Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
12
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2006Žáková J. Anaerobní zpracování organických odpadů. 55 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2006Smolková Z. Analytické stanovení iontových forem síry. 69 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce D. Pokorná Diplomová práce D
 2006Roubínek M. Autotermní aerobní termofilní stabilizace čistírenských kalů. 65 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Pečenka Diplomová práce D
 2006Remiášová M. Biologické odstraňování anorganických aniontů. 88 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. . Diplomová práce D
 2006Bišková M. Biologické odstraňování halogenovaných látek z odpadních vod. 62 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Bindzar Diplomová práce D
 2006Králová J. Inhibiční působení dusitanů při biologickém čištění odpadních vod. 77 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2006Pekárek P. Katalytické spalování. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce J. Malecha Diplomová práce D
 2006Menšíková K. Odstraňování chlorovaných látek z vody. 54 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2006Tomická B. Odstraňování sirných sloučenin z anaerobního procesu metodou mikroaerace. 55 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Šmejkalová Diplomová práce D
 2006Toufarová H. Odstraňování těžkých kovů prostřednictvím sulfát redukujících bakterií. 102 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2006Máca J. Odstraňování železa a manganu z důlních vod. 54 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2006Macharová H. Ověření metody stanovení biodegradability oxidu uhličitého headspace metodou. 91 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Sýkora Diplomová práce D
 2006Vejmelková D. Porovnání dvou metod zvyšování koncentrace nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu. 55 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2006Wernerová J. Porovnání účinnosti flokulantů na odvodnitelnost stabilizovaného kalu. 36 tab.,35 obr.. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce I. Růžičková Diplomová práce D
 2006Jirotková S. Porovnání výsledků spektrofotometrického stanovení fluoridů. 93 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce L. Kollerová Diplomová práce D
 2006Srb M. Problematika modifikace stanovení CHSK Mn ve zkumavkách. 86 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce L. Kollerová Diplomová práce D
 2006Krčmářová P. Působení aditiv při mokrém procesu odsiřování spalin. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce P. Machač Diplomová práce D
 2006Sedláčková M. Sledování chemismu a sukcese mikroorganismů v lagunách Ško-Energo, s.r.o. 63 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2006Hejdová J. Spalování biomasy. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce Bohumil Koutský Diplomová práce D
 2006Polívka R. Spalování tuhých paliv ve spotřebičích malých výkonů. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce V. Tekáč Diplomová práce D
 2006Křížová Z. Stanovení biologické rozložitelnosti manometrickou respirací. 59 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2006Skřehotová M. Stanovení huminových látek - porovnávací studie. 53 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Š. Smrčková Diplomová práce D
 2006Kadlčková L. Stanovení nepolárních extrahovatelných látek IR spektrometrií a plynovou chromatografií. 69 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2006Nejman E. Studium distribuce oxidů dusíku a ozónu v okolí liniových zdrojů emisí. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce F. Skácel Diplomová práce D
 2006Němec F. Studium inhibičních účinků nanovrstev TiO2 [oxidu titaničitého] na bakteriích. 1 svazek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2006Schauhuberová M. Termolýza biomateriálů. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce P. Buryan Diplomová práce D
 2006Tomenendalová E. Využití Fentonovy reakce pro čištění odpadních vod. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Bindzar Diplomová práce D
 2005Bártů J. Biodegradace terc-butyl(methyl)etheru. 64 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce J. Pazlarová Diplomová práce D
 2005Horecký P. Biologické odstraňování sirných sloučenin z odpadních vod a bioplynu. 82 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2005Komárková K. Degradace těkavých polutantů v biotrickling filtru. 104 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce Bohumil Koutský Diplomová práce D
 2005Holečková M. Ekotoxicita podlahových krytin. 81 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2005Bezděková E. Inhibiční vliv ftalocyaninů na vybrané typy mikroorganismů. 95 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2005Kráčalík O. In-situ chemická oxidace kontaminovaných zemin. 61 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2005Šašková A. Klonování, exprese a charakterizace vazebných sekvencí pro těžké kovy. 68 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce P. Kotrba Diplomová práce D
 2005Dudková V. Mikrobiální degradace organických polutantů. 88 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce K. Demnerová Diplomová práce D
 2005Mlejnková L. Mikrobiologická kvalita čistírenských kalů vzhledem k jejich využití. 97 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2005Kafkalias P. Možnosti odstranění kovů z vod adsorpcí. 72 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2005Báborská L. Možnosti použití membránové separace aktivovaného kalu. 80 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2005Turková D. Odstranění organických a anorganických látek elementárním železem v reakčních bariérách. 95 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2005Zach V. Optimalizace procesu čiření na jaderné elektrárně Temelín. 63 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2005Vondrysová J. Optimalizace procesu denitrifikace s využitím upravených čistírenských kalů jako organického substrátu. 75 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2005Seydl R. Potlačení inkrustačních reakcí při procesu odsíření spalin v ČEZ, a.s. elektrárna Počerady. 66 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚE. Vedoucí práce J. Vošta Diplomová práce D
 2005Pachnerová M. Produkty biodegradace tenzidů alkylfenolethoxylátového typu. 68 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Sýkora Diplomová práce D
 2005Váňová B. Řešení kontaminace toxickými kovy v areálu vojenské střelnice. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Šváb Diplomová práce D
 2005Břízová M. Solidifikace odpadů. 62 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Březina Diplomová práce D
 2005Křížová P. Stanovení huminových látek po separaci na DEAE. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Š. Smrčková Diplomová práce D
 2005Růžička P. Stanovení charakteristik odpadních vod na základě velkého souboru dat. 36 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2005Kunclová J. Stanovení NEL ve vodách, kalech a odpadech. 78 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2005Křížová A. Studium distribuce obsahu oxidů dusíku a ozonu v okolí liniových zdrojů emisí. 166 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce F. Skácel Diplomová práce D
 2005Müllerová M. Studium interakcí mezi tenzory a kontaminovanými zeminami. 56 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Šváb Diplomová práce D
 2005Vrchotová B. Studium metabolismu chlorbenzoových kyselin v rostlinných buňkách. 73 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce M. Macková Diplomová práce D
 2005Bláha K. Studium sorpce oxoaniontů na standardním slabě bazickém anexu. 47 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚE. Vedoucí práce H. Parschová Diplomová práce D
 2005Brůha T. Studium systému AsV - FE - SO42- při dvoustupňovém srážení důlní vody z ČDV Kaňk. 42 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHT ÚCHPL. Vedoucí práce Barbora Doušová Diplomová práce D
 2005Řezníčková I. Vliv dávkování externích substrátů na denitrifikaci aktivovaného kalu a jeho separační vlastnosti. 97 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce I. Růžičková Diplomová práce D
 2005Pospíšilová P. Vliv metody předúpravy vzorku na provádění testů toxicity. 78 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2005Baťková P. Výskyt a hodnocení persistentních organických látek ve výluzích ze skládek přiváděných na ČOV. 112 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2005Študent V. Vysokoteplotní odstraňování nízkých koncentrací sirných látek z plynu produkovaného zplyňováním biopaliv. 59 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce S. Skoblja Diplomová práce D
 2005Ondráčková P. Získávání fosforu vyluhováním popela z termického zpracování čistírenských kalů. 66 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Bindzar Diplomová práce D
 2004Thomayer J. Modelování následků havárie na plynovodu. 64 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce V. Koza Diplomová práce D
 2004Veselá P. Odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou. 57 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce P. Machač Diplomová práce D
 2004Krejčová M. Příprava dvousložkových plynných směsí organických těkavých látek v ovzduší saturační metodou. 63 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce S. Vodrážka Diplomová práce D
 2004Římanová D. Stanovení obsahu sirných látek ve zkapalněných uhlovodíkových plynech. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce L. Čapla Diplomová práce D
 2004Starý T. Úspory spotřeby vody u chemických procesů. 85 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHIn ÚCHI. Vedoucí práce Alžběta Novotná Diplomová práce D
 2004Beneš P. Vliv sorpce na účinnost technologie in situ chemické oxidace. 76 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2004Solich M. Vysokoteplotní odstranění H2S a HCL z plynu produkovaného zplyňováním biomasy a odpadu. 57 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce S. Skoblja Diplomová práce D
 2003Vlček R. Využití membránových separačních technik při zpracování lihovarských výpalků. 90 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚKCHB. Vedoucí práce K. Melzoch Diplomová práce D
 2001Roštík J. Adsorpce kovů z vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2001Křížová D. Aktivita anaerobního kalu ve vztahu k technologickým parametrům procesu. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2001Marková E. Analýza zemin kontaminovaných fluoridy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2001Musílková E. Biodegradace některých typů organických barviv v odpadních vodách. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce F. Kunc Diplomová práce D
 2001Bížová J. Biologická rozložitelnost ethoxylovaných látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Diplomová práce D
 2001Kalinová E. Biologická rozložitelnost chlorovaných organických látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Schejbal Diplomová práce D
 2001Burdová K. Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Pečenka Diplomová práce D
 2001Prausová P. Čištění emulzí a odpadních vod polymerní i flokulanty. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2001Trtil D. Dlouhodobě transportní chování těžkých kovů na kontaminované lokalitě. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2001Rašková K. Ekotoxikologické zhodnocení inhibitorů koroze. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2001Vránová A. Eliminace hygienicky významných mikroorganismů v čistících procesech. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce F. Kunc Diplomová práce D
 2001Pruša Z. Hodnocení obsahu těžkých kovů v odpadních vodách z cechu Barviva. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2001Polmanová P. Hodnocení provozu čistírny odpadních vod na základě látkových bilancí. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2001Salvétová S. Kritéria stabilizovanosti kalů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Dohányos Diplomová práce D
 2001Mlejnská E. Marinní testy toxicity a ekotoxikologický monitoring. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2001Svobodová K. Odstraňování berylia z vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2001Novák M. Odstraňování dusíkatého znečištění z kalové vody. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2001Vašek P. Odstraňování těkavých halogenových uhlovodíků z vody. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2001Rosenberg T. Optimalizace metod kvalitativního a kvantitativního stanovení produktů anaerobního rozkladu organických látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce D. Pokorná Diplomová práce D
 2001Staněk R. Optimalizace provozu na čistírně odpadních vod s biologickým odstraňováním nutrientů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Pečenka Diplomová práce D
 2001Tucek T. Plasty jako konstrukční materiály pro automobilový průmysl, jejich recyklace a jiné možnosti zhodnocení. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kuraš Diplomová práce D
 2001Winterová G. Plazmochemická oxidace chlorfenolů ve vodách pulsním koronovým výbojem. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2001Klucová P. Sledování pěn v biologických čistírnách odpadních vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce I. Růžičková Diplomová práce D
 2001Bíbrová Z. Sledování vybraných ČOV a jejich vlivu na povrchové vody Národního parku. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce A. Sedláčková Diplomová práce D
 2001Lintymer D. Sorpce anorganických látek na oxihumolitech. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Hladný Diplomová práce D
 2001Achrer J. Stanovení biologické rozložitelnosti EDDA a vybraných komplexů této sloučeniny s kovy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Diplomová práce D
 2001Ptáková H. Stanovení biologické rozložitelnosti EDDS a vybraných komplexů této sloučeniny s kovy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Sýkora Diplomová práce D
 2001Hrubá R. Stanovení látek huminového charakteru. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Š. Smrčková Diplomová práce D
 2001Křováčková P. Stanovení rozpuštěných anorganických solí. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce L. Kollerová Diplomová práce D
 2001Kulhánek A. Stanovení sorpčních křivek těkavých organických látek v zeminách a jejich závislost na fyzikálně-chemických vlastnostech matrice. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Janků Diplomová práce D
 2001Karásková B. Stanovení železa ve vodách. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Diplomová práce D
 2001Jurčová I. Studium metabolismu aerobní bakteriální degradace PCB. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Burkhard Diplomová práce D
 2001Kroupa A. Studium transportních procesů probíhajících při dekontaminaci zemin metodami ventingu. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Janků Diplomová práce D
 2001Micková M. Testy fytotoxicity výbušnin a ekotoxikologický monitoring. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348