Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2017Gebauerová B. Floristické poměry povodí potoka Opusta západně od Hlučína. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Smrčková P. Botanické exkurze pro školy v okolí Pardubic. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Mlíchová K. Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Machynka L. Floristická studie s přípravou na projektový den v okolí obcí Tvarožná Lhota a Kněždub. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Kubová M. Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae). stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Lajkepová E. Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Vavrinec M. Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Šímová A. Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice ve Slezských Beskydech. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Kučerová J. Lesní vegetace západní části Strážovských vrchů. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Záškoda J. Makromycety vybraných jedlin jihozápadní Moravy. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Rozhoňová A. Metody studia self-kompatibility rostlin. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Malaníková E. Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Pelikánová Š. Přírodní poměry a flóra města Znojma. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Nešetřilová K. Přírodní poměry a flóra území jihovýchodně od České Skalice. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Kučerová M. Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Pernicová M. Přírodní poměry a květena území severně od Hodonína. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Brtínková K. Přírodní poměry a květena území východně od Brna. [Natural Conditions and Flora of the Area East of Brno Town.] 109 stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Olga Rotreklová Bakalářská práce D PDF
 2016Slováková N. Rozšíření druhů Hieracium lactucella a Hieracium caespitosum v České republice. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2016Lidmilová J. Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Matoušek M. Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry : rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2016Tkáčiková J. Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy. stran. Rigorózní práce (RNDr.). MU FPř ÚBZ. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2016Korvasová V. Výzkum vlivu borovice kleče na hydrologickou bilanci v Hrubém Jeseníku. [Research of Pinus mugo influence on hydrological condition in Hrubý Jeseník Mountains.] 69 stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Martin Culek Bakalářská práce D PDF
 2015Miklíčková O. Efekty fungicidů na arbuskulární mykorhizní symbiózu. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Kučerová B. Floristická studie okolí Halenkova východně od Vsetína. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Vinklář J. Květena Českomoravské vrchoviny severně od Humpolce. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Podolanová R. Květena území na severním okraji Brna. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2015Koždoňová N. Květena Vendryně a sousedních vsí. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Píšťková K. Odhad biomasy bylinného patra lesních porostů bučin ve vztahu k ostatním porostům listnatých lesů. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2015Smejkalová A. Optimalizace praktické výuky rostlinné anatomie na PřF MU. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Urbanec J. Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řeky Odry. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2015Salaš J. Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Píza J. Strigolaktony. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2015Veselá-Kalová A. Studijní materiály pro badatelsky orientované vyučování vybraných témat z botaniky na středních školách. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2015Kupčík P. Tvorba posterů k seriálu výstav v botanických zahradách ČR. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Trčka A. Vegetace bučin Rychlebských hor – společenstva a prostředí. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2015Kulíková A. Vegetace vybraných botanicky zajímavých lokalit Sedlčanska. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2015Zukal D. Vliv počtu jedinců rostlin na diverzitu lesní vegetace. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2014Sedláková L. Diverzita flóry kulturní krajiny v panonské oblasti jižní Moravy. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2014Vrtalová K. Diverzita mechorostů v luzích Litovelského Pomoraví. stran. Rigorózní práce (RNDr.). MU. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2014Perútková K. Diverzita terestrických řas urbánních habitatů ve střední Evropě. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2014Vlčková P. Flóra a vegetace vybraných lokalit u Sloupu a Vilémovic v Moravském krasu. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Fuksová J. Flóra a vegetace vybraných moravských vesnic. 45 stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Zdeňka Lososová Bakalářská práce D PDF
 2014Galušková H. Květena okolí Uherského Ostrohu. 233 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Vít Grulich Diplomová práce D PDF
 2014Kučerová J. Lesní vegetace vrchu Ostrá Malenica a přilehlého okolí ve Strážovských vrších. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Pilařová B. Optimalizace techniky izolace chloroplastů u lišejníkových fotobiontů z rodu Trebouxia. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2014Pokorná E. Přírodní podmínky a cévnaté rostliny obce Železné na Tišnovsku. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Skálová P. Přírodní poměry a flóra území severně od Ivančic. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Zichová K. Přírodní poměry a flóra území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Kotová S. Přírodní poměry a flóra území západně od Litovle. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Staviařová M. Přírodní poměry a květena vybraného území na západním okraji města Brna. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Kudrnová M. Rozsivky jako bioindikátory kvality tekoucí vody - fytobentos řeky Rokytná. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Slováková N. Vegetácia Čachtického hradného vrchu na západnom Slovensku. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Procházková J. Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.). stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2014Merglová K. Vybrané botanické lokality východních Čech. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2014Dočekalová P. Výukové materiály pro téma Botanika na střední škole. 151 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Olga Rotreklová Diplomová práce D PDF
 2013Lajkepová E. Detekce mezidruhového genového toku v rodu Cirsium. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Smejkalová A. Hledání objektů vhodných pro praktickou výuku rostlinné anatomie. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Záškoda J. Houby botanické zahrady a přilehlého areálu Přírodovědecké fakulty MU. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Pernicová A. Integrovaný systém ochrany rostlin. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Krhovská A. Interaktivní atlas hub. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Kučerová A. Interaktivní atlas hub. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Prokešová H. Jak prostředí a parazitace ovlivňují frekvenci samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium brachycephalum (Asteraceae)? stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Kučerová B. Květena okolí Nového Hrozenkova východně od Vsetína. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Koždoňová N. Květena Vendryně a jejího okolí stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Novák P. Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Miklíčková O. Metody in vitro kultivace arbuskulárních mykorhizních hub. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Galda J. Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. [Wetland vegetation of the Drahanská vrchovina highlands.] 47 stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Michal Hájek Bakalářská práce D Pdf
 2013Krábková G. Obsah UV-absorbujících látek a pigmentů v lišejnících z různých oblastí Země. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Koudelková I. Potenciál nových kmenů řas třídy Eustigmatophyceae v průmyslovém využití se zaměřením na zdravou výživu. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Makovcová P. Role stanovištních faktorů při sukcesi světlých doubrav k dubohabřinám. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Kupčík P. Scénář k seriálu výstav v botanických zahradách ČR. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Dolejší C. Sdružovací pravidla v rostlinných společenstvech zdí. 92 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Milan Chytrý Diplomová práce D PDF
 2013Pláteníková E. Stresová fyziologie lišejníků jako modelových organismů pro exobiologii. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Chudomelová M. Studium beta-diverzity podrostu listnatého lesa na střední škále. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce David Zelený Diplomová práce D PDF
 2013Hruban J. Studium diverzity lesní vegetace na transektech napříč hlubokým říčním údolím. 49 stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce David Zelený Bakalářská práce D PDF
 2013Peterka T. Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2013Zukal D. Vegetační charakteristika geograficky významných prvků lesní květeny Vsetínska. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Daněk P. Vliv složení stromového patra a podmínek prostředí na zmlazení dřevin v nížinném lese. 46 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Jan Roleček Diplomová práce D
 2013Smrčková P. Vybrané botanické lokality na Pardubicku. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Šímová A. Vztah druhového složení krytenek k faktorům prostředí na rašeliništích v západních Karpatech. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2013Šafářová M. Změny společenstev fytobentosu řeky Dřevnice - hodnocení ekologického stavu v prostoru a čase. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Sochorová K. Aktualizace a analýza sbírky semen na Botanickém ústavu AV ČR. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Táborská M. Biogeografické a ekologické determinanty složení společenstev mechorostů ostrovních biotopů v Hrubém Jeseníku. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2012Knápek O. Evoluce velikost genomu a obsahu DNA bazí v rodě Nepethes. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Šenkýř M. Fytocenologická charakteristika jihomoravských akátin. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Salaš J. Houby teplomilných doubrav v České republice se speciálním zřetelem k oblasti Bořího lesa u Valtic. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Schwarzová J. Obsah DNA a AT/GC genomový poměr v čeledi Apiaceae. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2012Galušková H. Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Vinklář J. Přírodní poměry a květena území severně od Humpolce. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Ziegler R. Rozšíření kozlíčků (Valerianella) v České republice. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Marvanová K. Rozšíření některých jednoletých sveřepů (Bromus) v České republice. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Dudek D. Rozšíření rožců Cerastium brachypetalum, C. glomeratum a C. tenoreanum v České republice. 41 stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Jiří Danihelka Bakalářská práce D PDF
 2012Procházková J. Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy). stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Růžičková T. Studium beta diverzity travinné vegetace na různě velkých plochách. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Pastrnková A. Školní vzdělávací programy a rozvoj kompetencí (se zaměřením na biologii). stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2012Šteslová M. Testování směsných nebo sekvenčně aplikovaných fungicidů na růst orchideoidních mykorhizních hub in vitro. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2012Štrynclová B. Účinky látek analogických strigolaktonům na větvení klíčních hyf arbuskulárních mykorhizních hub in vitro. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2012Mužíková B. Variabilita vegetace města Brna. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Trčka A. Vegetace horských bučin východních Sudet. stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2012Kočková L. Velikost genomu a poměr bazí v genomu čeledi Ranunculaceae. 56 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Vedoucí práce Petr Bureš Diplomová práce D PDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348