Seznam vedených biblioték
Formulář obsahuje seznam vedených jednotlivých biblioték s odkazem na jejich statud. Statut jednotlivých biblioték specifikuje základní charakter citací, které jsou do nich zařazovány. Zdena Vacíková mail:vacikova@tkv.cz.
Title bibliotheca_CZTitle bibliotheca_ENAbbreviationRefer to statud
Zoologie; ZoologStatud
Ornitologie; Orn Statud
Mammalogie; Mam Statud
Herpetologie; Her Statud
Ichtyologie; Ich Statud
Entomologie; Ent Statud
Coleopterologie; Col Statud
Dipterologie; Dip Statud
Hymenopterologie; Hym Statud
Lepidopterologie; Lep Statud
Ostatní bezobratlí; OsbezoStatud
Botanika; Bo Statud
Bryologie; Bryo Statud
Lichenologie; LichenStatud
Mykologie; Mykol Statud
Ostatních biol. oborů; Ostat Statud
Speleologie; SpeleoStatud
Geologie a mineralogie; Geol Statud
Životního prostředí; Žp Statud
Ochrany přírody a krajiny; Opk Statud
Environmentální výchovy; EVVO Statud
Zoologických zahrad; Zoo Statud
Botanických zahrad; BotZahStatud
Myslivosti; Mys Statud
Lesnictví; Les Statud
Muzejnictví; Muzea Statud
Personálií; PersonStatud
Přírodních věd; PřV Statud
Vlastivěda; VlastVStatud
Chiroptera; Chiro Statud
Nespadá do žádné; N.ž. Statud
Dosud nezařazeno; D.n. Statud
   Statud
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348