Botanické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí zařazených v DB do botanické bibliotéky. Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií. Položka Hledaný text umožňje výběr z názvu práce (překlad) a klíčových slov. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět (300) pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
123
Autor(ka)YearNázev práceType workMístoBibliothecasDPDF
Holá E.2015 (A)sexual Life of Liverworts. Disertační práceJU Bryo D
Mihulka Stanislav2001 A comparative study of spreading rates in the last 200 years. Rigorózní práce (RNDr.)JU FB Bo D
Stoneberg Holt S. D.2001 A comparison of Central European and Nort American populations of Poa pratensis agg. Diplomová práceMU FPř Bo D
Kúr Pavel2010 A cytological, morphometric, and ecological study of Spergularia echinosperma in the Czech Republic and its comparison with a closely similar species S. rubra. Diplomová práceJU FP Bo D
Ekrt Libor2009 A morphometric study and revision of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic. Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D. Rigorózní práce (RNDr.)JU FB KB Bo DPDF
Müllerová Jana2001 A remote sensing approach to the study of sub-alpiny vegetation. [Využití metod dálkového průzkumu Země při studiu subalpínské vegetace.] Disertační práce (Ph.D.)UK FPří Bo D
Sýkorová Sylvie2014 Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Lučiny. Diplomová práceOU FPří KBE Bryo D
Sehnalová Markéta2014 Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Moravské Sázavy. Diplomová práceOU FPří KBE Bryo D
Benešová H.2014 Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Teplé. Diplomová práceOstravská univerzita Bryo D
Martínková Jana2001 Abundance, competition, phenology and co-occurrence of grassland species. Šmilauer P. Diplomová práceJU FB KB Bo Žp D
Šofrová P.2002 ACCO transformace u chryzantémy (Dendrathema grandiflorum (Ramat.) Kitamura) pomocí Agrobacterium tumefaciens. Šebestiánová Š. Bakalářská práceJU FB Bo D
Khun Jakub2010 Acer - rozšíření a využití v podmínkách ČR. [Acer - distribution and use in the Czech Republic.] vedoucí práce Martin Slávik Bakalářská práceČZU FLD KDSLD Les Bo D
Hrázský Z.2005 Acer negundo L. in the Czech Republic : invaded habitats and potential distribution modeling. Mihulka S. Diplomová práceJU FB Bo D
Milnerová K.2001 Acidifikace prostředí spojená s výdejem protonů a příjmem kationtů u vodních rostlin. Diplomová práceUK FPř KFR Bo D
Chytrý Milan1990 Acidofilní vegetace xerothermního bezlesí na jihovýchodním okraji Českého masívu. Diplomová práceMU FPř ÚBZ Bo D
Březina Stanislav2005 Acquisition of belowground resources by plants in unproductive grasslands : (a view from an ecological perspective). školitel Tomáš Herben Disertační práce (Ph.D.)UK FPří Bo D
Hubatková Eva1985 Adaptabilita zeleného bičíkovce Dunaliella acidophila (Kalina) Masjuk v živných roztocích různého chemického složení. Diplomová práceUK FPří Bo D
Šabacká Marie2001 Adaptační změny na vybraných klonech sinic. [Adaptational changes in selected cyanobacterial clones.] Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. Bakalářská práceJU FB KB Bo Žp DPDF
Dortová Markéta2011 Adaptivní evoluce hadcové tolerance u vybraných druhů českých hadcových rostlin. Školitel: Ing. Milan Štech, PhD. Konzultant: RNDr. Filip Kolář Diplomová práceJU FB KB Bo DPDF
Muroňová Markéra2007 Aerické sinice oblasti Ubatuba, Mata Atlantica, Brazílie. [Aerophytic cyanobacteria of Ubatuba area, Mata Atlantica, Prazil.] Vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Bakalářská práceJU FB Bo Žp DPDF
Žišková Eva2007 Aerické sinice z lokalit Paranapiacaba a Jardim Botânico Sao Paulo, Mata Atlantica (Brazílie). Bakalářská práceJU FB KB Bo D
Škaloud Pavel2004 Aero-terestrické sinice a řasy ventarol národní přírodní památky Borečský vrch. vedoucí práce Jiří Neustupa Diplomová práceUK FPří Bo D
Kočvara Luboš2008 Aerofytické sinice z oblasti lomu Malá Amerika. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. Bakalářská práceJU FB KB Bo DPDF
Muhlsteinová Radka2011 Aerofytické sinice z oblasti San Gerardo de Rivas, San José, Kostarika. Bakalářská práceJU FB KB Bo D
Zdvihalová Barbora2010 Aeromykologie : výskyt spór hub v ovzduší. Bakalářská práceJU FP Bo D
Čermák M.1998 Aerosoly na povrchu jehličí smrku ztepilého v Jizerských horách a v Krkonoších. Diplomová práceUK FPř ÚŽP Bo D
Holec Jan 1968-1991 Agaricales v bučinách jihovýchodní části Šumavy a Šumavského podhůří. Diplomová práceUK FPří Bo D
Danihelka J.2000 Achillea millefolium agg. v České republice. Disertační práceMU FPř Bo D
Semančík Peter2010 Akát bílý - Robinia pseudoacatia L. - rozšíření a růst v podmínkách ČR. [Black locust - Robinia pseudoacatia L. - expansion and growth in the Czech Republic.] vedoucí práce Martin Slávik Bakalářská práceČZU FLD KDSLD Les Bo D
Bělař František2007 Akát bílý - Robinia pseudoacatia v českých zemích a možnosti jeho využití. [Locust - Robinia pseudoacacia in Czech countries and possibility its uses.] Bakalářská práceČZU FLD Bo D
Mejzrová Lenka2008 Akát bílý – současný stav a perspektivy šlechtění v ČR. [Robinia pseudoaccacia - current state and perspectives of breeding in the Czech Republic.] Diplomová práceČZU FLD Bo D
Sochorová Kateřina2012 Aktualizace a analýza sbírky semen na Botanickém ústavu AV ČR. Bakalářská práceMU FPř ÚBZ Bo D
Plucnarová Denisa2014 Aktuální lesní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Bakalářská práceOU FPří KBE Bo D
Fibigrová J.2006 Aktuálni stav rozšiřeni xerotermnich játrovek v sz. Čechách. Diplomová práceUJEP Bryo D
Nádraská Monika2010 Aktuální stav vybraných lokalit bolševníku velkolepého na území Šumavy. [Current state of selected localities invaded by Hercleum mantegazzianum in the Šumava National Park.] vedoucí práce Bohumil Mandák Diplomová práceČZU FŽP KEKO Bo D
Pírková Monika2014 Alergeny v ovzduší - studie vybraného regionu. [Allergens in the air - study of a selected region.] RNDr. Petr Pišoft, PhD. Diplomová práceČZU FAPPZ KAB Žp Bo D
Mohlová Kristýna2008 Algae and cyanobacteria colonizing toxic soils on coal-mining dumps. Diplomová práceJU FB KB Bo D
Odstrčilová-Nováková Sylvie2005 Algal flora of the arctic-alpine tundra in the Krkonoše Mts. školitel Jiří Váňa Disertační práce (Ph.D.)UK FPří Bo D
Tomšíčková J.2003 Algicidní aktivita sinice Trichormus doliolum. Kopecký J. Bakalářská práceJU FB Bo D
Štejgerlová M.1998 Algologická charakteristika mrtvého ramene Bečvy v přírodní rezervaci Škrabalka. Diplomová práceUPOL FPř KB Bo D
Mudrák Ondřej2012 Allelopathic effect of Salix caprea litter on late successional plants at different substrates of post-mining sites - pot experiment studies. Rigorózní práce (RNDr.)JU FB KB Bo D
Urbánková Pavla2009 Alopatrická a sympatrická diverzita populací penátních rozsivek (Bacillariophyceae). školitel Jana Veselá Bakalářská práceUK FPř KBO Bo D
Deylová Blanka1966 Alpinská hranice lesa v Hrubém Jeseníku. Diplomová práceUK FPří Bo D
Komárková Věra1964 Alpinská vegetace Roháčů. Diplomová práceUK FPří Bo D
Jeník Jan 1929-1957 Alpinská vegetace Vysokých Sudet : theorie oro-anemografických systémů. Diplomová práceUK FPří Bo D
Dostál Petr & Šprynar Pavel (eds.)1996 Alpy 1996 : průvodce pro geobotanickou exkurzi pořádanou katedrou botaniky PřF UK Praha ve dnech 1. -9.8.1996. Diplomová práceUK FPří Bo D
Malát Petr2008 Alternativní pěstební substráty pro trvalky. [Alternate growing mediums for perennials.] Diplomová práceČZU FAPPZ KZKA Bo D
Zusková Eva2014 Alternativní způsoby ochrany zeleniny proti houbovým patogenům. [Alternative methods of vegetable protection against to fungi pathogenes.] Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. Diplomová práceČZU FAPPZ KOR Bo Mykol D
Suda Jan 1974-2004 An employment of flow cytometry into plant biosystematics. vedoucí práce Jan Kirschner Disertační práce (Ph.D.)UK FPří Bo D
Schusserová Alena2000 Analýza anatomické variability jehlic u druhů a hybridů rodu Pinus v různých typech rašelinných biotopů. Štech M. Bakalářská práceJU FB Bo D
Apfelbeck F.2003 Analýza cDNA klonů viroidu vřetenovitosti bramborových hlíz, selektovaných po aplikaci tepelného šoku u infikovaných rostlin druhu Nicotiana bethamiana. Matoušek J. Bakalářská práceJU FB Bo D
Pfeiferová Anna2011 Analýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odry. Diplomová práceOU FPří KBE Bo D
Pospíšil Jiří2014 Analýza květeny vybraných štěrkopískoven v území severně od Kolína. Bakalářská práceUPOL FPř KBBG Bo D
Saksidová Andrea2010 Analýza nákladovosti střediska okrasných rostlin na ČZU ŠLP. [Costs analysis of the ornametal plants nursery ČZU ŠLP.] vedoucí práce Luděk Šišák Bakalářská práceČZU FLD KERLH Les Bo D
Kulíšek Petr1996 Analýza odpovědi druhů na komplexních gradientech prostředí. Diplomová práceUK FPří Bo D
Polončík Martin2014 Analýza pěstování kukuřice na produkci bioplynu v sušších oblastech Čech. [Analysis of Maize Growing for Biogas Production in More Arid Areas of the Czech Republic.] prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Bakalářská práceČZU FAPPZ KRV Bo D
Žišková Eva2009 Analýza pigmentového složení přírodních společenstev sladkovodních fotosyntetických mikroorganismů. Diplomová práceJU FB KB Bo D
Foldynová M.2006 Analýza ploidní úrovně u Lythrum salicaria karyologickou metodou přípravy roztlakových preparátů. Bastlová D. Bakalářská práceJU FB Bo D
Jaroš Miroslav2014 Analýza produkce kukuřice pěstované na zrno, plochy pěstování a výnosy v ČR a ve světě. [The analysis of the maize grown for grain production, areas for growing and yield in the Czech Republic and the rest of the world.] prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Diplomová práceČZU FAPPZ KRV Bo D
Kosňovská Jitka2011 Analýza rostlinných makrozbytků z klenebního zásypu Vladislavského sálu Pražského hradu. Vedoucí práce: PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. Diplomová práceJU FB KB Bo DPDF
Kosňovská Jitka2009 Analýza rostlinných makrozbytků z objektu novověké studny z Prahy-Celetné ulice a možnosti fotografické dokumentace. Vedoucí: PhDr. J. Beneš, doc. RNDr. F. Weyda,CSc., konzultanti: Mgr. P. Starec,RNDr. V. Čulíková Bakalářská práceJU FB KB Bo DPDF
Kodýtková Kateřina2009 Analýza rostlinných makrozbytků ze středověkých objektů v Chrudimi. Vedoucí práce: PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultant : Mgr. Veronika Komárková Bakalářská práceJU FB KB Bo DPDF
Lukavský Jaromír 1943-1974 Analýza růstové rychlosti řas kultivovaných na pevných půdách. Rigorózní práce (RNDr.)UK FPří Bo D
Nekorancová Eva2016 Analýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníku. Diplomová práceOU FPří KBE Bo D
Opálková Marie2011 Analýza synantropní vegetace na území města Ostravy. Bakalářská práceOU FPří KBE Bo D
Vejsová Leona1992 Analýza systému pro klonování arteficielních kvasinkových chromosomů. Diplomová práceUK FPří Bo D
Bartošová Alena2011 Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách. Školitel: prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Konzultantka: doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. Bakalářská práceJU FB KB Bo DPDF
Toman Marek2009 Analýza vegetace lokálního ÚSES Krnov - Krásné Loučky a návrh funkčního biokoridoru. Diplomová práceOU FPří KBE Bo D
Doležal Jiří1996 Analýza vegetace podél gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Šrůtek Bakalářská práceJU FB Bo DPDF
Doležal J.1996 Analýza vegetace podél gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách. Šrůtek M. Bakalářská práceJU FB Bo D
Štich Martin2010 Analýza vlivu výsadeb rychle rostoucí dřevin na změny ve struktuře krajiny. [Analyzing effects of fast-growing tree species plantations on landscape pattern change.] vedoucí práce Jan Skaloš Diplomová práceČZU FŽP KEK Žp Bo D
Kupková Anna2010 Analýza vývoje výsadeb borovice lesní na zrekultivované skládce tuhého komunálního odpadu Klenovice. [Growth and performance analysis of forest recultivation by Scots pine on domestic waste dump in Klenovice.] vedoucí práce Ivo Kupka Bakalářská práceČZU FLD KPL Les Bo D
Mészáros T.1998 Analýza změn fotosyntetické aktivity v průběhu buněčného cyklu řasy Scenedesmus quadricauda. Šetlík I. Diplomová práceJU FB Bo D
Kožichová K.2002 Anatomická analýza histogenů kořenových špiček vybraných druhů čeledí Orchidaceae. Diplomová práceUK FPř KBO Bo D
Stankovičová Ľudovíta1967 Anatomická stavba niektorých druhov čeľade Pleurotaceae najmä s ohľadom na hýfovú štruktúru. Diplomová práceUK FPří Bo D
Kraus Ljubomír1951 Anatomická studie listů okoličnatých rostlin, vyskytujících se na území ČSR. Diplomová práceUK FPří Bo D
Halbhuber Z.1997 Anatomická studie regenerace in vitro listových disků u hybrydního klonu topolu. Beneš K. Bakalářská práceJU FB Bo D
Paštová Ladislava2009 Anatomické znaky v hybridním komplexu Elytrigia repens/E. intermedia a jejich využití pro určování. Diplomová práceUPOL FPř KB Bo D
Gorčicová Barbora2010 Anatomie a funkční ekologie tropických alpínských rostlin Jižní Ameriky. vedoucí práce Petr Sklenář ; oponent práce Daniel Stančík ; konzultant práce Aleš Soukup Bakalářská práceUK FPří Bo D
Chrtek Jindřich 1930-20081958 Anatomie a morfologie petalu : studie o vyzkumu zilnatiny petalu pro vyvojovy system dvoudeloznych rostlin. Kandidátská práce (CSc.)UK FPří Bo D
Unzeitig F.1937 Anatomie gametofytu a sporofytu se zvláštním zřetelem ke sporogoniu rodu Bryum. Diplomová práceMU Bryo D
Říhová Svatava2003 Anatomie kořenového vlášení a rhizodermis vybraných druhů čeledi Poaceae a jejich význam v taxonomii. vedoucí práce Petr Havlíček Diplomová práceUK FPř KBO Bo D
Jurčák J.1999 Anatomie listu vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia L., Orchidaceae) a morfometrie jeho průduchového aparátu. Diplomová práceOU FPří KBE Bo D
Witasek Norbert1933 Anatomische Untersuchungen fossiler Hölzer aus dem Egerer Tertiärbecken. Diplomová práceUK FPří Bo D
Urbancová Marta1962 Androeceum a pyl našich zástupců čeledi Caryophyllaceae. Diplomová práceMU FPř ÚBZ Bo D
Pokorná Vanda1971 Anemone sylvestris L. v České socialistické republice. Diplomová práceUK FPří Bo D
Dostál Petr2005 Ant-generated environmental heterogeneity in temperate grasslands : effect on vegetation pattern and plant (meta)population dynamics. vedoucí práce Tomáš Herben Disertační práce (Ph.D.)UK FPří Bo D
Bazanova Maria2014 Antagonistická aktivita Clonostachys rosea. [Antagonistic activity of Clonostachys rosea.] doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. Diplomová práceČZU FAPPZ KOR Bo Žp D
Minařík Jan1951 Antenaria dioica : farmakobotanická monografie. Diplomová práceUK FPří Bo D
Lauterkrancová Zdeňka1959 Anthraknosy na pěstovaných vikvovitých rostlinách v ČSR a ochrana hrachu proti anthraknose. Diplomová práceUK FPří Bo D
Lisá Milena1976 Antifunfální látky v medicině. Diplomová práceUK FPří Bo D
Čejchan Otto1952 Antigenese recentních Cormophyt. Diplomová práce  Bo D
Janáková Martina2014 Antimikrobiální aktivita rostlinných látek a možnosti jejich využití ke konzervaci potravin. [Antimicrobial activity of plant substances and the possibilities of their use for food preservation.] Ing. Jan Táborský, Ph.D. Diplomová práceČZU FAPPZ KCH Bo D
Hraška M.2007 Application of GFP signal gene in the development of the plant transgenesis strategy aimed an increasing the tolerance to biotic stresses. Disertační práceJU FPří Bo D
Letalik Petr2010 Arboretum a park Jezeří. [The Jezeří arboretum and park.] vedoucí práce Emilie Pecharová Bakalářská práceČZU FŽP KAE Bo DPDF
Štajerová Kateřina2009 Arbuscular mycorrhizal symbiosis of herbaceous invasive neophytes in the Czech Republic. Diplomová práceJU FB KB Bo D
Rydlová Jana1998 Arbuskulární mykorhizy v sukcesi vegetace na odkalištích a výsypkách. Disertační práce (Ph.D.)UK FPří Bo D
Šafránková J.2002 Arbuskulární mykorrhiza na horských loukách v Krkonoších : výskyt a dynamika. Šmilauer P. Bakalářská práceJU FB KB Bo Žp D
Šafránková Jitka2006 Arbuskulární mykorrhiza na horských loukách v Krkonoších: Výskyt a dynamika. Bakalářská práceJU FB Bo D
Kourková Pavlína2008 Aromatické rostliny užívané Sahrawi (Alžír) a jejich možné využití v okrasném zahradnictví. [Some aromatic plants recently used by aborigenes people Sahrawi (Alger) and their importance in ornamental gardinery.] Diplomová práceČZU FAPPZ KBFR Bo D
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348