Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2010Vanerová Z. Acidobazické vlastností sloučenin rozpuštěného organického uhlíku v půdních a povrchových vodách. 64 stran,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jakub Hruška, oponent Jiří Kaňa Diplomová práce D
 2010Laufek F. Applications of experimental mineralogy to Te containing systems: Crystal structures, phase relations. 92 stran,barev. obr.,grafy,tab. + 1 CD,autoreferát. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚGMNZ. Supervisors Milan Rieder, Milan Drábek Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Skopcová M. Architektury, stratigrafie a sedimentární režim pískovcových těles spodního a středního turonu v sz. části české křídové pánve. 122 stran,obr.,foto,tab.,sklád. příl. + 1 CD. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce David Uličný, oponent Stanislav Čech, konzultant Michal Rajchl Diplomová práce D
 2010Vacková L. Architektury, stratigrafie a sedimentární režim pískovcových těles svrchního turonu v sz. části české křídové pánve. 113 stran,obr.,foto,sklád. příl. + 2 příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce David Uličný, oponent Ondřej Bábek, konzultant Michal Rajchl Diplomová práce D
 2010Lacinová J. Creep zemin z výsypky dolu 5. květen. 52 stran,obr.,příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Boháč, oponent Vladislava Kostkanová Diplomová práce D
 2010Pipková Z. Distribuce, vazba a mobilita Ni v půdách na bývalém ložisku Ni rudy v oblasti Křemže. 48 stran,9 příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Vojtěch Ettler, oponent Aleš Vaněk Diplomová práce D
 2010Kováčiková V. Experimentálne simulácie redukčných procesov v pôdach. 57 stran,tab.,příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Tomáš Navrátil, oponent Aleš Vaněk Diplomová práce D
 2010Seidlová Z. Experimentální výzkum alkalicko-křemičité reaktivnosti vulkanických hornin. 36 stran,28 tab. příloh: obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Richard Přikryl, oponent Martin Vavro Diplomová práce D
 2010Markes J. Fluoritová mineralizace oháreckého riftu a její srovnání s podobnými typy ve světě. 36 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Zachariáš, oponent Richard Přikryl Bakalářská práce D
 2010Vaněčková A. Foraminifery spodního devonu pražské pánve. 34 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Katarína Holcová, oponent Petra Tonarová Bakalářská práce D
 2010Procházka V. Fosfáty a akcesorické oxidy ve vybraných granitoidech a pararulách moldanubické oblasti v jihovýchodních a jižních Čechách. 87 stran,příl. + autoreferát. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Dobroslav Matějka, oponent Miroslav Štemprok, Igor Petrík Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Světlík D. Fyzikální procesy způsobující řícení a odnos málo soudržných sedimentů, iniciované prouděním podzemní vody. 32 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Bruthans, oponent David Mašín Bakalářská práce D
 2010Slavíčková M. Geofyzikální průzkum poddolovaného území v Lukavici u Chrudimi. 59 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Vratislav Blecha, oponent Jiří Dohnal Diplomová práce D
 2010Karousová M. Geofyzikální průzkum pro využití hlubinné geotermální energie na lokalitě Nová Paka. 56 stran,obr.,12 příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Miloš Karous, oponent Miroslav Kobr, konzultant Tomáš Fischer Diplomová práce D
 2010Topinková B. Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků. 192 stran,4 příl. + autoreferát. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Zbyněk Hrkal, oponent Ivan Holoubek, Miroslav Černík, konzultant Josef V. Datel Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Kovács A. Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno-Biskoupky. 44 stran,tab.,5 příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Lukáš Ackerman, oponent Emil Jelínek Diplomová práce D
 2010Šifnerová K. Gravimetrický projev deformačních zón v okolí podzemních dutin. 54 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Vratislav Blecha, oponent Richard Gürtler Diplomová práce D
 2010Velebil D. Historická ložiska cinabaritu v Čechách - genetická studie.. 84 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Zachariáš, oponent Lukáš Ackerman Diplomová práce D
 2010Vašutová V. Charakterizace a chemická modifikace halloysitů. 56 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce David Hradil, oponent Miroslav Pospíšil Diplomová práce D
 2010Vojtěchová A. Charakterizace krasových kanálů a proudění v nich: využití stopovacích zkoušek, čar vyprazdňování a autokorelace. 118 stran,obr.,grafy,tab. + 2 vol. příl.. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Jiří Bruthans, oponent František Buzek, Miroslav Tesař Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Petrová Z. Identifikace a původ drahých kamenů v insignii Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty. 60 stran,barev. obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Viktor Goliáš, oponent Irena Hanusová Diplomová práce D
 2010Kallistová A. Krystalochemie pyroxenů a amfibolů z Českého středohoří. 58 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Roman Skála, oponent Jaromír Ulrych Diplomová práce D
 2010Paclíková J. Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů typu Eisgarn (Moldanubický plutonický komplex). 45 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Kryštof Verner, oponent David Buriánek Bakalářská práce D
 2010Tůma P. Mechanické vlastnosti mořských sedimentů v okolí přístavu Koper a numerické modelování hluboké základové jámy. 110 stran,barev. obr.,příl. + 9 volných příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce David Mašín, oponent Lumír Miča Diplomová práce D
 2010Orságová L. Mechanismy vmístění a magnetické stavby žil syenitových porfyrů (západní části Moldanubika). 65 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Kryštof Verner, oponent Jiří Žák Diplomová práce D
 2010Spěšný M. Mikrogravimetrický průzkum a monitoring podpovrchových nehomogenit. 68 stran,obr.,2 příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Mrlina, oponent Vratislav Blecha, konzultant Vratislav Blecha Diplomová práce D
 2010Najser J. Modelling of lumpy clay fills. 154 stran,obr.,grafy. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPří. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2010Najser J. Modelling of lumpy clay fills. 154 stran,obr.,grafy + 1 vol. příl.. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Jan Boháč, oponent Ivo Herle, Marta Doležalová Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Procházka J. Modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu. 52 stran,barev. obr.,příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Tomáš Fischer, oponent Jiří Skopec, konzultant Jan Vilhelm Diplomová práce D
 2010Karlín P. Monitoring sedání podloží násypů dopravních staveb. 17 stran,tab.,4 příl.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Novotný, oponent Zdeněk Kudrna, konzultant David Mašín Bakalářská práce D
 2010Lipšová H. Možnosti chemických dekontaminačních postupů při odbourávání toxických organických látek v podzemních vodách. 95 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Josef V. Datel, oponent Petr Kozubek Diplomová práce D
 2010Kořínková D. Nízko teplotní vývoj granulitů jižní části moldanubické zóny Českého masivu. 113 stran,obr.,příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Martin Svojtka, oponent Dobroslav Matějka Diplomová práce D
 2010Trpkošová D. Numerical modelling of water content and pressure head relations of a capillary barrier. 132 stran,obr.,grafy,tab. + 2 vol. příl.. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Jiří Mls, oponent Stefan Wohnlich, Jürgen Schoenherr Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Laibl L. Ontogeneze trilobitů. 36 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Oldřich Fatka, oponent Petr Budil Bakalářská práce D
 2010Libertín M. Paleoekologie vybraných lokalit brouskového horizontu. 33 stran,9 příl.: obr.. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Jiří Kvaček, oponent Vasilis Teodoridis, Christopher J. Cleal Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Trčková B. Poruchy staveb na poddolovaném území městské části Kladno-Švermov. 47 stran,barev. obr. + 1 sv. volných příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Král, oponent Zdeněk Hofmann Diplomová práce D
 2010Rychnovský V. Problematika ražby dálničních tunelů v Českém středohoří. 52 stran,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce David Mašín, oponent Jan Ježek Bakalářská práce D
 2010Novák V. Prosedavé zeminy v ČR. 28 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Boháč, oponent Vladislava Kostkanová Bakalářská práce D
 2010Lachman V. Proudění vody a vysoce propustné zóny v kolektorech východočeských křídových synklinál na příkladu jímacího území Litá a okolí. 70 stran,obr.,příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Bruthans, oponent Helena Vysoká Diplomová práce D
 2010Kubový M. Průmyslové využití granátů. 21 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Dobroslav Matějka, oponent Milan Klečka Bakalářská práce D
 2010Müllerová P. Radiolárie české křídy. 43 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Katarína Holcová, oponent Markéta Lorencová Bakalářská práce D
 2010Petirová M. Recyklace kovů a její možnosti při zajišťování surovinových potřeb společnosti. 24 stran,tab.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Zachariáš, oponent Petr Drahota Bakalářská práce D
 2010Machalová J. Rekonstrukce vulkanických procesů komárovského komplexu na příkladu zaječovského centra. 59 stran,obr.,foto. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Vladislav Rapprich, oponent Ferry Fediuk, konzultant Petr Kraft Diplomová práce D
 2010Přikryl T. Research on Cenozoic fish faunae of the selected localities of the Czech Republic. 85 stran,barev. obr.,tab. + 1 CD. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚGP. Supervisor Jaroslav Zajíc Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Walter D. Režim podzemních vod chebské pánve. 35 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Josef V. Datel, oponent Zbyněk Hrkal Bakalářská práce D
 2010Soukup J. Sapping - jeho terénní projevy a studie zaměřené na detailní poznání procesu. 33 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Bruthans, oponent Jana Schweigstillová Bakalářská práce D
 2010Kohoutová I. Silkrety, jejich vznik a vývoj. 23 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Zachariáš, oponent Jiří Adamovič Bakalářská práce D
 2010Šindelář J. Sorpce radionuklidů v pórech a mikropórech granitu. 66 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Mls, oponent Jaromír Šantrůček Diplomová práce D
 2010Štěpánková A. Stopové prvky v karbonátech české křídové pánve.. 47 stran,obr.,tab.,příl.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Václav Procházka, oponent Zdeněk Štaffen Diplomová práce D
 2010Podzimková P. Stratigrafie aluviálních sedimentů líňského souvrství ve středočeských pánvích.. 84 stran,9 příl. + 13 příl.,1 CD. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Karel Martínek, oponent Stanislav Opluštil Diplomová práce D
 2010Peřestý V. Strukturní vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenech. 59 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Ondrej Lexa, oponent Jan Franěk Bakalářská práce D
 2010Pour O. Struktury a magnetické stavby granitoidů typu Weinsberg na příkladu Prášilského plutonu (Moldanubický plutonický komplex). 44 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Kryštof Verner, oponent Martin Racek Bakalářská práce D
 2010Novotná J. Šťavelany v horninách a rostlinách. 22 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Jehlička, oponent Jakub Hruška Bakalářská práce D
 2010Knytl V. Těžba uhlí na Radvanicku a její vliv na krajinu a životní prostředí. 46 stran,obr.,barev. foto. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Stanislav Opluštil, oponent Jiří Pešek Bakalářská práce D
 2010Valigurová R. Transformace popílku z metalurgie Pb v půdách. 45 stran,10 příl.: obr.,grafy. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Vojtěch Ettler, oponent Michael Komárek Diplomová práce D
 2010Petrová M. Určování hydraulických charakteristik jílových suspensí. 47 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Mls, oponent Zdena Handová Diplomová práce D
 2010Kozlovcev P. Vápence Českého krasu a jejich využití pro hydraulická vápna a přírodní cementy. 32 stran,16 s. příl.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Richard Přikryl, oponent Aneta Šťastná Bakalářská práce D
 2010Matura M. Vazba stopových prvků na koloidy ve výluzích ze skládek TKO. 73 stran,obr.,3 příl. + autoreferát. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Vojtěch Ettler, oponent Pavel Pitter, Jiří Faimon Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Janáčová L. Vibroflotace - hloubkové zhutňování zemin. 82 stran,obr. + přílohová část. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Mühl, oponent Zdeněk Boudík Diplomová práce D
 2010Schneedörfler R. Vuyužití geotermální energie tepelnými čerpadly. 26 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Josef V. Datel, oponent Jiří Zachariáš Bakalářská práce D
 2010Malečková K. Využití radonu jako stopovače v hydrogeologii. 26 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Bruthans, oponent Anna Vojtěchová Bakalářská práce D
 2010Šimková P. Vývoj složení atmosférických srážek a atmosférické depozice v Evropě. 26 stran,grafy. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Iva Hůnová, oponent Jana Maznová Bakalářská práce D
 2010Šálek O. Záchyt produktů přeměny radonu filtry. 32 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Zdeněk Jáně, oponent Milan Matolín Bakalářská práce D
 2010Schinkmann J. Zpracování teplotních karotážních dat v oblasti Oháreckého lineamentu. 101 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Miroslav Kobr, oponent Petr Dědeček Diplomová práce D
 2010Soukupová L. Zvětrávání arsenopyritu v lesních půdách v acidifikovaném prostředí. 51 stran,2 příl.: obr.,grafy. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Martin Mihaljevič, oponent Petr Drahota Diplomová práce D
 2009Žídková V. Alfaspektrometrické stanovení izotopů radia v minerálních vodách karlovarské termy. [Alpha spectrometric determination of radium isotopes in the Karlovy Vary Hot springs.] 42 stran,barev. obr.,grafy,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Viktor Goliáš Diplomová práce D
 2009Štor T. Architekturní a litofaciální analýza glacifluviálních sedimentů výplně Václavického subglaciálního koryta na lokalitě Grabštejn. 66 stran,obr.,tab. + 1 CD. Diplomová práce. UK FPř ÚGP. Diplomová práce D
 2009Dořičáková A. Barevné změny tanzanitů. 48 stran,obr.,grafy,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Dobroslav Matějka Diplomová práce D
 2009Dubroková J. Biogeochemický cyklus prvků vzácných zemin v povodí Lesního potoka. 177 stran,tab. příl.,grafy + 1 CD,1 autoref.. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Martin Mihaljevič a Petr Skřivan Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Haloda J. Comprehensive petrological and geochemical study of Lunar mare-basalt meteorite Northeast Africa 003-A. 105 stran,obr.,tab. + 1 příl.,2 CD. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚGMNZ. Supervisors Jan Košler, Petr Jakeš Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Tomek F. Devonský magmatismus na rozhraní tepelsko-barrandienské jednotky a moldanubika. 29 stran,obr. + 1 CD. Bakalářská práce. UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Jiří Žák Bakalářská práce D
 2009Procházka R. Dlouhodobá přírodní koroze skel barvených uranem. [The long-term natural corrosion of uranium coloured glasses.] přeruš. str.,obr. + 2 příl.,1 CD. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚGMNZ. Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Valentová D. Faciální analýza klobuckého obzoru v kladenskorakovnické pánvi, Klobuky u Slaného. 38 stran,obr. + 9 volných příl.. Bakalářská práce. UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Karel Martínek Bakalářská práce D
 2009Kusá I. Fluidní inkluze v křemenné žilovině z dolu Jakub u Kasejovic. 70 stran,obr.,grafy,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Jiří Zachariáš Diplomová práce D
 2009Šebestová J. Formy As a Sb ve viničních půdách. 44 stran,barev. obr.,grafy,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Martin Mihaljevič Diplomová práce D
 2009Jirků J. Geofyzikální průzkum pro stanovení geologických a těžebních poměrů v předpolí znělcového lomu ve Svoru. 18 stran,obr.,graf. příl.. Bakalářská práce. UK FPř ÚHIGUG. Bakalářská práce D
 2009Nováková T. Geochemické a izotopové datování recentních povodňových sedimentů řeky Moravy. 83 stran,grafy,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Tomáš Grygar Diplomová práce D
 2009Lávička V. Geotektonický vývoj pražské pánve (Barrandien, Česká republika). 44 stran,obr. ,příl. + 1 CD. Bakalářská práce. UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Petr Kraft Bakalářská práce D
 2009Losenická Š. Hydrogeologické poměry a vliv neovulkanitových žil na proudění podzemní vody v děčínsko-českokamenické oblasti. 67 stran,obr.,tab.,příl.. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Diplomová práce D
 2009Beneda J. Inženýrskogeologická mapa pro obce Lichoceves - Noutonice v podrobném měřítku 1:5000 s využitelností pro místní územní plánování. 110 stran,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce Jan Král Diplomová práce D
 2009Běhal O. Inženýrskogeologický popis, monitoring a numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská. 84 stran,obr.,tab.,grafy + 1 sv. příl.(5 ks). Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce David Mašín Diplomová práce D
 2009Kasíková J. Izotopové složení CO2 získaného termální dekripitací H2O-CO2 fluidních inkluzí na vybraných českých ložiskách zlata. 48 stran,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Jiří Zachariáš Diplomová práce D
 2009Kárász A. Izotopové složení křemenné žiloviny z kasejovické oblasti. 75 stran,obr.,grafy,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Jiří Zachariáš Diplomová práce D
 2009Dobiáš V. Jakost podzemních vod krystalinika Krušných hor. 88 stran,tab.,graf. + 1 CD. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce Jaromír Šantrůček Diplomová práce D
 2009Kubajko M. Kelnatky české křídové pánve. 70 stran,obr. příl.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Martin Košťák Diplomová práce D
 2009Hronek J. Komplexní geofyzikální průzkum lokality hrad Libštejn - předhradí. 70 stran,obr.,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce Jiří Dohnal Diplomová práce D
 2009Škábová M. Komplexní geofyzikální průzkum na archeologické lokalitě hrad Krašov - předhradí. 59 stran,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce Jiří Dohnal Diplomová práce D
 2009Plášil J. Krystalochemie vybraných přírodních arseničnanů a fosforečnanů uranylu dvojmocných přechodných kovů a hořčíku. 99 stran,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Viktor Goliáš Diplomová práce D
 2009Čermák S. Lagomorpha (Mammalia) pliocénu a pleistocénu Evropy: revize vybraných taxonů. 214 stran,obr.,tab.. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Ivan Horáček a Oldřich Fejfar Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Šantrůčková H. Liquefaction phenomenon in geotechnical engineering. 68 stran,tab.,graf. příl.. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Supervisor David Mašín Diplomová práce D
 2009Rapprich V. Magmatic and volcanic evolution of the Doupovské hory volcanic complex. přeruš. str.,obr.,tab. + 3 příl.,1 CD. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚPSG. Supervisor František V. Holub Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Hošek J. Magneto-mineralogické studium sedimentů jezera Švarcenberk. 78 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Jaroslav Kadlec Diplomová práce D
 2009Šuláková E. Mechanické vlastnosti stabilizátu a použití v silničním násypu. 77 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce Jiří Košťál Diplomová práce D
 2009Ilkhchi M. R. Metamorphism and geotectonic position of the Shotur Kuh complex, Central Iranian block. 109 stran,obr.,tab. + 1 CD,autoreferát. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř ÚPSG. Supervisor Shah Wali Faryad, Petr Jerabek Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Lajblová K. Ostrakodi klabavského a šáreckého souvrství (ordovik pražské pánve). 86 stran,obr.,obr. příl.. Diplomová práce. UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Petr Kraft Diplomová práce D
 2009Mikisková I. Paleokoryto řeky Jizery. 56 ,6 stran,6 stran: obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce Petr Nakládal Diplomová práce D
 2009Řihošek J. Petrologická a geochemická charakteristika bimodálních vulkanických sekvencí a jejich geodynamická interpretace. 30 stran,obr. + 1CD. Bakalářská práce. UK FPř ÚGP. Vedoucí práce Václav Kachlík Bakalářská práce D
 2009Novák T. Podmínky vzniku žilné Au-mineralizace z Újezdce u Bělčic. 63 stran,obr.,tab.,grafy. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Jiří Zachariáš Diplomová práce D
 2009Radimská M. Podrobná IG mapa katastrálního území Řitka v měřítku 1:5000. 52 stran,tab. a foto příl. + 1 sv. příl. (3 ks). Diplomová práce. UK FPř ÚHIGUG. Vedoucí práce Jan Král Diplomová práce D
 2009Trubačová A. Polychlorované bifenyly v horninovém prostředí. 65 stran,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚGMNZ. Vedoucí práce Pavel Eckhardt Diplomová práce D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348