Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
123
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2017Hejzlarová K. Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechů. stran. Diplomová práce. UP. Diplomová práce D
 2017Vrtalová K. Druhová bohatost mechorostů ve vybraných lesních společenstvech Litovelského Pomoraví. stran. Diplomová práce. UP. Diplomová práce D
 2017Vejmelková J. Epifytické mechorosty olomouckých parků. stran. Diplomová práce. UP. Diplomová práce D
 2017Zemánek M. Které vlastnosti samců ovlivňují u lejsků bělokrkých jejich přílet na hnízdiště? [Which traits affect the arrival of males of the collared flycatcher to their breeding sites?] 38 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Diplomová práce D PDF
 2017Briedis M. Linking events through the annual cycle in migratory songbirds: causes and consequences of different spatiotemporal strategies. [Propojení fází ročního cyklu u tažných ptáků: příčiny a důsledky rozdílných časoprostorových strategií.] 130 stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KZOL. Supervisor Peter Adamík Disertační práce (Ph.D.) D PDF
 2017Brlík V. Metaanalýza efektu světelných geolokátorů na malé druhy ptáků. [Effect of light-level geolocators on small bird species: a meta-analysis.] 49 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce Petr Procházka, konzultant Jaroslav Koleček Bakalářská práce D PDF
 2016Coufalová H. Současný stav zeleně a květeny revitalizovaného rybníka v Císařově. 52 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Zbyněk Hradílek Bakalářská práce D PDF
 2015Pokorná P. Botanická exkurze do okolí černovírského slatiniště. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2015Lopraisová M. Botanické vycházky po Vršavě. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2015Šulcová A. Bryoflóra Přírodního parku Jabkenicko (okr. Mladá Boleslav). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2015Chlápková K. Druhová bohatost mechorostů lužního lesa Žebračka u Přerova. stran. Diplomová práce. UP. Diplomová práce D
 2015Křenová J. Srovnání rezistence českých a britských populací lociky kompasové (Lactuca serriola L.) vůči Bremia lactucae z L. serriola. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2015Suchánková M. Výtrusné cévnaté rostliny ve výuce biologie na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2015Tkáčiková J. Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy. stran. Bakalářská práce. UP. Bakalářská práce D
 2014Pospíšil J. Analýza květeny vybraných štěrkopískoven v území severně od Kolína. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Bakalářská práce D
 2014Kobrlová L. Biosystematická a chorologická studie Symphytum tuberosum agg. ve střední Evropě. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Vyslyšelová N. Determinace variability virulence v populaci plísně okurkové (Pseudoperonospora cubensis) v České republice. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Vratilová K. Diverzita mechorostů v luzích Litovelského Pomoraví. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2014Kalous R. Ekologie a rozšíření suchých trávníků ve východních Čechách a jejich proměna v posledních 50 letech. 114 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Duchoslav Diplomová práce D PDF
 2014Taraška V. Karyologická a morfologická variabilita okruhu Dactylorhiza maculata v České republice a na západním Slovensku. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Vejmelková J. Mechorosty na dřevinách v olomouckých parcích. stran. Bakalářská práce. UP. Bakalářská práce D
 2014Šiková P. Mezidruhová hybridizace v rodu Ficaria v prostoru střední Evropy. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Kozlovská J. Morfologie a anatomie květu ve výuce biologie na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Šťastný P. Populační struktura a reprodukce populací česneku planého (Allium oleraceum) a česneku viničného (Allium vineale) podél sukcesního gradientu. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Novotná R. Slunečnice roční (Helianthus annuus)ve výuce biologie na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Kollár J. Společenstva epifytických rozsivek na vodních makrofytech. [Epiphytic diatom assemblages inhabiting aquatic plants.] 71 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Aloisie Poulíčková Bakalářská práce D PDF
 2014Popelka O. Vliv různých disturbancí na subalpínskou a alpínskou vegetaci Krkonoš. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2014Ondřej J. Vliv úprav horských bystřin na ichtyofaunu se zaměřením na vranku pruhoploutvou. 63 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Rulík Bakalářská práce D PDF
 2014Skácelová M. Zbytková sexualita fakultativně apomiktického druhu Pilosella officinarum. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Petrusek M. Distribuce a abundance epigeonu na pastvině. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2013Blažková V. Druhová bohatost mechorostů na vybraných loukách Bílých Karpat. stran. Bakalářská práce. UP. Bakalářská práce D
 2013Juránková E. Fissidens adianthoides a Fissidens dubius var. dubius v České republice. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Klečková L. Genetická variabilita původních populací vrby šedé (Salix elaeagnos) v ČR. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Plánka V. Historické a současné rozšíření rosnatky okrouhlolisté Drosera rotundifolia v karpatské části Moravy. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Lukešová M. Hodnocení a obnova krajinné zeleně v Lázních Jeseník. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2013Pokorná P. Městská zeleň v Olomouci. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2013Kocián J. Reprodukční systémy polyploidního komplexu Hieracium prenanthoides. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Křenová J. Rezistence českých populací lociky kompasové (Lactuca serriola L.) vůči Bremia lactucae z L. serriola. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2013Zýka M. Růstová odpověď topolu kanadského na dynamiku hladiny podzemní vody. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2013Štěpánková B. Sinice a řasy významné v kosmetice a farmacii: možnosti jejich didaktického využití. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Diplomová práce D
 2013Válová L. Studie taxonomického komplexu Pinguicula vulgaris za použití AFLP markerů a průtokové cytometrie, se zaměřením na středoevropské taxony. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2013Poulíčková M. Vyšší rostliny ve výuce přírodopisu na základní škole. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2013Lingrová H. Vztah rozšíření invazních druhů rostlin ke zvolenným charakteristikám prostředí podél vybraných říčních toků. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2012Hejzlarová K. Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy na území severovýchodních Čech pomocí chemické analýzy mechů. stran. Bakalářská práce. UP. Bakalářská práce D
 2012Kobrlová L. Cytologická a morfologická variabilita Symphytum tuberosum agg. ve střední Evropě. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2012Skácelová M. Diverzita cévnatých rostlin nově zatravněných pozemků v severní části Bílých Karpat. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2012Kolářová E. Dlouhodobé změny jarní a podzimní fenologie dřevin na území ČR. 31 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Supervisor Peter Adamík Diplomová práce D PDF
 2012Macháčková P. Dub letní (Quercus robur) ve výuce na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Ševčík J. Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2012Nývltová V. Charakteristika molekulárních markerů pro studium Salix phylicifolia agg. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2012Taraška V. Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2012Kocián J. Rozšíření a cytogeografie jestřábníku věsenkovitého (Hieracium prenanthoides Vill.) v Sudetech a Západních Karpatech. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2012Šimková V. Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2012Kalous R. Vegetace suchých trávníků (tř. Festuco-Brometea) v Královéhradeckém kraji: minulost (1950-2000) a současný stav. 65 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Duchoslav Bakalářská práce D PDF
 2012Krpec P. Vliv mechů na přirozenou obnovu lesa. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2012Nezval O. Využití účelových meteorologických měření pro upřesnění vybraných fenologických charakteristik. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2012Popelka O. Změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů na lokalitě Mumlavská louka. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Malinková L. Botanický průvodce okolím Bzence a lokalitou Žilkův dub. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2011Veličková P. Ekologický význam obnovených krajinných prvků v okolí Břidličné – posouzení na základě vybraných ukazatelů. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Poklembová P. Ekologie epifytů z čeledi Orthotrichaceae (Bryophyta) podél toku Bystřice. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Zentnerová A. Fenologické odezvy vybraných alpinských graminoidů na globální změny prostředí. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Sochor M. Genetická struktura populací ohrožených horských druhů vrb (Salix spp.). stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2011Zahradník D. Klimato-fenologická srovnávací analýza tří stanovišť alpínského bezlesí Vysokých Sudet na příkladu druhů Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Nevřelová L. Obilniny ve výuce na středních školách. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2011Šprtová L. Prediktivní model výskytu invazní krušiny olšové na Mount Desert Island, Maine. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Melichaříková Z. Rasově specifická rezistence vůči Bremia lactucae u krajových odrůd lociky seté. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Šilarová V. Synantropní druhy rostlin podél silnic v Orlických horách a jejich podhůří. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Rada S. Vliv různého managementu travních porostů na diverzitu a početnost rovnokřídlého hmyzu. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2011Stanovská E. Vrba lýkovcová (Salix daphnoides) v Moravsko-slezských Beskydech: vztahy mezi rozšířením, ekologii, populační strukturou a ohrožením druhu. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Špíšek Z. Vybrané aspekty generativní rozmnožování jeřábu oskeruše v CHKO Bílé Karpaty. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Kubíková P. Vybrané populační parametry druhu mečíku střechovitého (gladiolus imbricatus) na Frenštátsku. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Štěpánová N. Výskyt a optimalizace zastoupení hospodářsky nevýznamných druhů dřevin v okolí obce Nové Město pod Smrkem. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2011Štěpánková B. Využití sinic a řas v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu: sortiment výrobků obsahujících výtažky ze sinic a řas na Prostějovsku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2010Mendelová M. Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion villosae. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Paštová L. Anatomické znaky v hybridním komplexu Elytrigia repens/E. intermedia a jejich využití pro určování. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2009Špíšek Z. Biologie a rozšíření jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) na území CHKO Bílé Karpaty. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Mazalová P. Diverzita Desmidiales v rašeliništích Jizerskýchhor. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Pourová K. Dlouhodobý vliv mulčování na horskou louku v Krkonoších. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2009Škrottová P. Fenologické odezvy vybraných alpínských chamaefytů a hemikryptofytů na globální změny prostředí. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Pechanová L. Hodnocení stavu a návrh managementu pro vybraná prameniště v Chřibech. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Pálková R. Inventarizace významných solitérních dřevin v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Sochor M. Molekulární markery pro studium vysokohorských druhů vrb (Salix). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
 2009Lešková M. Posouzení vlivu výsadeb kleče (Pinus mugo) na přirozenou vegetaci arkto-alpinské tundry Hrubého Jeseníku. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2009Šigutová L. Vegetace říčních náplavů vybraných toků Moravskoslezských Beskyd. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Diplomová práce D
 2009Ráčková M. Vliv globálních změn prostředí na minerální složení rostlinné biomasy v alpínských vřesovištích. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Šilarová V. Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO Orlické hory). stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Lingrová H. Zatížení nivy řeky Bělé (východní Čechy) invazními druhy rostlin. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2009Rulfová A. Zhodnocení současného stavu městské zeleně a jejího plánování ve vybraných evropských státech. stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Diplomová práce D
 2008Kocyanová M. Inventarizační průzkum rostlin v NPR Čantoryje. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Poledníková B. Management populace židoviníku německého (Myricaria germanica) v Národní přírodní památce Skalická Morávka. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Slížek Š. Role sekundárních metabolitů ve strategii přežití rostlin na pastvinách. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Šimková V. Substrátové preference epifytických mechorostů v lesích Litovelského Pomoraví. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Pazderová V. Výskyt starých a krajových odrůd hrušní v oblasti Moravskokrumlovska. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2008Tomášková M. Změny v rozšíření některých vzácných rostlin na vybraných rašeliništích Orlických hor. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Valentová E. Floristický průzkum a návrh managementu na území evropsky významné lokality Žďár u Rudy nad Moravou. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Křivánková V. Funkční typy rostlin ve vztahu k obhospodařování trvalých travních porostů. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Kubíková P. Hodnocení stavu vybraných populací mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) na Frenštátsku. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Kutal M. Potravní nabídka a lovecká aktivita reprodukční kolonie netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) na jižní Moravě. 98 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Diplomová práce D
 2007Konečná S. Sezónní dynamika fytoplanktonu litovelských rybníků. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Bakalářská práce D
 2007Paštová L. Současný stav poznání vegetace CHKO Litovelské Pomoraví. stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Bakalářská práce D
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348