Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
1234
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2000Kropáček I. Analýza tepelných bilancí při spalování komunálního odpadu v Brně. 86 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce J. Hřebíček Diplomová práce D
 2000Ožička M. Aplikace chemických oxidačních metod při čištění odpadních vod v DEZA a.s., Valašské Meziříčí. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce J. Mega Diplomová práce D
 2000Walter K. Biologické odstraňování nutrientů z odpadních vod. 72 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce I. Rusník Diplomová práce D
 2000Fajková K. Biologický anaerobní rozklad bílkovinného podílu CR koláče. 76 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2000Pryček J. Čištění odpadních vod s obsahem thiokyanatanů - studium vybraných oxidačních metod. 58 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce P. Voznica Diplomová práce D
 2000Buriánek T. Hodnocení fytotoxicity některých aromatických nitrosloučenin a produktů jejich redukce. 77 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce K. Picka Diplomová práce D
 2000Včeláková J. Hodnocení významu kontaminace ŽP některými nitroderiváty toluenu a možných vlivů takové kontaminace na růst rostlin. 78 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce K. Picka Diplomová práce D
 2000Dvořáková Z. Chování amfifilních polymerů ve vodných roztocích sacharózy. 63 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce L. Šimek Diplomová práce D
 2000Mihal T. Chování hydrolyzátů koželužských bílkovinných odpadů v biotickém aerobním prostředí. 55 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce I. Řezníčková Diplomová práce D
 2000Pijanová V. Informační zdroje o chemii a technologii ochrany ŽP na Internetu. 77 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce J. Hřebíček Diplomová práce D
 2000Muller J. Izolace mikrobiálních kultur pro biodegradaci trichloretylenu. 86 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2000Zavoral T. Kaly z ČOV a termická utilizace. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Smetková V. Kočka domácí jako bioindikátor znečištění městské aglomerace. 73 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce H. Dočekalová Diplomová práce D
 2000Česlová V. Komplexní hodnocení odpadních vod z pracoviště nukleární medicíny z hlediska ochrany před ionizujícím zářením. 66 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce B. Kábelová Diplomová práce D
 2000Naiman J. Konstrukce, provoz nemocničních sterilizátorů a předsterilizační úpravy. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Pokorný M. Minimalizace ukládání využitelných odpadů na skládku TKO Petrůvky. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Koňaříková A. Modelování fermentačních reakcí pro biodegradabilní plasty. 66 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce K. Kolomazník Diplomová práce D
 2000Kocurová L. Monitorování vybraných parametrů vnitřního prostředí lůžkových zdravotnických zařízení. 95 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Vala Diplomová práce D
 2000Navrátil L. Možnosti utilizace čistírenských kalů. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Peštíková M. Návrh společných zařízení v k.ú. Topolany pro kostru KPÚ. 70 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce M. Siroginová Diplomová práce D
 2000Mazel L. Návrh vhodného způsobu zahušťování vodárenských kalů z lokality Mostiště. 82 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce L. Žáček Diplomová práce D
 2000Rudlová S. Odstranění bílkovinného podílu z chromitého koláče s využitím enzymů. 69 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2000Marčák P. Ochrana Dolních Bojanovic před extravilánovými vodami. 30 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce R. Milerski Diplomová práce D
 2000Doležalová A. Optimalizace odvodnění kalu z čiření surové říční vody. 63 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Štach Diplomová práce D
 2000Hynštová S. Optimalizace procesu lubrikace s ohledem na znečištění odpadních vod. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Divinová H. Polyfunkční úloha protierozních, dopravních a ekologických zařízení v části k.ú. Vyškov. 81 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce M. Siroginová Diplomová práce D
 2000Olšán B. Problematika úložiště nebezpečného odpadu Vranová Lhota. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Marešová V. Problematika znečištění malých vodních nádrží. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Dvořák M. Regionální systemizace druhotných surovin od obyvatelstva, ze služeb a obchodu. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Volčík V. Rozložitelnost trichlorethylenu v aerobním suspenzním reaktoru. 98 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2000Horáková R. Sběr nebezpečných odpadů od obyvatelstva. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Marek D. Sběrné dvory v městě Brně. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Bachan J. Solidifikace/stabilizace odpadů pomocí asfaltových emulzí. 62 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Vondruška Diplomová práce D
 2000Kuchař D. Stabilizace/solidifikace čistírenského kalu pomocí produktů fluidního spalování. 66 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Vondruška Diplomová práce D
 2000Hynková A. Stanovení chromu v organických matricích. 58 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2000Ostrá E. Stanovení polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů (PANH) v půdách. 93 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce Z. Šimek Diplomová práce D
 2000Pohanka R. Stanovení S-methylmethioninu ve sladu. 72 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce Z. Šimek Diplomová práce D
 2000Řihošek P. Staré ekologické zátěže podniku Technoplast. 62 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2000Váňová A. Studie krajinných a vodohospodářských úprav obce Kozlany. 76 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce J. Šálek Diplomová práce D
 2000Vybíralová S. Studie návrhu protierozní a protipovodňové ochrany při KPÚ v k.ú. Lichnov. 107 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce M. Dumbrovský Diplomová práce D
 2000Skácel M. Studie ochrany povodí povrchového zdroje při KPÚ v povodí vodárenské nádrže Hubenov. 69 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce M. Dumbrovský Diplomová práce D
 2000Lusková D. Studium migrace vybraných anorganických polutantů z uzavřené skládky komunálních odpadů Ždánice. 78 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce I. Mašek Diplomová práce D
 2000Nogová Z. Studium ovlivnění procesu finálního aerobního čištění smíšených odpadních vod z chemické výroby po použití chemických oxidačních metod snižování vysokých koncentrací thiokyanatanů. 46 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce J. Mega Diplomová práce D
 2000Hlaváčová L. Studium vlivu dopravy v Pisáreckém tunelu na kvalitu ovzduší. 97 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce I. Mašek Diplomová práce D
 2000Palík C. Syntetické využití 4-hydroxy-2 chinolonů. 46 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce S. Kafka Diplomová práce D
 2000Nováčková J. Syntéza barevných nízkomolekulárních standardů pI pro metody IEF. 49 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce Z. Friedl Diplomová práce D
 2000Bednařík K. Syntéza metabolitů biodegradace organických energetických materiálů. 70 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce Z. Friedl Diplomová práce D
 2000Doležel T. Systém regulace podzemní vody - jako prostředek pro tvorbu a využití zásob podzemní vody. 70 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce R. Milerski Diplomová práce D
 2000Balzarová M. Systémy zhodnocení použitých obalů. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Trkanová M. Tvorba polyelektrolytických komplexů na bázi biopolymerů. 61 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Krejčí Diplomová práce D
 2000Benová S. Určení vztahu mezi množstvím vybraných mikropolutantů, zachycených v membránovém koncentrátoru a jejich koncentrací v testované vodě. 52 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce J. Mega Diplomová práce D
 2000Jaroš T. Utilizace ojetých automobilů. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Moronga J. Užití Fuzzy modelu pro řízení odtoku vody z nádrže. 117 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Vedoucí práce M. Starý Diplomová práce D
 2000Bartošová M. Vybrané kroky imobilizace bakteriálních kultur s degradačními vlastnostmi. 68 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2000Brtníková J. Využití solární energie a doprava. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 2000Kamrlová M. Vývoj biodegradabilních plastů pro aplikace v zemědělství. 64 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce K. Kolomazník Diplomová práce D
 2000Pausová J. Vývoj klimatických změn v poslední době meziledové /130 - 75 ka/ na jižní Sibiři. 70 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Chlachula Diplomová práce D
 2000Tomaštíková P. Zavedení a optimalizace stanovení ropných látek v odpadních vodách. 62 stran. Diplomová práce. VUT FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce P. Mrhálek Diplomová práce D
 2000Zachovalová L. Zhodnocení průzkumu a výsledků studie horninové zátěže na území města Brna. 85 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce I. Mašek Diplomová práce D
 1999Smolíková D. Analytické stanovení tetrachlorethenu a návrh možného řešení dekontaminace spodních vod, znečištěných tetrachlorethenem. 130 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce P. Voznica Diplomová práce D
 1999Klíčová Z. Analýza organických energetických materiálů pomocí NMR spektroskopie. 70 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce Z. Friedl Diplomová práce D
 1999Hnilo J. Biodegradace vybraných organických látek v půdách za neoptimálních podmínek. 57 stran. Diplomová práce. VUT FT KTŽPCH. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 1999Jasenská P. Biologický rozklad chlorovaných uhlovodíků. 69 stran. Diplomová práce. VUT FT KTŽPCH. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 1999Kollerová S. Čistírna odpadních vod AUTOPAL s.r.o. - závod 2 Nový Jičín. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Sedláček K. Dekompozice automobilů. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Prokop P. Dekompozice elektronického odpadu. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Ullrich J. Dekompozice elektronického odpadu. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Rienerová M. Deproteinace chromitého kalu. 41 stran. Diplomová práce. VUT FT KTŽPCH. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 1999Kuchař D. Dopady používání drtičů kuchyňských odpadů. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Koryťák J. Dvojitý zvukoizolační prvek z kompozitních desek PREFEN 500/525. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Šindelka J. Ekologický audit podniku FERAMO METALLUM INTERNATIONAL spol. s r.o.. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Říha Č. Energeticky nezávislý objekt a jeho využití. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Tomšejová J. Hodnocení možného vlivu kontaminace půd některými aromatickými nitrosloučeninami na růst rostlin. 69 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce K. Picka Diplomová práce D
 1999Gajdošová P. Hodnocení vlivu produktů biotransformace některých aromatických nitrosloučenin na růst rostlin. 51 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce K. Picka Diplomová práce D
 1999Zpěváková K. Imobilizace vybraných toxických aniontů do sulfátoaluminátových sloučenin iontovýměnného charakteru. 67 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce H. Dočekalová Diplomová práce D
 1999Korabík M. Izolace mikroorganismů významných pro technologie životního prostředí. 99 stran. Diplomová práce. VUT FT KTŽPCH. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 1999Kořistek K. Izomerizace 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-2,4-dionů. 44 stran. Diplomová práce. VUT FT KTŽPCH. Vedoucí práce A. Klásek Diplomová práce D
 1999Beneš J. Katalytické spalování organických látek v odpadní vzdušině. 88 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce L. Bébar Diplomová práce D
 1999Hubačíková V. Komplexní řešení vodního hospodářství rodinného domu. 61 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Diplomová práce D
 1999Blažek J. Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic. 67 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Diplomová práce D
 1999Sklenář P. Monitorování vlivu skládky neutralizačních kalů ze strojírenské výroby na hydrologické poměry. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Macíček D. Možnosti eliminace emisí potravinářské výroby. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Hakl L. Možnosti eliminace emisí potravinářské výroby. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Hejzlar L. Možnosti využití dřevního odpadu s pomocí metodiky čistší produkce. 88 stran. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Vedoucí práce J. Kotovicová Diplomová práce D
 1999Požár P. Možnosti využití škváry ze spalování tuhého komunálního odpadu. 71 stran. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Vedoucí práce Z. Pospíchal Diplomová práce D
 1999Dostál L. Možnosti využívání biodegradabilních materiálů v AGROKLASu Slavkov. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Jaklová V. Nakládání s komunálním odpadem z pohledu nového zákona o odpadech. 87 stran. Diplomová práce. VUT FCH ÚCHTOŽP. Vedoucí práce J. Hřebíček Diplomová práce D
 1999Griga P. Návrh kořenové čistírny odpadních vod v obci Světlá u Boskovic. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Kreidl L. Návrh KPÚ na k. ú. Rybníček. 70 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Diplomová práce D
 1999Hynšt R. Návrh neutralizace odpadních kyselin a oplachových vod z mořírny oceli. Využití odpadních kalů. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Jandová R. Návrh vegetační čistírny splaškových odpadních vod druhé generace. 107 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Diplomová práce D
 1999Krause M. Obnovitelné zdroje energie a průmysl. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Fochtová K. Ochrana obce Bezměrov před zamokřením extravilánovými vodami. 69 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Diplomová práce D
 1999Pšenčík M. Optimalizace procesu čištění odpadních vod z výroby regenerované pryže. 77 stran. Diplomová práce. VUT FT KTŽPCH. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 1999Tomeček R. Sběrné dvory v městě Brně. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Havlas Š. Simulace povodňových průtoků v rámci Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy. 102 stran. Diplomová práce. VUT FST ÚVHK. Diplomová práce D
 1999Dobrovolná P. Snížení energetické náročnosti v textilním podniku metodou čistší produkce. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Lenoch J. Snížení množství odpadních vod z textilní výroby metodikou čistší produkce. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Pešková G. Snížení množství odpadu metodikou čistší produkce při zpracování příze. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
 1999Hájek F. Spalovna průmyslových odpadů Oslavany. Diplomová práce. VUT FSI ÚPEI. Diplomová práce D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348