Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
1234
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2018Babický J. Rybářské obhospodařování Slapské údolní nádrže. [Angling management in the Slapy riverine lake.] : 80 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce: Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. Diplomová práce D PDF
 2011Sochorová M. Fyziologie rostlin ve výuce botaniky na základních školách. 76 stran. Diplomová práce. UK FPed KBES. Diplomová práce D
 2011Musilová H. Léčivé rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) a jejich využití v mezipředmětovém vztahu biologie - chemie. 113 stran. Diplomová práce. UK FPed KBES. Diplomová práce D
 2011Trnka A. Návrh interaktivní naučné stezky v PP Milíčovský les a rybníky. 93 stran. Diplomová práce. UK FPed KBES. Diplomová práce D
 2011Špidlenová I. Proměny krajiny. 55 stran. Bakalářská práce. UK FPed KVV. Bakalářská práce D
 2011Kubínyiová E. Rozšíření a ekologie raka kamenáče a raka říčního v povodí Zákolanského potoka. 105 stran. Diplomová práce. UK FPed KBES. Diplomová práce D
 2011Sevruková N. Výskyt a ekologie ploštěnky americké (Dugesia tigrina) ve Vltavě a vybraných pražských potocích a její interakce s původními druhy ploštěnek. 82 stran. Diplomová práce. UK FPed KBES. Diplomová práce D
 2009Marhoulová E. Bonsaj jako ukazatel vlivu prostředí na růst rostliny. 61 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Odcházelová T. Cannabis sativa - rostlina využívaná a zneužívaná. 146 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Kolomazníková J. Draví ptáci a sovy v regionu Prahy 12. 48 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Netušilová M. Drvotova naučná stezka.: návrh rekonstrukce a její využití ve výuce přírodopisu a biologie 160 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Kuželová P. Ekosystémy ve výuce přírodopisu s důrazem na environmentální vzdělávání a výchovu. 158 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Jančaříková K. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. 2 svazky (194 a 107 stran). Disertační práce (Ph.D.). UK FPed KBEV. Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Horáková V. Experimentální testování reaktivity huculských koní. 57 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Jandová P. Hřibotvaré houby a jejich využití ve školní praxi. 67 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Goldstein D. Kapitální úlovky ryb v České republice za léta 1987-2008. 121 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Polanková D. Kůň v životě člověka.: hipoterapie a její význam 92 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Drnovcová P. Mokřadní ekosystémy Sokolovska a jejich využití ve školní praxi. 92 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Žídek P. Naučné stezky CHKO Jeseníky a jejich využití v pedagogické praxi.= The educational trails CHKO Jeseniky and their use in the pedagogical practice 124 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Vaňousová I. Návrh celoročního projektu environmentální výchovy pro školní družinu. 63 stran. Bakalářská práce. UK FPed KŠSPg. Bakalářská práce D
 2009Vítová E. Návrh naučné stezky v přírodní rezervaci Divoká Šárka s didaktickým využitím v hodinách přírodopisu na ZŠ. 117 stran. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPed KBES. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2009Macháčková J. Ochrana přírody Týnecka s návrhem založení ekologického kroužku. 61 stran. Bakalářská práce. UK FPed KŠSPg. Bakalářská práce D
 2009Sulková K. Ochrana přírody v České republice. 47 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Košťáková V. Pečárkotvaré, holubinkotvaré a jejich využití ve školní praxi. 137 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Heliová P. Plané rostliny v lidovém léčitelství. 56 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBES. Bakalářská práce D
 2009Šmídová K. Postkraniální skelet drobných savců ve výuce biologie. 116 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Kyznerová J. Práce s přírodninami v hodinách botaniky v prostředí střední školy gymnaziálního typu. 2 svazky (137, [40] s. a [100] s. příl.). Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Vojáčková J. Prostorová aktivita medvěda ledního v podmínkách zoologické zahrady Praha. 75 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Marečková M. Rostlinné alkaloidy, jejich využití a zneužití v historii lidstva. 68 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Semecký M. Rostliny ekosystémů Jizerských hor a jejich využití v přírodovědném vzdělávání na ZŠ a gymnáziích. 142 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Mikulášová J. Sledování početního stavu holuba (Columba livia f. domestica) v transektu Vypich - Malostranské náměstí. 73 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Válková V. Sociální struktura a agonistické chování ve skupině gorily nížinné v ZOO Praha. 107 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Budský P. Vlastivědná vycházka v okolí Prahy zaměřená na učivo geologie. 89 stran. Diplomová práce. UK FPed KOVF. Diplomová práce D
 2009Krištoufková K. Vybrané aspekty vztahu parazita a hostitele s důrazem na ovlivnění chování hostitele parazitem. [= Selected aspects of the relationship between the parasite and his host with focus on the influence of the parasite on host s behaviour.] 74 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Korejs K. Výskyt obojživelníků a plazů na lokalitách Prahy 11 a jejich využití ve školní praxi. 86 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Wachtlová L. Využití naučné stezky "Údolím Labe" ve výuce botaniky a environmentální výchovy na ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií se zaměřením na invazní druhy rostlin. 127 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Müllerová L. Základní principy v díle Ch. R. Darwina. 70 stran. Bakalářská práce. UK FPed KBEV. Bakalářská práce D
 2009Primas K. Zjišťování početního stavu populace zdivočelého holuba domácího (Columba livia f. domestica) vyletujícího koridorem Motolského údolí a inventarizace početního stavu tohoto druhu v části Motolského údolí, na Arbesově náměstí a na náměstí Kinských v Praze. 88 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2009Cypriánová E. Životní prostředí a zdraví. 61 stran. Bakalářská práce. UK FPed KŠSPg. Bakalářská práce D
 2008Havlíčková J. Environmentální výukový program "Každá skála jiná tráva". 81 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Havlíček J. Geologický průvodce Novoknínskem. 95 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Černá M. Integrace vzájemné podpory školy a rodiny v environmentální výchově. 100 stran. Diplomová práce. UK FPed KŠSPg. Diplomová práce D
 2008Kotlíková M. Jedovaté rostliny a jejich využití ve výuce v rámci mezipředmětových vztahů.: (psychotropní látky v rostlinách) 130 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Hlaváčková M. Laboratorní cvičení z mikrobiologie se zaměřením na mediální a enviromentální výchovu na SŠ. 119 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Bínová E. Léčivé rostliny Karlovarska a jejich využití ve výuce. 123 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Špringerová P. Letouni (Chiroptera) ve výuce zoologie na základních a středních školách. 135 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Vadasová R. Možnosti využití lebek savců ve výuce přírodopisu. 62 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Vítová E. Návrh naučné stezky v přírodní rezervaci Divoká Šárka s didaktickým využitím v hodinách přírodopisu na ZŠ. 133 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Zunová H. Problematika zařazení ekologického zemědělství a potravinářského průmyslu do výuky přírodopisu a biologie na základních a středních školách. 120 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2008Černohlávková K. Projekt Mladých strážců přírody "Junior ranger project".: nízkonákladová verze projektu Mladých strážců 177 stran. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPed KBEV. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2008Bímová K. Projekt na využití přírodního a odpadového materiálu zaměřený na environmentální výchovu dětí. 78 stran. Bakalářská práce. UK FPed KŠSPg. Bakalářská práce D
 2008Šafář P. Vydra říční (Lutra lutra) - chráněný druh pro naši i příští generace.: příspěvek k ochraně druhu prostřednictvím ekologické výchovy 87 stran. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPed KBEV. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2008Čechová-Stanová Z. Zoologický průzkum lokality Přírodní památka Hostivické rybníky s ohledem na výuku zoologie obratlovců na základních a středních školách. 193 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Hradilová E. Afiliativní chování se zřetelem na infant-handling u makaků červenolících (Macaca fuscata) v zajetí. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce R. Marván Diplomová práce D
 2007Kalábová T. Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ Odolena Voda. 164 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Rusňák Š. Aspekty konfliktu chovu ryb a ochrany zvláště chráněného druhu kormorán velký (Phalacrocorax carbo) po 25 letech hnízdění druhu v ČR [rukopis] 121 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Rýparová J. Botanický ekosystém suťového lesa. /vedoucí práce: Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Šašková P. Katalog památných stromů Podblanicka a návrhy na vyhlášení dalších památných stromů. 184 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Lejsalová B. Krajina a životní prostředí ve výuce na ZŠ a SŠ. 184 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Veselá J. Mapování zimovišť kalouse ušatého a jeho potravní ekologie. 63 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Vlasáková J. Metody molekulární biologie ve forenzní genetice jako téma odborné přednášky na SŠ gymnaziálního typu. 79 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Vadašová V. Možnosti využití území národní kulturní památky Závist pro výuku přírodopisu s botanickým zaměřením. 103 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Bártová M. Náměty environmentální výchovy a environmentálního vzdělávání v moravskoslezských Beskydech. 149 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Šašková P. Památné stromy Podblanicka. 144 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Pokorná J. Problémy spojené s výukou biologie člověka na základních a středních školách. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce Václav Vančata Diplomová práce D
 2007Černohlávková K. Projekt Mladých strážců přírody "Junior ranger project" pro chráněné krajinné oblasti :.: nízkonákladová verze projektu Mladých strážců 119 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Kouklíková M. Projekt výuky pro přírodovědný seminář na gymnáziích se zaměřením na ekologii a životní prostředí Rakovnicka. 259 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Roubal J. Příbram a její okolí jako cíl geologických vycházek. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce Vasilis Teodoridis Diplomová práce D
 2007Malá T. Růst, vývoj a vybrané demografické údaje makaků rhesusů (Macaca mulatta) žijících v zajetí. 91 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Beranová M. Studie o poměru veřejnosti k ochraně přírody v CHKO Jeseníky. 156 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Částková D. Terminologický slovníček kmene členovců pro žáky základních škol a studenty středních škol. 93 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Filipová V. Texty o problematice chřástala polního (Crex crex, L. 1758) a jejich výstupy pro školní praxi. 73 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Macháčková L. Vliv člověka na přírodu v historickém kontextu s didaktickou vycházkou – Týnec nad Sázavou. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce Vladimír Přívratský Diplomová práce D
 2007Součková K. Využití ekosystému lesa ve výuce přírodopisu a biologie. 102 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Rajová Š. Využití hmyzu k výuce biologie.: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) Klánovického lesa a posouzení stavu jeho zachovalosti metodou bioindikace 156 stran. Disertační práce (Ph.D.). UK FPed KBEV. Disertační práce (Ph.D.) D
 2007Bořkovcová N. Využití kultivační metody při výuce mikrobiologických témat na 2. stupni základních škol a gymnáziích. 80 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Kolář J. Využití multimediálních aplikací ve výuce biologie na základní a střední škole. 81 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Kraslová L. Využití národní přírodní památky Bílichovské údolí jako modelové lokality pro exkurse studentů a veřejnosti. 90 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2007Havlíčková M. Vývoj ekologického myšlení a ekologických hnutí v České republice. 88 stran. Diplomová práce. UK FPed KOVF. Diplomová práce D
 2007Štětinová B. Výzkum významu steroidních hormonů pro chování primátů - metody a interpretace. 49 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2006Plachá D. Člověk v krajině. 77 stran. Diplomová práce. UK FPed KVV. Vedoucí práce Jiří Dvořák Diplomová práce D
 2006Doutnáčová J. Didaktické využití přírodních zajímavostí Prahy a Kunratického lesa pří výuce na základní škole. 78 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
 2006Vošahlíková T. Environmentální výchova "pod střechou" : metody práce s dětmi realizované v rámci volnočasového kroužku v občanském sdružení Občanská inspirace. 111 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Teodoridis Diplomová práce D
 2006Vošahlíková T. Environmentální výchova ve městě.: metody práce s dětmi ve volnočasovém kroužku 122 stran. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPed KBEV. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2006Nešpor J. Exkurze lomy na Bojkovsku - ekologický výukový program pro základní a střední školy. 44 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
 2006Macháčková J. Floristická studie Petřína (komparace inventarizačních materiálů cévnatých rostlin). Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2006Kašparová Z. Chov orangutanů v zajetí a problematika velkých lidoopů ve výuce na základních i středních školách. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2006Pohořelá-Blatchford I. Knihy Geralda Durrella a výuka přírodopisu a biologie. 130 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Ziegler Diplomová práce D
 2006Drtikolová J. Kostelec nad Černými lesy - vlastivědná příručka pro učitele 1. stupně základních škol. 116 stran. Diplomová práce. UK FPed KOVF. Diplomová práce D
 2006Vaněčková H. Multimediální atlas kutikul recentních semenných rostlin. 90 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Teodoridis Diplomová práce D
 2006Malá J. Námět projektové výuky zaměřené na fenologická pozorování a její využití v přírodovědném semináři základních škol. /vedoucí práce: RNDr. Jana Skýbová. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Diplomová práce D
 2006Pospíchalová H. Ochrana přírody v okrese Jindřichův Hradec a využití poznatků z ochrany přírody na základní škole. 59 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
 2006Vedralová J. Poznávání přírody na 1. stupni : náměty a projekty s botanickou, zoologickou a ekologickou tématikou. 89 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce J. Skýbová Diplomová práce D
 2006Nejedlá M. Problematika průmyslových odpadů v České republice. 76 stran. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Teodoridis Rigorózní práce (RNDr.) D
 2006Irová M. Průvodce středoškolskou biologií, aneb, Jak se důkladně připravit k přijímacím zkouškám na VŠ. 384 stran. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPed KBEV. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2006Trenčanský P. Příroda Broumovska. 117 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
 2006Kišacová H. Příroda Hrubého Jeseníku. 90 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
 2006Černá M. Příroda Chlumecka. 81 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
 2006Gembecová J. Příroda Jablonecka. 42 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
 2006Neuhäuserová Z. Příroda Mladoboleslavského bioregionu. 73 stran. Závěrečná práce postgrad.st.. UK FPed KBEV. Závěrečná práce postgrad.st. D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348