ISSN 1804-3348
Seznam typů citací
Tabulka obsahuje seznam typů citací a umožňuje filtraci citací podle těchto typů. Tabulku spravuje Zdena Vacíková na základě požadavků správců biblioték. Zdena Vacíková mail:vacikova@tkv.cz.
Typ_CZTyp_ENCharakteristikaTříď.Skupina
Abstrakt posteruPoster Plakát většího rozměru (A0, B0, …) používaný k prezentaci výzkumu nebo výzkumného projektu. 17
Abstrakt přednáškyAbstract Stručný výtah hlavních poznatků z referátu na konferenci, sympoziu apod. (publikovaný ve sborníku z konkrétní akce nebo nepublikovaný). 26
Autoreferát  Referát k obhajobě vědecké nebo disertační práce 38
Bakalářská práceBachelor Theses Závěrečná práce absolventů bakalářského studijního programu. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ ve zkratce „Bc.“ (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 410
Dílčí výzkumná zpráva  548
Dílčí závěrečná výzkumná zpráva  649
Diplomová práceMaster Theses Závěrečná práce absolventů magisterského nebo inženýrského studijního programu. Absolventům studia v oblasti zemědělství, lesnictví se uděluje titul "inženýr" ve zkratce Ing., v ostatních oblastech "magistr" ve zkratce Mgr, (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 712
Disertační práce  Obecně vědecké pojednání jako podklad pro udělení akademické hodnosti. (zdroj: L. Hanel) 811
Disertační práce (Ph.D.)Ph.D. theses Závěrečná práce doktorského studia, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 916
Doktorská disertační práce (DrSc.)  Vědecká práce sloužící k získání titulu doktor věd (udílení této vědecké hodnosti bylo v ČR zrušeno). 1015
Habilitační práce (Doc.)Habilitation theses Písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky nebo soubor uveřejněných vědeckých prací s komentářem anebo tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 1117
Inventarizační zpráva  1262
Kandidátská práce (CSc.)  Práce k bývalé české vědecké hodnosti nižšího stupně, kterou udělovaly jak vysoké školy, tak akademie věd. V roce 1998 bylo udělování této hodnosti zastaveno. 1314
Kapitola v knizeChapters in books Autor citace není autorem celé knihy, ale pouze několika kapitol. 1423
Krátká odborná zpráva  Krátká odborná sdělení 153
Metodika, návod  Pracovní postupy 1653
Odborná práceArticles Odborné sdělení publikované v odborném časopisu, sborníku nebo odborná publikace apod. 172
Odstavec v článku  Vybraný odstavec z článku nebo přehledu 1822
Plán péče  1941
Pozorování, nálezySighting, findings Ornitologická pozorování, entomologické nálezy, faunistické zprávy 204
Přednáška, referátLecture přednášky typu "invited speaker" 215
PřehledReports Zpráva - přehledy a soupisy delšího charakteru (např. kroužkovací zprávy, sdělení faunistické komise, bibliografie apod.) 2219
Překlad z originaluTranslat. from orig. Překlad článku či knihy z cizího jazyka 2321
Původní vědecká práceOriginal scientific paper Odborná práce vč. recenzované přinášející původní poznatky v odborném časopise nebo sborníku. 241
Rigorózní práce (RNDr.)  Práce je součástí státní rigorózní zkoušky, kterou mohou vykonat v téže oblasti studia absolventi magisterských studijních programů. Po vykonání zkoušky se uděluje akademický titul "doktor přírodních věd" ve zkratce RNDr. (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 2513
Seminární práce  Písemná práce zadávaná studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, které úzce souvisí s tématy vyskytujícími se ve vyučovaném předmětu. 269
Studie, koncepce  2747
Učební textInstructional text Učebnice, učební texty, skripta, manuály apod. 2852
Výzkumná zprávaResearch report Nepublikovaná závěrečná zpráva a nepublikovaná odborná zpráva o řešení výzkumného úkolu v rámci grantových projektů, smluvních zakázek, inventarizačních průzkumů apod. 2950
Závěrečná práce postgrad.st.  3018
Závěrečná výzk.zpr.  3151
Znalecký posudek  3220
Práce ke kandidátskému minimu  331
Báseň  Báseň 3329
Beseda, diskuse  3430
Fejeton  Vtipně zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma, tzv. pod čarou. 3526
FotografiePhoto Fotografie pokud jsou uváděny samostatně v autorských bibliografiích, texty k instruktážním filmům. 3631
Kresba  Kresba 3732
Mapa  3833
Populárně naučnáPopularization Kniha či článek v populárně-odborném časopise, leták, skládačka či jiná informační tiskovina apod. 3924
Povídka  4028
Reportáž  4125
RozhovorInterview Rozhovor nebo beseda v médiích 4244
Satira  4327
Anketa  Anketa 4438
AnotaceAnnotation Pomocná nebo dodatečná informace přidaná k nějakému dokumentu 4554
Cestovní zprávaTrip report Nepublikovaná cestovní zpráva zpravidla ze zahraniční služební cesty na konference, semináře atd. 4663
Dílčí zpráva  4742
Informační článekInformative papers Informace z konferencí, všeobecné informační články. 4835
Komentář  4957
Krátká zprávaShort note Krátké sdělení (např. organizační zprávy) 5036
Oznámení, pozvánka  Oznámení, pozvánka 5137
Směrnice, pokynDirectives, instructions Obecně závazné právní předpisy, metodické pokyny z odboru ministerstev, směrnice, usnesení, zřizovací výnosy 5259
Úvodník  5356
Výroční zpráva  5440
Zpráva o činnosti  5539
Osobní zprávaPersonalie Výročí, nekrology, apod. 5643
RecenzeBook review Recenze knihy, článku, výstavy apod. v odborném i populárním časopise 5745
Soupis literatury  Soupisy literatury mimo bibliografií autorů 5846
   5968
Celý časopis nebo sborník  Celý sborník uvedený v citaci 6064
Nadpis 1  Pomocný typ pro správce databáze - nadpis pro skupinu článků v časopise 6166
Nadpis 2  Pomocný typ pro správce databáze - Nadpis pro skupinu článků v časopise. 6267
Obálka a obsah  6355
OpravaErrata Oprava, Errata článku 6461
Ostatní textyOther text Např. eseje nebo text, který se nadá přiřadit k žádnému typu citace 6558
PřílohaAttachment 6660
Sborník v časopise  Referáty z konferencí či seminářů publikované v periodiku 6765
Středoškolská práce  Samostatná středoškolská práce z organizovaných soutěží - např. práce ze středoškolské odborné činnosti (SOČ), Natura semper viva, Biologická olympiáda 6834
Obsah  699
Maturitní práce  Písemná práce k maturitní zkoušce 697
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018