Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2004Bureš P. Aplikace nelineárních modelů při parametrizaci křivek dávka-odpověď: metodická studie pro biologické a klinické experimenty. 59 stran. Diplomová práce. MU FPř CBA. Vedoucí práce L. Dušek Diplomová práce D
 2004Kubošová K. Dynamický věkově-strukturovaný model pro populační fluktuace hrabošovitých hlodavců. 59 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Emil Tkadlec Diplomová práce D
 2004Weissová D. Stochastické a na niku orientované modely struktury různých biologických společenstev - příspěvek biomatematiky. 67 stran. Diplomová práce. MU FPř CBA. Vedoucí práce J. Jarkovský Diplomová práce D
 2004Černá L. Využití neuronových sítí pro klasifikaci vegetace. 57 stran. Diplomová práce. MU FPř CBA. Vedoucí práce M. Chytrý Diplomová práce D
 2001Gavel A. Aplikace testů toxicity v hodnocení biodostupnosti kontaminantů půd. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce P. Čupr Diplomová práce D
 2001Gregor J. ATP-TOX systém a jeho aplikace v testu toxicity pevné fáze. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Damborský Diplomová práce D
 2001Škarek M. Bakteriální testy genotoxicity. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce P. Čupr Diplomová práce D
 2001Marvanová S. Biochemická charakterizace mutantních haloalkan dehalogenas. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Damborský Diplomová práce D
 2001Plíšková M. Fytotoxicita sinic. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce B. Maršálek Diplomová práce D
 2001Machálková K. Metodická standardizace kinetických testů substrátem indukované respirace u kontaminovaných půd. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce L. Dušek Diplomová práce D
 2001Mašková M. Možnosti stanovení vybraných typů pyrethroidních pesticidů ve vzorcích životního prostředí. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce A. Ansorgová Diplomová práce D
 2001Pavliš P. Příspěvek ke kvalitnímu managementu dat projektů zaměřených na hodnocení ekologických a humánních rizik. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce L. Dušek Diplomová práce D
 2001Vokounová Š. Studie procesu těkání organochlorových polutantů z půd. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Ivan Holoubek Diplomová práce D
 2001Ottová E. Vliv zinku a mědi na invazeschopnost cerkárií Diplostomum spathaceum. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce B. Kotvicová Diplomová práce D
 2001Kašný M. Vliv zinku, mědi, kadmia a rtuti na přežívání cerkárií Echinostoma revolutum (Fröelich, 1802) a Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819). Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce B. Kotvicová Diplomová práce D
 2000Mikulica L. Biochemické markery zatížení akvatických systémů. 85 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce M. Machala Diplomová práce D
 2000Přikrylová E. Digitální model krajiny. Koncepce a možnosti využití. 75 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Kolejka Diplomová práce D
 2000Svobodník A. Environmental indicative value of substrate induced respiration kinetics models. 74 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce L. Dušek Diplomová práce D
 2000Kozubová P. Fluorimetrické stanovení meziřetězových vazeb v molekule DNA po působení komplexů kovů. 81 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce O. Vrána Diplomová práce D
 2000Šelle J. Hodnocení environmentálních rizik. 102 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Ivan Holoubek Diplomová práce D
 2000Skrott O. Hodnocení oblasti z hlediska vhodnosti při skládkování odpadů. 91 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Kolejka Diplomová práce D
 2000Komprda J. Matematické modely distribuce chemických látek v životním prostředí. 91 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Ivan Holoubek Diplomová práce D
 2000Boháč M. Počítačové modelování dehalogenačních reakcí haloalkán dehalogenáz. 64 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Damborský Diplomová práce D
 2000Dolinová J. Stanovení atrazinu a jeho degradačních produktů v půdách. 94 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce A. Hrdlička Diplomová práce D
 2000Šteflíček M. Stav a vývoj znečištění ovzduší na modelovém povodí řeky Fryšávky. 114 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Z. Elfenbein Diplomová práce D
 2000Švrčková D. Test mutagenity v systému měření biochemických markerů in vitro. 78 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce M. Machala Diplomová práce D
 2000Miškovská O. Využití Donnanovy dialýzy pro prekoncentraci a specifikaci prvků. 112 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Jiří Komárek Diplomová práce D
 2000Pelikánová D. Využití GIS a dálkového průzkumu Země k hodnocení rizik v povodí. 92 stran. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Kolejka Diplomová práce D
 1999Vrátilová J. Analýza PCBs v žížalách. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce A. Ansorgová Diplomová práce D
 1999Staňek A. Drobní zemní savci jako bioindikátory zatížení prostředí težkými kovy. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Zukal Diplomová práce D
 1999Kolková A. Ekotoxikologické testy na žížalách. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce R. Vančura Diplomová práce D
 1999Huvarová H. Geoekologické hodnocení krajinného rázu. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 1999Rulíšková Z. Hodnocení disturbancí malého vodního toku pomocí populační studie vybraných indikátorových druhů. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Helešic Diplomová práce D
 1999Šalanská P. Index listové plochy a jeho využití pro hodnocení vlivu vnějšího prostředí na lesní porosty. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce M. Marek Diplomová práce D
 1999Prokop Z. Kontaktní testy toxicity půd a sedimentů na mikroorganismech. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce P. Čupr Diplomová práce D
 1999Strnadová I. Možnosti biodetekce toxinů sinic pomocí bezobratlých živočichů. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce B. Maršálek Diplomová práce D
 1999Jakoubková R. Možnosti revitalizačních úprav v chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Kolejka Diplomová práce D
 1999Malík M. Ohrožení životního prostředí provozem olejových energetických zařízení. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Ivan Holoubek Diplomová práce D
 1999Kmentová E. Porovnání citlivosti testu klíčivosti semen a testu elongace kořene na přítomnost fluorantenu v prostředí. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Ivan Holoubek Diplomová práce D
 1999Svobodová S. Postup likvidace staré ekologické zátěže v podniku Magneton, a.s. v Kroměříži. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce J. Kalous Diplomová práce D
 1999Putnová M. Prekoncentrace palladia pro stanovení AAS s elektronickou aktivací. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Jiří Komárek Diplomová práce D
 1999Nedomová K. Prekoncentrace platiny pro stanovení AAS s elektronickou aktivací. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce V. Otruba Diplomová práce D
 1999Nedomová A. Příprava vzorku pro HPLC stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce A. Hrdlička Diplomová práce D
 1999Matějíček D. Příprava vzorku pro HPLC stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve svalové tkáni ryb. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce A. Hrdlička Diplomová práce D
 1999Kroc P. Rekultivace území, zasažených vedlejšími důsledky důlní činnosti. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce R. Vančura Diplomová práce D
 1999Šmíd R. Softwarová realizace moderních metod hodnocení biodiverzity. Diplomová práce. MU FPed KCHŽPE. Vedoucí práce L. Dušek Diplomová práce D
 1999Omelková M. Stanovení PCDEs ve vzorcích životního prostředí České republiky. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce A. Ansorgová Diplomová práce D
 1999Hrtúsová J. Toky oxidu uhličitého do horské smrkové monokultury - stanovení čisté primární produkce metodami Eddy-kovariance a stanovení vertikálních gradientů oxidu uhličitého. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce D. Janouš Diplomová práce D
 1999Zlámalíková V. Toxicita a mobilita kadmia v reálném půdním prostředí a v in vitro testech toxicity. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce L. Dušek Diplomová práce D
 1999Hofman J. Vícerozměrná validace biochemických rozborů půdní organické hmoty, extrahovatelné v 0,5M K2SO4 ve vztahu k obsahu mikrobiální biomasy. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce L. Dušek Diplomová práce D
 1999Seidlová L. Vliv fluorantenu na růst a obsah dusíku a fosforu v rostlinách bobu a slunečnice. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Ivan Holoubek Diplomová práce D
 1999Regner B. Využití matematického modelu pro stanovení vlivů zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře na fotosyntetickou aktivitu porostu smrku ztepilého. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce M. Marek Diplomová práce D
 1999Chrastilová N. Vývoj, stav a perspektivy tvorby ekologické sítě na území města Brna. Diplomová práce. MU FPř KCHŽPE. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 1997Křížová I. Nová mužství. 139 stran. Diplomová práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Diplomová práce D
 1997Valešová K. Obnova řemesel na Moravě. 77 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1997Dyrt Z. Z měst do vesnic v Orlických horách. 63 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1996Vráblíková M. Ekofeminismus. 74 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1996Emmerová K. Lipnice 95. Zpráva o posluchačích alternativní a nezávislé hudby. 78 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1996Černý R. Louky a lidé v Bílých Karpatech. 72 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1996Elšíková V. Malá Šumava - sociologický názor na jeden projekt. 92 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1996Nedbálková K. Motivace pro vegetariánství (Sociální charakteristiky vegetariánů). 57 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1996Patočka J. Pohled starostů okresu Brno-venkov na ekologické iniciativy. 121 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1995Svobodová J. Sociální charakteristika a motivace záměrných neautomobilistů. 96 stran. Diplomová práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Diplomová práce D
 1995Pimková M. Venkovský turismus a jeho možnosti u nás. 79 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
 1995Vlček L. Vliv profesní orientace na postoj mládeže k ekologické problematice a lokální politice. 85 stran. Diplomová práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Diplomová práce D
 1993Fridrichová J. Brněnští jogíni - Sociálně-demografická charakteristika a pokus o nalezení motivace. 67 stran. Bakalářská práce. MU FF KS. Vedoucí práce H. Librová Bakalářská práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348