EkologieEvoluce; Dlouhodobý vývoj od nejjednodušších útvarů a organismů k organismům nejsložitějším, nejvyspělejším, nejdokonalejším.
EkologieKorelace;  Korelace znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami
EkologiePotrava; Složení; k tomu případně "chování"
EkologieSynantropie; Výskyt živočichů nebo rostlin v blízkosti člověka
EkologieEkologie produkční;Vědy Věda zabývající se produkční analýzou trofických úrovní a koloběhem hmoty a energie v ekosystému
EtologieAktivita; Denní i sezónní
EtologieHlasy; Zvuky vydávané živočichy (zpěv, hlasové projevy savců atd.)
EtologieHnízdní parazitismus;  Hnízdní parazitismus popisuje rozmnožovací strategii některých ptáků, ryb a hmyzu, spočívá v kladení vajec do cizích hnízd a přenechání péče o mláďata jeho majitelům.
EtologieMigrace; Tahy
EtologiePohyby; Plavání, chůze ..
EtologieShlukování; Hejna
EtologieZimoviště / Zimování;
EtologieEtologie;Vědy Nauka o chování živočichů
GeologieTěžba;Obory Dobývání nerostných surovin z pozemské přírody
GeologieGeofyzika;Vědy Věda věnující se aplikaci znalostí fyzikálních procesů na vznik a vývoj Země.Původně součást Geologie, v průběhu 20. stol. samostatný vědní obor
GeologieGeologie;Vědy
GeologieGeomorfologie;Vědy
GeologieHydrogeologie;Vědy
GeologieMineralogie;Vědy
GeologiePetrografie;Vědy Součást geologie a zabývá se popisem složením a vlastnostem hornin
GeologiePetrologie;Vědy Věda zabývající se vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin
GeologieStratigrafie;Vědy Geologický vědní obor, který studuje stáří sedimentárních vrstev hornin
GeologieTektonika;Vědy Část geologie zabývající se poruchami zemské kůry
ChorobyChoroby; Např. botulismus, rezervoárovost ..
ChorobyParaziti; Endo- i exo-
ChorobyVeterinární péče; Veterinární péče o zvěř
Chov a péče o zvěřAklimatizace;
Chov a péče o zvěřOdchovy; Různé aspekty chovů
Chov a péče o zvěřPéče o zvěř; Myslivecká péče o zvěř....
Chov a péče o zvěřŠkody,redukce; Škody, tlumení škodné, okusy atd.
KrajinaEroze; Mechanické působení pohybujících se okolních látek - větru, vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin
KrajinaKrajinná ekologie; Rozsáhlý obor ekologie a geografie zabývající se studiem komplexní struktury vztahů mezi společenstvy organismů a podmínkami jejich prostředí
KrajinaKrajinné změny; Změny probíhající v krajině za určité časové období
KrajinaKrajinný ráz; Souhrn příznačných znaků, vlastností, jevů a hodnot určité krajiny vytvářejících její celkový charakter.
KrajinaKulturní krajina; Typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka
KrajinaPastva; Biologický pojem označující příjem potravy býložravých savců.
KrajinaPéče o krajinu; Praktická péče o přírodu prostřednictvím Programu péče o krajinu, kterou zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
KrajinaRevitalizace; Obnovení, oživení krajiny, vodního toku atd.
KrajinaUrbanismus; Tvorba a regulace vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny
KrajinaVliv staveb na ŽP; Jedná se o proces, jež si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí.
KrajinaZemědělská krajina; Typ kulturní krajiny. Patří sem pole, louky, pastviny, sady a vinice.
KroužkováníKroužkování; Vše týkající se Kroužkovací stanice NM, krožkování ptákú, zpětné odchyty okroužkovaných ptáků, metodik ke kružkování aodchytu ptáků, související akce
KroužkováníOdchyty; Veškeré odchyty mimo kroužkovaných ptáků a jejich zpětných odchytů, kroužkování netopírů, související akce
KulturaBibliografie; Přehled bibliografických citací
KulturaHistorie;
KulturaJubileum; Výročí - písemný projev o životě a díle jubilanta
KulturaKultura; Např. báje, přísloví, písně ..
KulturaNázvosloví; České, lidová jména
KulturaNekrolog; Písemný projev o životě a významu zemřelého
KulturaOsobnost; 
KulturaSbírky; Muzejní doklady
KulturaVýpravy;
KulturaVýstavy; Muzejně prezentační formy
KulturaVzpomínka; 
LesnictvíLesní hospodářství; 
LesnictvíLesní kalamita; 
LesnictvíOchrana stromů; 
LesnictvíPéče o les; 
LesnictvíPěstování lesa; 
LesnictvíSouše, staré stromy; 
LovKynologie;
LovLov, trofeje; Lov, odstřely,trofeje,statistiky úlovků
LovSokolnictví; Zvláštní způsob lovu, pomocí vycvičených dravců
LovStřelectví; Zbraň, optika a lovecké střel
LovVýzbroj a výstroj; Lovecká výzbroj a výstroj
MorfologieBiometrika; Rozměry, hmotnost
MorfologieDeformace; Morfologické - zobák, končetina .
MorfologieHybridi; K tomu jmenovat v přísl. oknech oba druhy
MorfologieMetamorfóza; Proměna, přeměna, změna tvaru
MorfologiePelichání; Obnova peří, srsti
MorfologieRozmnožování; Reprodukce - proces tvorby potomstva
MorfologieZbarvení; Vč. abnormit - albinismus
MorfologieAnatomie;Vědy Anatomie, morfologie, histologie
MorfologieFyziologie;Vědy Studium vnitřních procesů a činností organismů.
MorfologieKaryologie;Vědy Nauka o struktuře a funkci buněčného jádra
MorfologieMorfologie;Vědy Nauka o tvarových vlastnostech rostlin, živočichů.
OchranaAkce;
OchranaBoj proti hmyzu; Způsoby boje proti hmyzu a ostatním beobratlým
OchranaČervené seznamy; Červený seznam ohrožených druhů je seznam ohrožených živočichů a rostlin
OchranaDruhová ochrana;
OchranaEmise / Imise; Koncentrace smogu či jiných škodlivých látek ve vzduchu. Emise se měří přímo u zdroje znečištění, imise v okolí zdroje znečištění
OchranaGlobální problematika; Problematika žívotního prostředí z globálního hlediska
OchranaNatura 2000; Vč. IBA/SPA
OchranaNeobnovitelné energie; Neobnovitelný zdroj energie je takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let.
OchranaObnovitelné energie; Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Definice podle českého zákona o životním prostředí.
OchranaOdpady; Čistírny odpadních vod, spalovny, kanalizace, skládky
OchranaOchrana; Obecná ochrana
OchranaPamátné stromy; Citace týkající se památných, významných stromů
OchranaParky; Zámecké parky, městské parky
OchranaPodpora; Aktivní: budky, krmení, prostředí, napajedla, záchr. odchovy
OchranaReintrodukce; Návrat živočichů do volné přírody
OchranaRezidua; Zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek.
OchranaÚzemní ochrana;
OchranaVlivy člověka; Aktivity člověka, kterými ovlivnuje přírodu
OrganizaceEkologické iniciativy; Ekologické iniciativy, organizace, jejich akce a projekty
OrganizaceExkurze; Pokud v cizině, připojit "cizina"
OrganizaceFirmy informují; Informace o aktivitách firem v oblasti EVVO
OrganizaceKonference; Pokud v cizině, připojit "cizina"
OrganizaceKraj informuje; Informace o aktivitách kraje v oblasti EVVO
OrganizaceObce informují; Informace o aktivitách obce v oblasti EVVO
OrganizaceOrganizace; ČSO, ČMJ, MOS, pobočky, prac. skupiny, BLI)
OrganizaceSeminář; Forma výuky, při které se jeho účastníci podílejí aktivně na výuce
PopulaceAgresivita; Ve smyslu agresivních interakcí při obraně zdrojů, hnízd, teritoríi atd.
PopulaceArachnofauna; Pavouci územního celku
PopulaceAvifauna; Ptactvo územního celku
PopulaceBentos; Biocenóza zahrnující všechny živočišné (zoobentos) a rostlinné (fytobentos) organizmy obývající břeh a dno vod.
PopulaceBiodiverzita; Přírodní rozmanitost
PopulaceBiologie druhu;
PopulaceEntomofauna; Hmyz územního celku
PopulaceExoti; Zastižení volně v naší přírodě
PopulaceFenologie; Přílety, odlety - souhrnné hodnocení i jednotlivé údaje
PopulaceGenofond; Soubor všech genů v populaci organizmů
PopulaceHnízda; Stavba, vzhled, rozměry
PopulaceHnízdění; Průběh
PopulaceHustota; Početnost na jednotku plochy
PopulaceIntrodukce; Záměrné vysazení cizího druhu
PopulaceInvazní druhy; Nepůvodní druhy
PopulaceIrrupce; Invaze, např. brkoslavů, křivek ..
PopulaceMalacofauna; Měkkýši územního celku
PopulaceMláďata; Počet, růst, vývin, rozptyl, kalkulace produkce mláďat
PopulaceMortalita; Vč. life-tables, tj. průměrných hodnot
PopulacePočetnost; Počty hnízdících, zimní sčítání, vizuální tah ..
PopulacePopulace; Obecnější práce o populacích
PopulacePredace; Konzumace jednoho organismu (celého nebo jeho části) jiným, konzumovaný organismus v momentě útoku žije.
PopulaceRozšíření; Omezeného výběru druhů - jinak AVIFAUNA
PopulaceSpolečenstva; Ptáci /rybníků, parků .. k tomu příslušný biotop,, ornitocenóza
PopulaceTeritorialita; Území
PopulaceÚhyny; Konkrétní případy
PopulaceÚlovky; Jednotlivé, převážně ve starší literatuře
PopulaceVejce; Rozměry, hmotnost, zbarvení, skořápky, velikost snůšky
PopulaceVěk; Jednotlivé případy
PopulaceVýskyt; Jednotlivé, vč. pozorování, "záhady"
PopulaceZměny; Obecnější kategorie - jakékoliv změny
PrůzkumyInventar. průzkum botanický;
PrůzkumyInventar. průzkum dendrolog.;
PrůzkumyInventar. průzkum entomolog.;
PrůzkumyInventar. průzkum geologický;
PrůzkumyInventar. průzkum herpet.;
PrůzkumyInventar. průzkum kompletní;
PrůzkumyInventar. průzkum lesnický;
PrůzkumyInventar. průzkum mammalog.;
PrůzkumyInventar. průzkum mykol.;
PrůzkumyInventar. průzkum ornitol.;
12
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018