Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2017Koukolíková A. Vybrané aspekty podzimního tahu ptáků a netopýrů přes horské sedlo. [Selected aspects of autumn migration of birs and bats over a mountain pass.] 110 stran. Diplomová práce. UK FPř KZ. Školitel Radek Lučan Diplomová práce D PDF
 2004Říha K. Aplikace institucionálního přístupu při řízení a rozvoji cestovního ruchu na území chráněné krajinné oblasti [modelové území Český ráj]. 140 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce M. Pásková Diplomová práce D
 2004Kressl T. Cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 117 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce J. Vagner Diplomová práce D
 2004Volaufová L. Jakost povrchových vod a specifické znečištění sedimentu v povodí Klabavy. 169 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Langhammer Diplomová práce D
 2004Kučera Z. Jakost povrchových vod a specifické znečištění sedimentů v povodí Litavky. 129 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce M. Matoušková Diplomová práce D
 2004Oliva M. Jakost povrchových vod a specifické znečištění sedimentů v povodí Třemošné. 115 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce M. Matoušková Diplomová práce D
 2004Ludvík P. Koncepce udržitelného cestovního ruchu na příkladu jižní Asie. 106 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce J. Vagner Diplomová práce D
 2004Beranovská D. Návrh na vytvoření naučné stezky přírodní rezervace Rathsam. 103 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2004Ilík J. Představují brownfields viditelné ohrožení nebo skrytý potenciál? (Obecné souvislosti a příklad rozvoje brownfields v současné Ostravě). 105 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce L. Sýkora Diplomová práce D
 2004Maudrová K. Revitalizace brownfields v Praze. 101 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce L. Sýkora Diplomová práce D
 2004Kaplická M. Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Střely. 131 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Langhammer Diplomová práce D
 2004Čierný E. Vliv dálnice D5 na město Žebrák. 120 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce M. Marada Diplomová práce D
 2004Jeništa S. Vliv dopravy na vývoj využití ploch na Kolínsku. 108 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce M. Marada Diplomová práce D
 2004Nováková E. Vnímání dopadů cestovního ruchu rezidenty Českého ráje. 108 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce D. Fialová Diplomová práce D
 2004Kolářová M. Změny sociálního a fyzického prostředí městského obvodu Plzeň 4 v transformačním období. 127 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce M. Ouředníček Diplomová práce D
 2004Strnadová L. Změny vegetace v údolní nivě Blanice. 91 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce P. Červinka Diplomová práce D
 2003Šafránek L. Analýza těžebních tvarů na Jílovsku (z geomorfologického a geobotanického hlediska). 86 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce P. Červinka Diplomová práce D
 2003Domalewski P. Druhé bydlení v zázemí města Plzně. 97 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce J. Vagner Diplomová práce D
 2003Stejskal V. Fyziogeografické aspekty dlouhodobého monitoringu pohybů skalních bloků na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko. 114 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce V. Vilímek Diplomová práce D
 2003Brabec P. Geologické zákonitosti využívání krajiny - pramenná oblast Konopišťského potoka. 89 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2003Romportl D. Geomorfologické poměry v centrální části chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 111 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Votýpka Diplomová práce D
 2003Šmídt D. Historický vývoj zalesnění v Karlicko-Karlštejnském segmentu. 125 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2003Králová A. Hodnocení kvality vegetace a teploty krajiny za pomoci metod dálkového průzkumu Země. 122 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Langhammer Diplomová práce D
 2003Pilátová I. Interaktivní digitální mapa záplavových území. 62 stran. Diplomová práce. UK FPř KGK. Vedoucí práce R. Čapek Diplomová práce D
 2003Judová P. Kvalita povrchových vod v povodí Šlapanky. 116 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce B. Janský Diplomová práce D
 2003Pechová M. Návrh naučné stezky v údolí řeky Lužnice. 123 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2003Slowíková Z. Podmínky pro zimní cestovní ruch v Jizerských horách s přihlédnutím k dopravním aspektům. 93 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce M. Marada Diplomová práce D
 2003Borovanský J. Přízemní ozon - sezóny, vztahy, souvislosti. 61 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Kastner Diplomová práce D
 2003Kafková M. Strategické plánování a životní prostředí. 125 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce R. Perlín Diplomová práce D
 2003Trnková J. Zdravotní stav obyvatel ve vztahu k podmínkám přírodního prostředí: Žďár nad Sázavou. 135 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce D. Dzúrová Diplomová práce D
 2003Dvořáková E. Změny půdních znaků a vlastností na zaniklých rybnících [na Žďársku a Pardubicku]. 112 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce L. Šefrna Diplomová práce D
 2003Franěk J. Zpracování podkladů pro návrh přírodního parku Šembera. 144 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2002Mrázková M. Antropogenní transformace reliéfu v povodí Nové řeky. 81 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Votýpka Diplomová práce D
 2002Garkischová A. Ekohydrologické hodnocení povodí Habrového potoka. 13 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce M. Matoušková Diplomová práce D
 2002Mašková M. Ekologické zemědělství v Česku. 101 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce V. Jančák Diplomová práce D
 2002Klouda L. Ekonomické hodnocení ekologických funkcí Novohradských lesů. 60 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2002Niklová l. Historickogeografická interpretace vývoje využití půdy na Jáchymovsku v letech 1845-2001. 97 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce L. Jeleček Diplomová práce D
 2002Mlejnská P. Historickogeografické souvislosti využití ploch v okrese Beroun. 97 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce L. Jeleček Diplomová práce D
 2002Nekula M. Jakost povrchových vod v povodí Javornice. 123 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce M. Matoušková Diplomová práce D
 2002Bělohlavová J. Rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku se zaměřením na druhé bydlení. 106 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce J. Vagner Diplomová práce D
 2002Rybníčková A. Současné změny využití půdy ve vybraných katastrech okresu Kutná Hora. 74 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2002Kapko D. Vliv fyzicko-geografických faktorů na bezpečnost vodních děl za povodní. 69 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Hladný Diplomová práce D
 2002Spousta P. Vybrané socioekonomické faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva v subsaharské Africe. 126 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce V. Frajer Diplomová práce D
 2002Kurtincová P. Zaniklé středověké vesnice a změny půdního krytu. 133 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce L. Šefrna Diplomová práce D
 2002Lejčková P. Zdravotní stav a životní styl dětí v Praze: dotazníkové šetření. 119 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce D. Dzúrová Diplomová práce D
 2002Černohouzová V. Zdroje znečištění povrchových vod v povodí Klíčavy. 198 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce M. Matoušková Diplomová práce D
 2001Matějček T. Krajinně-ekologické zhodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk. 88 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2001Musil M. Přeshraniční přesuny nebezpečného odpadu - politická geografie mezinárodního environmentálního problému. 10 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce P. Jehlička Diplomová práce D
 2000Weignerová V. Analýza plošného znečištění ovzduší v Brně (červenec 1994 až únor 1996). 82 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce P. Červinka Diplomová práce D
 2000Vlasák T. Analýza zimních povodňových situací v povodí Otavy. 59 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Hladný Diplomová práce D
 2000Zeman T. Dopady transformace zemědělství v modelových územích okresu Benešov. 126 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce V. Jančák Diplomová práce D
 2000Kolář M. Historický vývoj využívání krajiny v údolí Pšovky. 97 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2000Kaiml P. Kvalita povrchových vod v povodí Litavky. 142 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Langhammer Diplomová práce D
 2000Přikryl P. Studium Carboxen/PDMS vlákna a jeho využití v kvantitativní analýze ovzduší metodou SPME. Diplomová práce. UK FPří. Diplomová práce D
 2000Kaulichová J. Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje. 96 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Dunda T. Antropogenní transformace říční sítě na horním toku Kocáby a analýza povodně na Kocábě v červenci 1981. 158 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Komárková R. Environmentální výchova ve výuce zeměpisu. 152 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Diplomová práce D
 1999Svitáková M. Kvalita povrchových vod v povodí Blšanky. 101 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Adámková K. Povodí Mladotického jezera: aktuální stav krajiny a návrh opatření ke zvýšení její ekologické stability. 100 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Straková L. Rekultivace štěrkopískoven u Suchdola nad Lužnicí. 89 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Senohrábek J. Územní rozvoj venkova na Kolínsku z hlediska Programu obnovy venkova. 121 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Kwasnická Z. Vliv hospodaření se zemědělskými odpady na životní prostředí ve východní části okresu Havlíčkův Brod. 82 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Zahradník J. Vliv plošných zdrojů znečištění na kvalitu vody v povodí Střely. 173 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1999Kalinová T. Vývoj vybraného území v historických souvislostech s užitím ekologických hodnotících ukazatelů. 114 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1998Pavlíčková P. Hodnocení erozních podmínek v modelovém území Obořiště povodí Kocáby. 68 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1998Mourek D. Regionální diferenciace kvality života v Česku. 101 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1997Holešinský O. & SSládek K. Hodnocení ekologické stability chráněné krajinné oblasti Železné Hory s využitím družicových snímků Landsat TM. 141 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1997Lejsek T. Inventarizace a kategorizace rozptýlené zeleně na Netolicku. 116 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Diplomová práce D
 1997Česák J. Jakost povrchových vod v povodí řeky Ohře v období let 1963 - 1996. 121 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1997Zdeňková D. Návrh map životního prostředí pro Národní atlas České republiky. 85 stran. Diplomová práce. UK FPř KKG. Diplomová práce D
 1996Pilař J. Fyzicko-geografické a krajinně-ekologické aspekty skládkování odpadu v okrese Beroun s podrobným zhodnocením skládky TKO Žebrák - Rybníčky. 112 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1996Kučerová P. Hodnocení změn struktury ploch v okrese Kladno v období mezi roky 1845-1948-1990. 106 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Diplomová práce D
 1996Sedláček P. Jaderná energetika v České republice. 124 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Diplomová práce D
 1996Brzáková R. Kvalita povrchových vod v povodí Sázavy. 125 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1996Korbová A. Problematika troposférického ozónu. 113 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1996Kvapil D. Typologie současné kulturní krajiny okresů Jičín a Semily. 81 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Diplomová práce D
 1996Rajnyšová M. Vliv antropogenní činnosti na změnu využití krajiny (na příkladu modelového území dvou katastrálních území města Kutné Hory). 107 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1996Bradová E. Změny erozních podmínek v povodí Mlýneckého potoka. 87 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1996Čudová H. Změny mimolesní zeleně v sz. části chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 111 stran. Diplomová práce. UK FPří. Diplomová práce D
 1995Hošnová A. Hodnocení kvality povrchové vody v Brdech. Diplomová práce. UK FPří. Diplomová práce D
 1995Běhalová K. Možnosti odhadu vývoje povodňových situací na základě analýzy historických případů. 52 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Diplomová práce D
 1995Urbanová L. Posouzení stability skalních svahů ve vápencovém lomu Mořina-východ (Amerika) s návrhem sklonů provozních a závěrních svahů (část geotechnická). Diplomová práce. UK FPří. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348