ISSN 1804-3348
Skip Navigation Links
Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou katedru
Formulář obsahuje seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou katedru. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
1234
Typ práceRokPráceVedoucíBibliotékyDPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Novotný Stanislav : Zvláštnosti vláhových režimů půd při mikrozávlahách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Dosedělová Marie : Zvláštnosti vláhových režimů půd při mikrozávlahách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1995 Šiška Petr : Zpracování podkladů pro registraci významného krajinného prvku Radeninské údolí (o. Tábor) se zvláštním zřetelem k jeho dřevinné vegetaci.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Mihal Stanislav : Změny vegetace na typologických plochách v oblasti přílabské části Českého středohoří.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Maxová Miroslava : Změny vegetace na typologických plochách v oblasti Havířského lesa - Slavkovský les (polesí Krásno, LZ Kladská).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Hladík Jaroslav : Změny lesních rostlinných společenstev vyvolané antropickými vlivy v borových lesích na Podbořansku.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Hřebek Václav : Zhodnocení způsobů zakládání lesních porostů na vybraných plochách lesní správy Borová Lada.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Harhaj Jan : Zhodnocení využití vápenných odpadů z n.p. Tonaso Neštěmice pro zemědělské účely z ekologického hlediska.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Harhaj Jan : Zhodnocení využití vápenných odpadů z n.p. Tonaso Neštěmice pro zemědělské účely z ekologického hlediska.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Harhaj Jan : Zhodnocení využití vápenných odpadů z n.p. Tonaso Neštěmice pro zemědělské účely z ekologického hlediska.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Stránská Alena : Zhodnocení vlivu aplikace biostimulátorů (na bázi aminokyselin) na zvýšení životaschopnosti lesů poškozovaných imisemi.   DPDF
Bakalářská práce (Bc.)1997 Beran Jan : Zhodnocení umělé obnovy a nové směry v zalesňování na polesí Boubín.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1994 Sedmidubský Tomáš : Zhodnocení stavu odkališť a návrh asanace a rekultivace.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1993 Horníková Petra : Zhodnocení stavu a návrh biologických úprav nivy Labe v úseku km 146 - 158.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Tomčíková Marcela : Zhodnocení růstových vlastností topolových klonů na pokusné ploše VÚOZ v Průhonicích (s ohledem na jejich lesnické a krajinářské využití).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Načeradská Lenka : Zhodnocení rozptýlené zeleně v rámci generelu ÚSES (Kolín).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Načeradská Lenka : Zhodnocení rozptýlené zeleně v rámci generelu ÚSES (Kolín) - přílohy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Horáček Štěpán : Zhodnocení provenienční plochy modřínu opadavého 2. mezinárodní série (IUFRO) na Černokostelecku ve věku 37. let.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Velík Petr : Zhodnocení pedologických a hydropedologických vlastností výsypkových zemin v oblasti HDB Sokolov pro účely rekultivací.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Velík Petr : Zhodnocení pedologických a hydropedologických vlastností výsypkových zemin v oblasti HDB Sokolov pro účely rekultivací.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Zíka Zdeněk : Zhodnocení dílčích populací smrku ztepilého z různých růstových podmínek, vysazených na pokusné provenienční ploše Penčice (polesí Jevany, ŠLP K ontelec n.Č.L.).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1979 Sixta Jan : Zemědělská rekultivace písčitých zemin na Radovesické výsypce v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Macurová Jaroslava : Zemědělská rekultivace odvalů poddolovaného území v OKR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Macurová Jaroslava : Zemědělská rekultivace odvalů poddolovaného území v OKR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Macurová Jaroslava : Zemědělská rekultivace odvalů poddolovaného území v OKR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Kostková Arnoštka : Zemědělská rekultivace na výsypkách složených z šedých jílů v chomutovské oblasti /výsypka Březno/.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Pospíšilová Milena : Zeleň obytného vnitrobloku (ul. Sámova, Praha 10).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Sychrovská Jana : Zdroje vybraných kationtů v atmosférické depozici a podkorunových srážkách na Černokostelecku.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Šrámková Hana : Závlaha Patřín.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Chalupník Jan : Závlaha JZD Slepotice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1967 Purchart Václav : Závislost možnosti rekreačního využití vesnického sídliště na stavu okolní krajiny.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Havelková Dana : Zavedení kategorizace potenciální úrodnosti antropogenních půd.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1986 Hrdlička Martin : Zásady zemědělské výroby v chráněné krajinné oblasti Český kras.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1986 Hrdlička Martin : Zásady zemědělské výroby v chráněné krajinné oblasti Český kras.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Dostálová Iva : Zásady hospodaření v pásmech hygienické úpravy vod údolní nádrže Želivka v JZD Loket.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Tlamka Daniel : Základní mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva smrku z oblasti Brd (LHC Rožmitál pod Třemšínem).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1994 Lýr Tomáš : Základní fyzikální a chemické vlastnosti vody vybrané části Jevanské soustavy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Duda Vladimír : Zahrazení Drážního potoka.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Sulanová Jana : Zahrazení Bolebořského potoka.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Žvanutová Jitka : Význam těžkých kovů v procesu rekultivace výsypek v severočeském hnědouhelném revíru.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Žvanutová Jitka : Význam těžkých kovů v procesu rekultivace výsypek v severočeském hnědouhelném revíru.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Remeš Jiří : Význam produkce lesa mimo dřevo s důrazem na borůvku (Vaccinium myrtillus L.) v lesních porostech Žďárské vrchy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Pacourek Patrik : Význam poměrného zastoupení buku ve vyspělém smrkovém porostu.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Kučerová Miroslava : Vývoj znečištění ovzduší v městě Písek v letech 1977 - 1981.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1995 Vlčková Lenka : Vývoj nového lesnického repelentu s využitím biologického materiálu z kafilérie.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1986 Jaroš Martin : Vývoj kvality vody ve vodárenské nádrži Přísečnice v Krušných horách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1986 Jaroš Martin : Vývoj kvality vody ve vodárenské nádrži Přísečnice v Krušných horách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Hostomský Milan : Vývoj kvality vody ve vodárenské nádrži Přísečnice v Krušných horách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1980 Žilák Antonín : Vývoj jakosti vody v přítocích vodárenské nádrže Přísečnice v roce 1978.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Zajíc Pavel : Vývoj a sezónní změny v obsahu Mn, Pb, Be, Sr a Zn v původních profilech zalesněných území na dvou rozdílných typech horninového podloží.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Zajíc Pavel : Vývoj a sezónní změny v obsahu Mn, Pb, Be, Sr a Zn v původních profilech zalesněných území na dvou rozdílných typech horninového podloží.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Starcová Renata : Využívání a čištění povrchových vod ve vztahu k zemědělské výrobě a vlivu na životní prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Sedlák Vratislav : Využití rybníků pro likvidaci škrobárenských vod z pohledu chovu ryb a čistoty vody.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Bedrna Pavel : Využití různých přístupů při plánování krajinných úprav v katastru JZD Staňkovice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Bedrna Pavel : Využití různých přístupů při plánování krajinných úprav v katastru JZD Staňkovice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Hurtová Marie : Využití organických hnojiv na středisku TIS JZD "Rozkvět" kámen z pohledu ochrany prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1980 Jirásková Marcela : Využití minerálních sorbentů při melioraci sterilních nebo toxických výsypek v SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Kotková Jana : Využití metod DPZ v pozemkových úpravách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1980 Nekolová Jarmila : Využití karbohnojiv pro rekultivaci výsypek Severočeského hnědouhelného revíru.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1980 Nekolová Jarmila : Využití karbohnojiv pro rekultivaci výsypek Severočeského hnědouhelného revíru.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1994 Kvasničková Klára : Využití introdukovaných jehličnatých dřevin na výsypkách v oblasti HDBS.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1980 Svoboda Karel : Využití elektrárenských popílků při rekultivaci jílových výsypek v SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Jůzová Petra : Využití biologických přípravků pro ošetření žaludů proti houbovým chorobám.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Macháček Zdeněk : Výskyt parazitických a saprofytických dřevokazných hub na buku v přírodní rezervaci Voděradské bučiny.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Barillová Jana : Výskyt a ekologie druhu Juniperus communis subsp. alpina v Jizerských horách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1970 Havel Josef : Výrobně ekonomický rozbor hospodaření okrasných školek komunálních služeb města Litomyšle.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Vejpustek Libor : Výpočet ekonomických dopadů změněné druhové skladby na lesní správě Křivoklát.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Linke Kurt : Vyhodnocení výsevů stratifikovaného semene smrku ztepilého (Pieca abies L. Karsten).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Jansa Václav : Vyhodnocení vlivu leteckého vápnění na vývoj půdního chemismu v oblasti Hrubého Jeseníku (lokalita Hradečná).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Pauer Vladimír : Vyhodnocení systémů zadávání a přebírání prací v lesním hospodářství včetně jejich ekonomické efektivnosti.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Zemánková Markéta : Vyhodnocení současného stavu vodních toků na území města Říčan a stanovení zásad jejich revitalizace.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1994 Plasová Veronika : Vyhodnocení současného růstu dřevin na rekultivované skládce TKO Praha - Slivenec.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Šebková Věra : Vyhodnocení jarních výsevů dlouhodobě skladovaného semene buku lesního (Fagus sylvatica L.).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Melichová Gabriela : Vyhodnocení funkce indikačně - monitorovacího systému jímacího území vodovodu pro město Poděbrady.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Dlabolová Jana : Vyhodnocení biologických koridorů na území státního statku Jiřetín.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Plodková Zdeňka : Vybrané aspekty stavu životního prostředí v katastru JZD Batňovice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Vitovský Jiří : Vodohospodářská studie soustavy 3 rybníků (Břevský, Kala, Litovický).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Wustingerová Jana : Vliv zřízení pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Znojmo na hospodaření JZD Citonice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Wustingerová Jana : Vliv zřízení pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Znojmo na hospodaření JZD Citonice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Jančárek Zdeněk : Vliv zemědělství na kvalitu podzemní vody v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů - lokalita Kolín - Tři Dvory.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1984 Jonášová Eva : Vliv zemědělské rekultivace výsypek na tvorbu půdy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Jakš Robert : Vliv tmelícíh suspenzí na povrchový odtok a erozi.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Nováková Zora : Vliv těžby štěrkopísku a následného ukládání elektrárenského popílku ve Vojkovicích na jakost podzemních vod.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Popp Evžen : Vliv technologie zpracování exkrementů hospodářských zvířat na koloběh látek v agroekosystému a zajištění chovů prasat v Jihomoravském kraji z hlediska manipulace kejdou.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Popp Evžen : Vliv technologie zpracování exkrementů hospodářských zvířat na koloběh látek v agroekosystému a zajištění chovů prasat v Jihomoravském kraji z hlediska manipulace kejdou.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Pokorný Karel : Vliv stanoviště na kvalitu dřeva smrku Picea abies (L.) Karst - oblasti východních Čech.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Mora Martin : Vliv stanoviště na kvalitu dřeva smrku Picea abies (L.) Karst - oblast Krušné hory.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Plecháč Luboš : Vliv stanoviště na kvalitu dřeva smrku Picea abies (L.) Karst - oblast Krkonoš.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Franc Jiří : Vliv stanoviště na kvalitu dřeva smrku oblast LS Kácov .   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Konfršt Jiří : Vliv stanoviště na kvalitu dřeva smrku - oblast Šumavského národního parku.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Elsner Josef : Vliv rozptýlené zeleně na přežívání chráněných druhů obratlovců.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Fišerová Markéta : Vliv rekultivační zeleně na životní prostředí v oblastech narušených důlní činností.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Houžvic Václav : Vliv přírodně - historických a antropogenních poměrů na vývoj kvality vody ve vodárenské nádrži Přísečnice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Šťastný Libor : Vliv provozu na letišti Praha - Ruzyně na kontaminaci zemědělské půdy a spodních vod.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Šťastný Libor : Vliv provozu na letišti Praha - Ruzyně na kontaminaci zemědělské půdy a spodních vod.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Janáková Jaroslava : Vliv odvodnění intoxikovaných lesních půd na vývoj mikrobiologických a biochemických vlastností.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Kletečková-Niklasová Zdeňka : Vliv odstupňovaných koncetrací olova na klíčení, růst a vývoj pšenice jarní a vojtešky seté.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Lajtner Václav : Vliv klimatu a postavení v porostu na elektrickou impedanci a tloušťkový přírůst u jedle bělokoré (Abies alba L.).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Kučera Jiří : Vliv kejdy prasat na čistotu vodních zdrojů JZD Lety.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Široký Pavel : Vliv imisního zatížení na vývoj smrkového porostu po podúrovňové a úrovňové probírce.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Drozd Jan : Vliv imisního zatížení na tři smrkové porosty v oblasti Krušných hor s ohledem na jejich různou expozici.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Schubertová Lenka : Vliv imisní zátěže na smrkové porosty středního věku.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1979 Chýla Ivan : Vliv imisí SO2 na lesní porosty a půdu v oblasti Měděnce v Krušných horách.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Giurgová Věra : Vliv imisí počeradské elektrárny na znečištění přírodního prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Giurgová Věra : Vliv imisí počeradské elektrárny na znečištění přírodního prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1980 Holý Jiří : Vliv imisí na vývoj lesních půd a jejich melioraci ve vybraných lokalitách Krušných hor.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1981 Kozel Jan : Vliv hlubinného dolování na zemědělskou výrobu v OKR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Dvořáková Martina : Vliv fyzikálně - chemických podmínek systému povrchová voda - půdní smyv na trendy v distribuci vybraných minoritních a stopových prvků mezi kapalnou a tuhou fází.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1977 Rain Jiří : Vliv exhalací a průmyslových spadů na zdravotní stav rostlin v dané oblasti.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1981 Stejskal Jiří : Vliv emisí podkrušnohorského energetického průmyslu na některé složky přírodního prostředí Krušných hor.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1981 Stejskal Jiří : Vliv emisí podkrušnohorského energetického průmyslu na některé složky přírodního prostředí Krušných hor.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1995 Brejchová Monika : Vliv biokoridorů na výskyt a šíření plevelů, škůdců a houbových patogenů kulturních plodin.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Žižka Martin : Vegetativní rozmnožování dubu (Quercus robur L.) metodami in vitro.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Karnecki Jiří : Úprava vláhových poměrů odvodněných luk pod hrází rybníka Rožmberk.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Uhlířová Dana : Úprava potoka Kněžmostky.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Vrzák Václav : Úprava Markvartického potoka.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Vorudová Kateřina : Úprava hydrofyzikálních vlastností lesnicky rekultivovaných výsypkových zemin na Radovesické výsypce.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Siblíková Marcela : Úprava Červeného potoka.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Kutil Jiří : Úloha zeleně a zahradních stavebních prvků v ochraně a tvorbě životního prostředí v historicky významném centru města Prahy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Petrásková Jana : Úloha zeleně a řešení prostoru náměstí a křižovatky Kamýcká - Internacionální.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Holubcová Ilona : Úloha zeleně a řešení prostoru náměstí a křižovatky Kamýcká - Internacionální.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1978 Groušl Jaromír : Úloha vyšší zeleně v pracovním prostředí zemědělské živočišné farmy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Holomková Hana : Úloha účelové a okrasné zeleně v prostředí zemědělské živočišné farmy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Lepeška Petr : Úloha dřevinných porostů v intenzivně zemědělsky využívané příměstské krajině.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Lepeška Petr : Úloha dřevinných porostů v intenzivně zemědělsky využívané příměstské krajině.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1975 Pytloun Bohumil : Účelová a estetická uplatnění vyšší zeleně v zemědělském velkovýrobním závodě z hlediska zlepšení výrobních a pracovních podmínek.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Nagyová Estera : Tvorby půdy na výsypce dolu Maxim Gorkij v Bílinské oblasti SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1978 Havlíček Svatopluk : Tvorba půdy na výsypkách tvořených z jílů cyprisové série v Sokolovském hnědouhelném revíru.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1993 Volšanská Alena : Tvorba půdy na výsypkách složených z šedých kaoliniticko-illiticko-montmorillonitických jílů v Ústecké oblasti SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Nováková Zuzana : Tvorba půdy na výsypkách složených z kvarterních půdotvorných substrátů v SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Nováková Zuzana : Tvorba půdy na výsypkách složených z kvarterních půdotvorných substrátů v SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Nováková Zuzana : Tvorba půdy na výsypkách složených z kvarterních půdotvorných substrátů v SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Jakubcová Jitka : Tvorba půdy na výsypce složené z šedých miocenních jílů v SHR.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1979 Holub Michal : Tvorba půdy na výsypce dolu Maxim Gorkij u Bíliny.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1979 Bučinský Jiří : Tvorba půdy na výsypce dolu Lotta - Marie.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1979 Bučinský Jiří : Tvorba půdy na výsypce dolu Lotta - Marie.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Čekal Jan : Tvorba půdy na výsypce dolu Lotta - Marie v Hostomicích u Bíliny.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Čekal Jan : Tvorba půdy na výsypce dolu Lotta - Marie v Hostomicích u Bíliny.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1981 Němečková Dana : Tvorba půdy na výsypce dolu Antonín Zápotocký v Úžíně.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Švagrová Kamila : Tvorba půdy na výsypce dolu A. Zápotocký v Úžíně.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Švagrová Kamila : Tvorba půdy na výsypce dolu A. Zápotocký v Úžíně.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Janoušek Pavel : Tvorba půdy na výsypce dolu A. Zápotocký v Ústí nad Labem.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Janoušek Pavel : Tvorba půdy na výsypce dolu A. Zápotocký v Ústí nad Labem.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Číhal Vladimír : Tvorba půdy na rekultivovaných výsypkách složených z jílů cyprisové serie v Sokolovském revíru.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Mubumbi Faustin : Tvorba mapy a projekt nádrže.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Mubumbi Faustin : Tvorba mapy a projekt nádrže.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Mejsnar Petr : Tvorba mapového podkladu.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1995 Čížek Jan : Transport látek v tocích.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Kunc Petr : Testování pozemkové mapy geodetickým měřením.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Gášková Klára : Testacea jako možné bioindikátory znečištění vody.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Cacák Jiří : Tématická mapa pokusného pole VŠZ.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1990 Krebs Jan : Technicko - ekonomická studie závlah pozemků JZD Sokoleč, okres Nymburk.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1981 Fíla Ladislav : Technicko - ekonomická studie organizace původního fondu z hlediska ekologického na JZD Neveklov.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1995 Štveráček Josef : Technicko - biologické řešení výsypky Silvestr.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Procházková Ivana : Systém hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod v oblasti vodní nádrže Klíčava.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Procházková Ivana : Systém hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod v oblasti vodní nádrže Klíčava.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1994 Randák Karel : Studium systémů ekologické stability a hospodaření v zemědělském podniku Javorná.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1988 Mejstřík Petr : Studie založení ochranných pásem zeleně v návaznosti na ČCV k zajištění ochrany obce Čížkovic.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Možný Martin : Studie vztahu intenzifikace zemědělské výroby daného zemědělského podniku a ochrany životního prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Možný Martin : Studie vztahu intenzifikace zemědělské výroby daného zemědělského podniku a ochrany životního prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1993 Neuwirth Karel : Studie využití území podél Dyje k rekreačním účelům (mezi Znojmem a Sedlešovicemi).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Cháb Jaroslav : Studie výroby a využití organických hnojiv v JZD "Nový směr" v Horní Cerekvi středisko Černov z pohledu ochrany životního prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Sedláček Martin : Studie výhledového zaměření zemědělské výroby v okrese Šumperk ve vztahu k přírodnímu a životnímu prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1979 Veselý Zdeněk : Studie vstupního prostoru a územního využití přírodní rezervace Boubínský prales v CHKOŠ.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Beran Ivan : Studie vodohospodářského řešení soustavy čtyř rybníků (Požár, Louňovický, Pařez, Vyžlovský) na Jevanském potoku.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Jerie Petr : Studie vodohospodářského řešení soustavy 4 rybníků (Vyžlovský, Jan, Švýcar a Jevanský) na Jevanském potoce.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Kastner Kamil : Studie vlivu imisí SO2 na vybrané ukazatele půdní úrodnosti na oborovém podniku Statní statky Sokolov.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Kastner Kamil : Studie vlivu imisí SO2 na vybrané ukazatele půdní úrodnosti na oborovém podniku Statní statky Sokolov.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1995 Husník Pavel : Studie variantního řešení rekultivace hliníku u obce Radlík (o. Praha - západ).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1989 Ledvinová Romana : Studie úpravy Rábského a Kunětického potoka z pohledu ochrany životního prostředí.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Mrkvička Pavel : Studie úpravy náhonu Mlýnská Cidlina v úseku Lučice - Pamětník.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Sus Radek : Studie umístění MVN a kořenové čistírny v nivě Mlýnského potoka u obce Čisovice na okr. Praha - západ.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Zemanová Zora : Studie současného stavu využití minerálních sorbentů k melioraci deficitních půd.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1983 Zemanová Zora : Studie současného stavu využití minerálních sorbentů k melioraci deficitních půd.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1993 Svobodová Ester : Studie revitalizace zemědělské krajiny v podmínkách soukromého hospodaření.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Šachl Roman : Studie rekultivačních opatření na tankodromu u obce Kuřivody.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Bogdanová Jitka : Studie rekultivace skládky odpadů Královodvorských železáren.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Bogdanová Jitka : Studie rekultivace skládky odpadů Královodvorských železáren.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1980 Bažantová Květoslava : Studie rekultivace skládek tuhých městských odpadů.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1984 Havel Jiří : Studie rekultivace odkališť odpadů Spolany Neratovice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1987 Glanc Josef : Studie rekultivace ložiska Nepomyšl - Velká.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1979 Peteříková Jitka : Studie ozelenění sídliště Petrovice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1981 Mayerová Hana : Studie ozelenění sídliště Lužiny v komplexu jihozápadního města Pražské aglomerace.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1985 Barová Renata : Studie obnovy zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1998 Machačný Michal : Studie o historickém vývoji lesního hospodářství v oblasti Jizerských hor.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1994 Habrda Kristián : Studie návrhu revitalizačních opatření v povodí Druzcovského potoka.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Svoboda Petr : Studie lokálních územních systémů ekologické stability, Vrbno pod lesy, o. Louny.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Svoboda Petr : Studie lokálních územních systémů ekologické stability, Vrbno pod lesy, o. Louny.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1991 Svoboda Petr : Studie lokálních územních systémů ekologické stability ZD VRBNO nad LESY.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Kozáková Bohdana : Studie lesního parku Moravské předměstí v Hradci Králové.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Vlna Václav : Studie krajinných úprav na Velkostatku Trnová.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1996 Vlna Václav : Studie krajinných úprav na Velkostatku Trnová - přílohy.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1999 Rendeková Lenka : Studie krajinářských úprav v katastrálním území Pasečnice (okres Domažlice).   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1992 Tůma Ondřej : Studie komplexních pozemkových úprav pro obec Kondrac, ZD Louňovice, CHKO Blaník.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1993 Bílková Markéta : Studie ke komplexním pozemkovým úpravám katastrálního území Dobruška.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1981 Hásek Jaroslav : Studie k problémům ochrany přírodního prostředí v okolí vodního díla Lipno.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1997 Máca Petr : Studie hydrologické bilance povodí Rokytenky.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1986 Ledvinová Renata : Studie ekologických poměrů v povodí Černské strouhy, Živanického potoka a Živanické svodnice.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Sirotný Ivan : Studie ekologických dopadů vyvolaných v zájmovém území výstavby soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros.   DPDF
Diplomová práce (Mgr., Ing.)1982 Sirotný Ivan : Studie ekologických dopadů vyvolaných v zájmovém území výstavby soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros.   DPDF
1234
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2015