Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
12345
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2006Příhodová L. Analýza subjektivního vnímání pachových látek. 85 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce M. Meloun Diplomová práce D
 2006Klodner T. Čištění odpadních vod z výrob trinitroresorcinu a pentritu s využitím chemických metod. 57 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce M. Slezák Diplomová práce D
 2006Večeřová L. Degradace halogenderivátů působením huminových látek. 78 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Weidlich Diplomová práce D
 2006Marečková L. Diskontinuální čištění odpadních vod z výroby nitroglycerinu s využitím nulavalentního železa. 76 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce M. Slezák Diplomová práce D
 2006Horáček P. Diskontinuální čištění odpadních vod z výroby nitroglycerinu s využitím nulavalentního železa. 57 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce M. Slezák Diplomová práce D
 2006Kozumplíková M. Ekotoxikologické posouzení komerčního probiopreparátu a ověření jeho vlivu na příjem fosforu směsnou kulturou aktivovaného kalu a sladkovodní řasou. 86 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Brunclík Diplomová práce D
 2006Markvartová O. Mikrofiltrace na dutých vláknech kombinovaná se sorpcí na aktivním uhlí. Diplomová práce. UPa ChT KCHI. Vedoucí práce J. Cakl Diplomová práce D
 2006Veselá P. Nevládní ekologická organizace Hnutí Duha: případová studie ekologického aktivismu v Hnutí Duha. 76 stran. Diplomová práce. UPa FF KSV. Vedoucí práce T. Boukal Diplomová práce D
 2006Nedomová R. Optimalizace přípravy zlaté rotační diskové elektrody pro voltametrické stanovení rtuti. 71 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce J. Chýlková Diplomová práce D
 2006Klukanová L. Stanovení polysacharidů kapilární elektroforézou po hydrolýze a derivatizaci. 50 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce R. Cicciarelli Diplomová práce D
 2006Fojtík T. Stanovení trinitrotoluenu a nitroaromatických sloučenin ve vzorcích životního prostředí. 75 stran. Diplomová práce. UPa ChT KACH. Vedoucí práce A. Eisner Diplomová práce D
 2006Čápová L. Vliv faktoru krmiva na reprodukční test pro Daphnia magna. 55 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce M. Roupcová Diplomová práce D
 2006Franclová A. Vnímání vztahu hospodářské činnosti a životního prostředí ve vybraných firmách v Kolíně. 47 stran. Diplomová práce. UPa FF KSV. Vedoucí práce J. Paulovič Diplomová práce D
 2006Vojtěchová L. Voltametrické stanovení nitrosloučenin jako součást tribotechnické diagnostiky motorových olejů. 92 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce J. Chýlková Diplomová práce D
 2006Bulíčková J. Vyhodnocení vlivu posypových materiálů v okolí silnic. 136 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Bajer Diplomová práce D
 2006Adámková K. Využití stříbrné pevné amalgámové elektrody při studiu voltametrického chování peptidů obsahujících cystein. 87 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce R. Šelešovská Diplomová práce D
 2005Körber M. Dobrovolné nástroje. 96 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2005Kratochvílová M. Indikátory trvale udržitelného rozvoje našich měst. 109 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce V. Šilhánková Diplomová práce D
 2005Heringová I. Komparativní posouzení komerčních povrchově aktivních látek. 71 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Brunclík Diplomová práce D
 2005Komínková Z. Možnosti omezování produkce komunálního odpadu v obci. 107 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2005Adamičko R. Netržní hodnocení vlivu stavby v chráněné krajinné oblasti. 78 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2005Mareš M. Podnikatelé a zákon o obalech. 66 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2005Šanderová M. Pojem diskriminace v pracovním právu. 103 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce J. Schüller Diplomová práce D
 2005Šilarová B. Problematika hodnocení efektivnosti environmentálních opatření. 81 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2005Javůrková L. Role samosprávy města Hradce Králové. 109 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce V. Šilhánková Diplomová práce D
 2005Racková J. Sledování environmentálních nákladů ve společnosti PARAMO, a.s. Pardubice. 84 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚEM. Vedoucí práce M. Kožená Diplomová práce D
 2005Vavrušová L. Sledování obsahu stopových toxických prvků v půdách. 72 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Bajer Diplomová práce D
 2005Kornfeldová M. Sociální odpovědnost a.s. Tanex - Plasty, Jaroměř. 88 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚEM. Vedoucí práce Z. Dytrt Diplomová práce D
 2005Egydyová M. Socioekonomický profil regionu Ústí nad Orlicí se zaměřením na trh práce. 98 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚEM. Vedoucí práce J. Volejníková Diplomová práce D
 2005Dolejší I. Srovnávací studie nástrojů environmentální politiky v ČR a Polsku. 66 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2005Chalánková J. Stanovení trinitrotoluenu a nitroesterů ve vzorcích životního prostředí. 75 stran. Diplomová práce. UPa ChT KACH. Vedoucí práce A. Eisner Diplomová práce D
 2005Jednota M. Státní politika podpory obnovitelných zdrojů energie. 79 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce R. Baťa Diplomová práce D
 2005Duszková H. Voltametrické stanovení nitrosloučenin v olejích. 78 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce J. Chýlková Diplomová práce D
 2005Dušek B. Vyhodnocení vlivu posypových materiálů v okolí silnic. 107 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Bajer Diplomová práce D
 2005Uhrová D. Využití testů ekotoxicity pro hodnocení bezpečnosti látek. 77 stran. Diplomová práce. UPa ChT KACH. Vedoucí práce J. Mazurová Diplomová práce D
 2005Bordovská S. Využití XRF analýzy pro rychlou analytickou kontrolu kvality alternativních paliv využívaných v energetickém průmyslu. 81 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce M. Pouzar Diplomová práce D
 2004Urbanová J. Analýza problematiky odpadového hospodářství ve městě Opočno. 54 stran. Bakalářská práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce E. Souček Bakalářská práce D
 2004Hořeňovská J. Aplikace čistší produkce na problematiku komunálního odpadu. 87 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Petrnoušek L. Ekologická politika firmy Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.. 65 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce M. Kožená Diplomová práce D
 2004Drdla T. Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie. 80 stran. Bakalářská práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Bakalářská práce D
 2004Navrátil R. Fáze integrace České republiky do Evropské unie. 93 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Mandysová Diplomová práce D
 2004Nožička J. Integrovaná prevence a omezování znečištění v České republice. 78 stran. Diplomová práce. UPa ChT KEMCHPP. Vedoucí práce J. Hyršlová Diplomová práce D
 2004Lišková J. Logistika dopravy směsného komunálního odpadu k energetickému využití ve spalovně společnosti SAKO Brno, a.s.. 51 stran. Diplomová práce. UPa FDop KTRV. Vedoucí práce P. Hýblová Diplomová práce D
 2004Brožová P. Metody oceňování externích nákladů z dopravy. 74 stran. Diplomová práce. UPa FDop KTRV. Vedoucí práce E. Březina Diplomová práce D
 2004Fikrlová Z. Nakládání s komunálním odpadem na příkladu města Cheb. 80 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Sýkorová P. Náklady na péči o životní prostředí ve městě Pardubice. 54 stran. Bakalářská práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce J. Pilný Bakalářská práce D
 2004Eliášová R. Odpadové hospodářství města Zlín. 80 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Špecht M. Optimalizace svozu komunálního odpadu firmy Ekola České Libchavy. 74 stran. Diplomová práce. UPa FDop KTRV. Vedoucí práce M. Ledvinová Diplomová práce D
 2004Tomek L. Porovnání technologií odstraňování PCDD/PCDF ve spalovně komunálního odpadu Praha Malešice. 112 stran. Diplomová práce. UPa ChT KEMCHPP. Vedoucí práce M. Slezák Diplomová práce D
 2004Škultétyová P. Problematika komunálního odpadu ve městě Bystřice nad Pernštejnem. 88 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Vrabec T. Problematika nakládání s tuhým komunálním odpadem v obci. 59 stran. Bakalářská práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Bakalářská práce D
 2004Musílek P. Přestup hmoty při odpařování z volné hladiny. 49 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Sákra Diplomová práce D
 2004Vlachová K. Přibližování ČR k EU v oblasti ochrany vod . 55 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Herodesová J. Přibližování ČR k EU v oblasti ukládání komunálního odpadu. 48 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Šustrová L. Sledování obsahu stopových toxických prvků v půdách. 90 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Bajer Diplomová práce D
 2004Kederová Z. Stanovení rozpustných křemičitanů pomocí izotachoforetické analýzy. 63 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce J. Chýlková Diplomová práce D
 2004Vacková A. Stanovení škod na lesích. 93 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Demele J. Svazky obcí - mikroregion Litomyšlsko. 74 stran. Bakalářská práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce T. Šimek Bakalářská práce D
 2004Vosáhlová K. Systémy environmentálního managementu. 62 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce R. Baťa Diplomová práce D
 2004Plechatá M. Trvale udržitelná doprava. 78 stran. Diplomová práce. UPa FDop KTRV. Vedoucí práce J. Kyncl Diplomová práce D
 2004Kalašová I. Vliv těžební činnosti na životní prostředí. 47 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová Diplomová práce D
 2004Nováková K. Voltametrické stanovení rtuti pomocí zlaté RDE ve vzorcích se složitou matricí. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce J. Chýlková Diplomová práce D
 2004Coufal J. Vyhodnocení vlivu posypových materiálů v okolí silnic. 80 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Bajer Diplomová práce D
 2004Mercl T. Vytvoření GIS aplikace o životním prostředí. 110 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Brunclík Diplomová práce D
 2004Slavíková M. Využití GIS pro potřeby lokalizace skládek odpadů. 63 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce J. Komárková Diplomová práce D
 2004Hrubá M. Využití membránové mikrofiltrace (ultrafiltrace) při úpravě vody. 1 svazek. Diplomová práce. UPa ChT KCHI. Vedoucí práce H. Jiránková Diplomová práce D
 2004Morávková J. Využití metody fundamentálních parametrů při rentgenofluorescenční analýze vzorků se silikátovou matricí. 69 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚOŽP. Vedoucí práce T. Černohorský Diplomová práce D
 2004Pavlík J. Využití nanofiltrace v chemickém průmyslu. 60 stran. Diplomová práce. UPa ChT KCHI. Vedoucí práce P. Mikulášek Diplomová práce D
 2004Chválová V. Vývoj znečištění ovzduší v důsledku emisí z dopravy v České republice. 54 stran. Bakalářská práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce R. Baťa Bakalářská práce D
 2004Hubená V. Vývoj znečištění ovzduší v důsledku emisí z dopravy. 58 stran. Bakalářská práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce R. Baťa Bakalářská práce D
 2004Kuřová V. Zavádění systémů environmentálního managementu v České republice. 87 stran. Diplomová práce. UPa ChT KEMCHPP. Vedoucí práce J. Hyršlová Diplomová práce D
 2004Bednářová J. Zdravé město Třebíč. 70 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce V. Šilhánková Diplomová práce D
 2003Adamičko R. Alternativní zdroje energie. 60 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Moravcová M. Analýza procesu zavádění EMS v PARAMO, a.s. Pardubice podle norem ISO 14 000. 50 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Nebřenská Z. Ekologizace výroby podniku Linde Technoplyn, a.s. 53 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Konečný A. Environmentální aspekty v plánování regionu. 89 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Hartmanová K. Hodnocení externích efektů v oblasti životního prostředí. 42 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Dolejší I. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. 44 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Čapek D. Možnost odstranění těžkých kovů z vody. 54 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Richterová I. Možnosti čištění odpadních vod v malých obcích. 61 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Pichová R. Nakládání s tuhým komunálním odpadem v obci. 56 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Ottová M. Návrhové podklady absorpce 1-methoxy-2-propanolu. 79 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Mareš M. Obalový zákon a jeho ekonomický dopad na podnikatele. 53 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Dulkajová H. Plán opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám ve společnosti SCHOTT Lanškroun. 90 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Větrovcová M. Porovnání metod stanovení glukosinolátů v semenech řepky pro potřeby šlechtění. 55 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Kučera M. Problematika starých zátěží v Pardubickém kraji. 73 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Bartoníček J. Problematika TKO v ČR a ve světě. 37 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Zemjánková K. Programy podpory investic do životního prostředí a využívání alternativních zdrojů energií v České republice. 59 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Vilímek P. Rozbor změn klimatu. 58 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Peřinová G. Sledování obsahu stopových toxických prvků v půdách. 127 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Dvořák R. Udržitelná dopravní politika ve městech. 80 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Mořkovská P. Voltametrické stanovení kovů v odpadních opotřebovaných olejích. 73 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2003Kaparová Z. Vývoj právní úpravy procesu EIA v České republice. 91 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2002Pejchová K. Alternativní environmentální indikátory v oblasti vodního hospodářství v území. 76 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2002Rychetský L. Aplikace návrhu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování ve vztahu ke společnosti Habrinol Děčín, s.r.o. 79 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2002Hrabáková L. Ekologické aspekty podnikání v průmyslu. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2002Janoušek L. Ekonomické aspekty využití solárních systémů jako alternativních zdrojů energie. 69 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2002Volejníková I. Environmentální zpravodajství v podnicích chemického průmyslu v ČR. 105 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2002Dulovec J. Externality v oblasti emisí a bezpečnosti dopravy. 72 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
 2002Novotná P. Finanční toky plynoucí na životní prostředí v okrese Příbram. 50 stran. Diplomová práce. UPa. . Diplomová práce D
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348